Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Bộ Lao động Mỹ áp dụng giấy phép Creative Commons cho tất cả các tác phẩm được tạo ra với số vốn 150.000 USD


U.S. Department of Labor applies Creative Commons license to all work created with $150M grant
Posted 30 Mar 2014 by Cable Green
Bài được đưa lên Internet ngày: 30/03/2014
Lời người dịch: Bộ Lao động Mỹ ra chính sách mới. Tất cả những người hưởng trợ cấp khi tạo ra các tác phẩm của mình, đều phải cấp phép tư liệu mở Creative Commons Attribution (CC BY), theo đó những người sử dụng tiếp sau các tác phẩm này có khả năng tùy biến dựa vào các tác phẩm ban đầu đó. Riêng đối với mã nguồn phần mềm cũng sẽ được cấp giấy phép phần mềm tự do nguồn mở, hoặc theo Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) hoặc theo Sáng kiến Nguồn Mở (OSI). “Đặc biệt, người hưởng trợ cấp sẽ phát hành tất cả các mã nguồn mới được phát triển hoặc được tạo ra với các quỹ trợ cấp theo một giấp phép chấp nhận được cho cả Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) và/hoặc Sáng kiến Nguồn mở (OSI)”.
Creative Commons (CC) tích cực làm việc để hỗ trợ các quỹ, các chính phủ, các IGO, và các nhà đầu tư khác, những người tạo, thích nghi và triển khai các chính sách mở. Chúng tôi tin tưởng các tài nguyên được nhà nước cấp vốn sẽ là các tài nguyên được cấp phép mở.
Để hỗ trợ cho điều đó và các nỗ lực chính sách mở đang nổi lên khác, CC là về việc đưa ra, với nhiều tổ chức mở toàn cầu, một Mạng và Viện Chính sách Mở cho Lãnh đạo Mở.
Bộ Lao động Mỹ - DOL (Department of Labor) đã dẫn đầu con đường sử dụng các yêu cầu chính sách mở trong các mời mọc các yêu cầu trao đầu tiên với Chương trình Bảo trợ Quỹ Đổi mới Con đường Nghề nghiệp (Career Pathways Innovation Fund Grants Program), sau đó với chương trình bảo trợ Huấn luyện Nghề nghiệp Cộng đồng Đồng nghiệp và Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại (Trade Adjustment Assistance and Community College Career Training grant program). Bây giờ họ đang một lần nữa yêu cầu giấy phép Creative Commons Ghi nhận (CC BY) trong tất cả các nội dung được tạo ra với vốn trợ cấp và các sửa đổi được làm đối với các nội dung đã có trước đó, cho những người được nhận trợ cấp đang sử dụng các vốn trợ cấp trong chương trình trợ cấp Sẵn sàng cho Đối tác Công việc (Ready to Work Partnership). Hoan hô!
Bộ Lao động (DOL) Mỹ đã công bố sẵn sàng khoảng 150 triệu vốn cho chương trình trợ cấp H-1B Sẵn sàng cho Đối tác Công việc. DOL kỳ vọng cấp vốn cho khoảng 20-30 trợ cấp với số tiền trợ cấp cả nhân khoảng từ 3 triệu USD tới 10 triệu USD. Chương trình trợ cấp này được thiết kế để cung cấp cho các nhân viên thất nghiệp dài hạn với việc tư vấn, đào tạo, hỗ trợ được cá nhân hóa và các dịch vụ chuyên nghiệp dẫn dắt tới được thuê làm nhanh trong công việc và các ngành công nghiệp theo đó các nhân viên sử dụng H-1B visa để thuê nhân công nước ngoài.
Đây là văn bản chính sách mở thỉnh cầu trợ cấp:
 • Để đảm bảo đầu tư các vốn đó của Liên bang khi tác động càng rộng càng tốt và khuyến khích đổi mới trong phát triển các tư liệu học tập mới, khi một điều kiện nhận trợ cấp Sẵn sàng cho Công việc, người nhận trợ cấp sẽ được yêu cầu cấp phép công cộng cho tất cả các tác phẩm (ngoại trừ mã nguồn phần mềm máy tính, được thảo luận ở bên dưới) được tạo ra với sự hỗ trợ của trợ cấp thao một giấy phép Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY). Tác phẩm với sự hỗ trợ của trợ cấp theo giấy phép CC BY bao gồm cả các nội dung mới được tạo ra với các quỹ trợ cấp và những sửa đổi được làm đối với nội dung có trước đó, mà người được trao trợ cấp là chủ đang sử dụng các quỹ trợ cấp.
 • Giấy phép này cho phép những người sử dụng tiếp sau để sao chép, phân phối, truyền và tùy biến thích nghi Tác phẩm có bản quyền đó và yêu cầu những người sử dụng như vậy ghi nhận Tác phẩm theo cách thức được người nhận trợ cấp chỉ định. Lưu ý của giấy phép sẽ được đặt trong Tác phẩm. Đối với thông tin chung về CC BY, xin viếng thăm website. Các chỉ dẫn cho việc đánh đấu tác phẩm của bạn với CC BY có thể thấy trên trang wiki.
 • Các câu hỏi về CC BY như nó áp dụng cho các đơn xin trợ cấp Sẵn sàng cho Công việc đặc thù sẽ được đệ trình cho DOL cho Chuyên gia Quản lý Trợ cấp được chỉ định trong Phần VII.
