Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Tài nguyên giáo dục mở và các thực tiễn sư phạm trong giáo dục đại học của châu Phi: Triển vọng từ dự án ROER4D - bản dịch sang tiếng Việt
Là bài trình bày của tác giả Cheryl Hodgkinson-Williams ngày 07/04/2015 trong nghiên cứu của dự án 'nghiên cứu về tài nguyên giáo dục mở (OER) vì sự phát triển - ROER4D'. Tài liệu cho chúng ta thấy rõ việc xây dựng hệ thống OER không chỉ là việc chia sẻ tài nguyên OER, lại càng không phải là việc mua tài liệu về rồi cùng nhau chia sẻ, mà là nhiều công việc có liên quan khác, như:
Về các thực tiễn sư phạm, các thách thức chính là phải cố gắng thiết lập liệu có hay không các giáo viên/ các nhà giáo dục/ các gia sư/ các giảng viên/ các nhà nghiên cứu:
  1. Nhận thức được về OER như một khái niệm cũng như có khả năng định vị tìm kiếm OER
  2. Tìm kiếm có chủ đích OER để chia sẻ với những người khác
  3. Chỉ sử dụng lại OER như nó đang có (sao chép)
  4. Làm lại OER (như tùy biến bằng việc dịch, bổ sung thêm các ví dụ, tái tục lại các tư liệu)
  5. Pha trộn OER (như việc kết hợp các tư liệu từ hơn 1 nguồn)
  6. Duy trì OER (như việc giữ lại các bản sao về pháp lý của các tư liệu)
  7. Phân phối lại OER (như việc chia sẻ với những người khác một cách cởi mở)
Và nhiều thông tin bổ ích khác.


Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt với 13 trang này tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.