Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Sổ tay Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) cho các nhà giáo dục - Bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu do nhiều người cùng tạo ra, mang giấy phép Creative Commons Ghi công - Chia sẻ Tương tự (CC BY-SA) phiên bản 3.0. Cuốn số tay này được thiết kế để giúp cho các nhà giáo dục tìm kiếm, sử dụng, phát triển và chia sẻ OER để cải thiện tính hiệu quả của họ trên trực tuyến và trong lớp học.

Bạn có thể xem và tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 8 trang này tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.