Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Thụy Điển tinh chỉnh các đặc tả của các tiêu chuẩn mở


Sweden refines specifications of open standards
Submitted by Gijs Hillenius on June 04, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/06/2015

Định nghĩa được các nhà khoa học ủng hộ
Các chuyên gia mua sắm của chính phủ Thụy Điển ở Statens inköpscentral đang tinh chỉnh danh sách các tiêu chuẩn CNTT-TT mà các nhà chức trách nhà nước có thể sử dụng như là các yêu cầu bắt buộc khi mua sắm các phần mềm và các dịch vụ CNTT-TT. Cơ quan mua sắm đang làm việc với các chuyên gia tiêu chuẩn hóa ở Đại học Skövde, để kiểm tra các tiêu chuẩn CNTT-TT nào thực sự là mở.

Các nhà chức trách làm hợp đồng ở Thụy Điển có thể yêu cầu các tiêu chuẩn CNTT-TT như là bắt buộc nếu chúng đáp ứng yêu cầu của Khung Tương hợp của Liên minh châu Âu (EIF v1.0). Các đặc tả kỹ thuật khác chỉ có thể được sử dụng như là 'các tiêu chí đánh giá'.

Statens inköpscentral gần đây đã xuất bản các thỏa thuận khung của nó về phần mềm và các dịch vụ CNTT-TT (Kontorsstöd, Grundläggande it and Systemutveckling). Tất cả các khung đó đã làm cho dễ dàng hơn nhiều đối với các cơ quan hành chính của Thụy Điển mua sắm các giải pháp phần mềm và tìm sự hỗ trợ về CNTT-TT. Các khung đó đã chuẩn bị các yêu cầu cơ bản và các nhà cung cấp dịch vụ được chấp nhận trước, và các chuẩn bị bao gồm việc ủy quyền các tiêu chuẩn CNTT-TT mở.

Cơ quan mua sắm hiện liệt kê 16 tiêu chuẩn, bao gồm tiêu chuẩn ISO PDF/A-1 và tiêu chuẩn OASIS ODF1.2. Các tiêu chuẩn khác sẽ được bổ sung vào trong năm nay.

Thụy Điển mở
Statens inköpscentral đang làm việc với các chuyên gia tiêu chuẩn hóa Björn Lundell và Jonas Gamalielsson ở Đại học Skövde. 2 chuyên gia đang phân tích các tiêu chuẩn CNTT-TT để kiểm tra xem liệu chúng có đáp ứng cho một tiêu chuẩn mở và có thể vì thế được khuyến cáo cho các cơ quan hành chính nhà nước Thụy Điển hay không.

Nhà nghiên cứu Lundell của Skövde từng nghiên cứu thực tiễn các tiêu chuẩn mở CNTT-TT nhiều năm. Một trong những lĩnh vực trọng tâm của ông là sử dụng các tiêu chuẩn tài liệu của các cơ quan hành chính Thụy Điển. Trong năm 2010 Lundell đã cảnh báo rằng nhiều cơ quanh hành chính không sử dụng các tiêu chuẩn mở, làm mất thông tin. Một cách để chắc chắn một tiêu chuẩn CNTT-TT là mở, Lundell viện lý, là triển khai của nó trong một giải pháp nguồn mở bền vũng.

Definition backed by scientists
Sweden’s governmental procurement specialists at Statens inköpscentral are fine-tuning the list of ICT standards that public authorities may use as mandatory requirements when procuring software and ICT services. The procurement agency is working with standardisation specialists at the University of Skövde, to check which ICT standards are truly open.
Contracting authorities in Sweden may require ICT standards as mandatory if these meet the requirement of the European Union’s Interoperability Framework (EIF v 1.0). Other technical specifications can only be used as ‘evaluation criteria’.
Statens inköpscentral recently published its framework agreements for software and ICT services (Kontorsstöd, Grundläggande it and Systemutveckling). All of these frameworks make it much easier for Sweden’s public administrations to procure software solutions and find ICT support. The frameworks have prepared the fundamental requirements and pre-approved service providers, and the preparations include authorising open ICT standards.
The procurement agency currently lists sixteen standards, including the ISO standard PDF/A-1 and OASIS standard ODF 1.2. Other standards are to be added this year.
Swedish open
Statens inköpscentral is working with standardisation experts Björn Lundell and Jonas Gamalielsson at the University of Skövde. The two are analysing ICT standards to check if they meet the requirements for an open standard and can therefore be recommended to Swedish public administrations.
Skövde researcher Lundell has been studying the practice of ICT standards for years. One of his focus areas is the use of document standards by Sweden’s public administrations. In 2010 Lundell warned that many public administrations fail to use open standards, resulting in a loss of information. One way to make sure an ICT standard is open, Lundell argues, is its implementation in a sustainable open source solution.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.