Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Chính phủ Hà Lan thu thập đầu vào cho Kế hoạch Hành động OGP 2016-2017


Dutch government gathering input for OGP Action Plan 2016-2017
Submitted by Adrian Offerman on June 16, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/06/2015

Hôm thứ tư, 17/06, cơ quan Chính phủ Mở - Open Overheid (Open Government), một phần của Bộ Nội vụ và Quan hệ Vương quốc Hà Lan, tổ chức một sự kiện tư vấn để thu thập đầu vào cho Kế hoạch Hành động Chính phủ Mở - OGP. Cơ quan này đã mời các bên tham gia đóng góp, các chuyên gia tham dự ở Utrecht, nơi 140 người sẽ có khả năng đóng góp về đường lối và các nội dung Kế hoạch Hành động cho giai đoạn 2016-2017.

Những người tham gia sẽ thảo luận các ý tưởng và các ý kiến của họ cùng một lúc cho 9 bảng khác nhau:
 • minh bạch về tài chính;
 • cung cấp thông tin rõ ràng;
 • hiểu thấu trong các qui trình ra quyết định;
 • học lẫn nhau, mở rộng và chia sẻ các sáng kiến địa phương;
 • quốc tế, học từ các nước khác;
 • lưu trữ đổi mới, mở từ thiết kế;
 • dữ liệu mở, các tư liệu thô cho đổi mới;
 • chúng ta làm điều này thế nào, một văn hóa chính phủ mở;
 • sự minh bạch trong khu vực bán nhà nước.

Thiếu nỗ lực, tính mở và tham vọng”
Trong Báo cáo Tiến bộ dự thảo trong Kế hoạch Hành động trước, được xuất bản vào tháng 2 năm ngoái, chính phủ Hà Lan bị thúc giục làm việc với xã hội dân sự để tạo ra một Kế hoạch Hành động có thể đo đếm được và có tham vọng. Theo tác giả, kế hoạch trước đó từng không đủ đặc thù, làm khó để đánh giá sự tiến bộ và ảnh hưởng của nó. Hơn nữa, được thấy rằng chính phủ Hà Lan đã không mở trong quá trình tham gia và các nỗ lực của nó đã rất hạn chế. Kế hoạch đã thất bại trong việc lôi kéo các chính quyền địa phương và xã hội thông tin như là các đại lý.

On Wednesday, June 17, the Open Overheid (Open Government) agency, part of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations, is organising a consultation event to gather input for the next OGP Action Plan. The agency has invited stakeholders, experts and visionaries to be present in Utrecht, where 140 people will be able to contribute to the direction and contents of the Action Plan for the period 2016-2017.
Participants will discuss their ideas and opinions at one of nine different tables:
 • financial transparency;
 • the provision of clear information;
 • insight into decision-making processes;
 • learning from each other, scaling up and sharing local initiatives;
 • international, learning from other countries;
 • archive innovation, open by design;
 • open data, raw materials for innovation;
 • this how we do it, a culture of open government;
 • transparency in the semi-state sector.
In August, Open Overheid will organise an online consultation.
"Lack of effort, openness and ambition"
In the draft Progress Report on the previous Action Plan, published last February, the Dutch government was urged to work with civil society to create a measurable and ambitious Action Plan. According to the author, the previous plan was not specific enough, making it difficult to assess its progress and impact. Furthermore, it was found that the Dutch government had not been open in the participation process and its efforts were limited. The plan failed to engage local governments and civil society as agents.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.