Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Tính mở và đổi mới cho các Thành phố Thông minh


Openness and Innovation for Smart Cities
Submitted by Joinup Editor on May 28, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 28/05/2015

Tính mở và Đổi mới cho các Thành phố Thông minh
(Bài trình bày Hướng dẫn. IEEE ITMC 2014. Chicago, IL, Mỹ)
Tác giả: Carlos E. Jiménez.

Các chính phủ (và các cơ quan chính phủ) đang sử dụng các công nghệ và các mạng để có hiệu lực và hiệu quả hơn trong việc cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho các công dân. Xã hội thông tin đang biến đổi mọi thứ, và các nền hành chính nhà nước, cả các chính phủ và các thành phố đang được điều hành. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một công cụ, và quản lý công nghệ và tính tương hợp là chìa khóa. Theo ngữ cảnh này, cư dân các đô thị, được đặc trưng bằng số lượng lớn các cá nhân và hệ thống, đó là - và cùng lúc - một thùng chứa tri thức lớn. Chính phủ Mở và Thành phố Thông minh cần có quan điểm chiến lược chung, phù hợp với các chính sách nhà nước của thành phố. Đặc tính này và các công cụ công nghệ hiện đang tồn tại, cho phép chúng ta khai thác và trải nghiệm các dịch vụ mới được các yếu tố như mối quan hệ công - tư - người dân - PPPP (public-private-people-partnership) và Đổi mới Mở hỗ trợ.

Triển khai các ứng dụng và sử dụng và sử dụng lại dữ liệu chính phủ mở, là các ví dụ về điều đó, và Chính phủ Mở và Thông minh bây giờ các xu thế nơi mà công nghệ có một vai trò quan trọng. Trong tài liệu này chúng tôi khai thác triển vọng này, với trọng tâm đặc biệt trong đổi mới mở trong thành phố.


Openness and Innovation for Smart Cities
(Speech in Tutorial. IEEE ITMC 2014. Chicago, IL, USA)
Author: Carlos E. Jiménez.
Governments (and governmental units) are using technologies and networks in order to be more efficient and effective to provide better services to the citizen. The information society is transforming everything, and public administrations, governments and the cities that are being governed too. However, technology is only a tool, and technology management and interoperability are key. In this context, the urban habitat, characterized by a big number of individuals and systems, it is -at the same time- a big knowledge container. Open Government and Smart City need a joint and strategic view, aligned with cities' public policies. This characteristic and the technological tools that nowadays exist, allow us explore and experiment new services supported by elements as public-private-people-partnership (PPPP) and Open Innovation.
Apps implementation and open government data use and re-use, are examples of it, and Open & Smart Government are nowadays trends where technology has an important role. In this paper we explore this perspective, with special focus in the open innovation within the city.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.