 • Chỉ tác phẩm được người nhân trợ cấp phát triển với các quỹ trợ cấp được yêu cầu phải được cấp phép theo giấy phép CC BY. Các tư liệu có bản quyền trước đó được cấp phép cho, hoặc được người được cấp trợ cấp mua từ các bên thứ 3, bao gồm cả các sửa đổi của các tư liệu như vậy, vẫn tuân theo các quyền sở hữu trí tuệ của người được trao trợ cấp nhận theo các điều khoản của giấy phép hoặc mua sắm đặc biệt. Hơn nữa, các tác phẩm được người nhận trợ cấp tạo ra mà không từ các quỹ trợ cấp không nằm trong yêu cầu giấy phép CC BY.
 • Mục đích của yêu cầu cấp phép CC BY là để đảm bảo rằng các tư liệu được phát triển với các quỹ được cung cấp bằng các trợ cấp đó tạo thành Tác phẩm có thể được sử dụng lại và được cải thiện một cách tự do từ những người khác. Khi mua sắm hoặc cấp phép cho các tư liệu có khả năng sử dụng hoặc sử dụng lại, những người hưởng trợ cấp được kỳ vọng tôn trọng tất cả các qui định và luật Liên bang áp dụng được, bao gồm các luật giữ lại bản quyền và các điều khoản về tính truy cập của Luật Phục hồi chức năng Liên bang.
 • Hơn nữa, Bộ yêu cầu rằng tất cả các mã nguồn phần mềm máy tính được phát triển hoặc được tạo ra với các quỹ trợ cấp Sẵn sàng để Làm việc sẽ được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép những người khác sử dụng và xây dựng dựa vào chúng. Đặc biệt, người hưởng trợ cấp sẽ phát hành tất cả các mã nguồn mới được phát triển hoặc được tạo ra với các quỹ trợ cấp theo một giấp phép chấp nhận được cho cả Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) và/hoặc Sáng kiến Nguồn mở (OSI).
 • Tách biệt với giấy phép CC BY cho công chúng, Chính phủ Liên bang giữ lại một giấy phép thanh toán rồi, không độc quyền và không thể thu hồi để tái tạo, xuất bản hoặc sử dụng, và để cấp quyền cho những người khác sử dụng cho các mục đích của Liên bang: bản quyền trong tất cả các sản phẩm được phát triển theo trợ cấp, bao gồm một quyền sở hữu các mua sắm theo một trao thưởng (bao gồm, nhưng không bị giới hạn, chương trình giáo dục, các mô hình huấn luyện, các sản phẩm hỗ trợ kỹ thuật và bất kỳ tư liệu nào có liên quan).
  Bộ Lao động Mỹ làm tốt một lần nữa thể hiện cách triển khai đúng một chính sách mở.
To support these and other emerging open policy efforts, CC is about to launch, with multiple global open organizations, an Open Policy Network and Institute for Open Leadership.
The U.S. Department of Labor (DOL) has led the way in using open policy requirements in solicitations for grant requirements first with its Career Pathways Innovation Fund Grants Program, then with its Trade Adjustment Assistance and Community College Career Training grant program. Now they are once again requiring the Creative Commons Attribution (CC BY) license on all content created with the grant funds and modifications made to pre-existing, grantee-owned content using grant funds in their Ready to Work Partnership grant program. Bravo!
The U.S. Department of Labor has announced the availability of approximately $150 million in funds for the H-1B Ready to Work Partnership grant program. DOL expects to fund approximately 20-30 grants with individual grant amounts ranging from $3 million to $10 million. This grant program is designed to provide long-term unemployed workers with individualized counseling, training and supportive and specialized services leading to rapid employment in occupations and industries for which employers use H-1B visas to hire foreign workers. 
Here is the open policy text in the grant solicitation:
 • To ensure that the Federal investment of these funds has as broad an impact as possible and to encourage innovation in the development of new learning materials, as a condition of the receipt of a Ready to Work grant, the grantee will be required to license to the public all work (except for computer software source code, discussed below) created with the support of the grant under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY) license. Work that must be licensed under the CC BY includes both new content created with the grant funds and modifications made to pre-existing, grantee-owned content using grant funds.
 • This license allows subsequent users to copy, distribute, transmit and adapt the copyrighted Work and requires such users to attribute the Work in the manner specified by the grantee. Notice of the license shall be affixed to the Work. For general information on CC BY, please visit the website. Instructions for marking your work with CC BY can be found on the wiki.
 • Questions about CC BY as it applies to specific Ready to Work grant applications should be submitted to DOL to the Grants Management Specialist specified in Section VII.
 • Only work that is developed by the grantee with the grant funds is required to be licensed under the CC BY license. Pre-existing copyrighted materials licensed to, or purchased by the grantee from third parties, including modifications of such materials, remain subject to the intellectual property rights the grantee receives under the terms of the particular license or purchase. In addition, works created by the grantee without grant funds do not fall under the CC BY license requirement.
 • The purpose of the CC BY licensing requirement is to ensure that materials developed with funds provided by these grants result in Work that can be freely reused and improved by others. When purchasing or licensing consumable or reusable materials, grantees are expected to respect all applicable Federal laws and regulations, including those pertaining to the copyright and accessibility provisions of the Federal Rehabilitation Act.
 • Further, the Department requires that all computer software source code developed or created with Ready to Work grant funds will be released under an intellectual property license that allows others to use and build upon them. Specifically, the grantee will release all new source code developed or created with grant funds under an open license acceptable to either the Free Software Foundation and/or the Open Source Initiative.
 • Separate from the CC BY license to the public, the Federal Government reserves a paid-up, nonexclusive and irrevocable license to reproduce, publish, or otherwise use, and to authorize others to use for Federal purposes: the copyright in all products developed under the grant, including a purchases ownership under an award (including, but not limited to, curricula, training models, technical assistance products, and any related materials).
Well done U.S. Department of Labor for once again demonstrating how to properly implement an open policy.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.