Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Tháng 02/2016: Top 10 và các lựa chọn của biên tập viên

February 2016: Top 10 and editor's picks
Posted 05 Mar 2016 by Rikki Endsley
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/03/2016

Với 821.528 xem trang trong tháng có 29 ngày, Opensource.com đã có một tháng 2 thú vị. Chúng tôi đã xuất bản 87 bài báo trong tháng 2, bao gồm cả 5 bài trong loạt Sự nghiệp trong Nguồn Mở (Careers in Open Source), và chúng tôi đã khởi xướng một chuyên mục mới, Nhà sáng lập Mở (Open Founder), bởi Grant Ingersoll.

Chúng tôi đã chào đón 21 tác giả mới, và 71% nội dung của chúng tôi đã được các thành viên cộng đồng nguồn mở đóng góp. Các nhân viên Red Hat đã đóng góp 25 bài báo, và nhóm những người điều tiết cộng đồng thú vị của chúng tôi đã đóng góp 23 bài (26% tổng số nội dung).

Thảo luận về Tổ chức Mở xung quanh cách mà nguồn mở đang gây ảnh hưởng tới lãnh đạo và làm việc nhóm tiếp tục giành được xung lượng. Vài trong số các thảo luận phổ biến nhất trong tháng 2 đã diễn ra xung quanh các gợi ý cho việc tổ chức các cuộc gặp gỡ 30 phútnghệ thuật quản lý dự án. Đối với các gợi ý thực tế hơn cho lãnh đạo, hãy chắc chắn tải về cuốn eBook tự do của chúng tôi được các thành viên cộng đồng Tổ chức Mở viết.

Để ngó qua những gì sắp tới trong tháng này, hãy kiểm tra phần Xem trước tháng 3.

Nổi bật trong tháng 2

Biên tập viên chọn 6 bài
Đây là 6 bài ưa thích của chúng tôi trong tháng 2:


Top 10 bài báo được xuất bản trong tháng 2:
Bạn có thích thấy tên của mình trong danh sách này không? Hãy gửi cho chúng tôi ý tưởng về câu chuyện của bạn.
With 821,528 page views in a 29-day month, Opensource.com had an exciting February. We published 87 articles in February, including 5 articles in our Careers in Open Source series, and we launched a new column, Open Founder, by Grant Ingersoll.
We welcomed 21 new authors, and 71% of our content was contributed by members of the open source community. Red Hatters contributed 25 articles, and our amazing group of community moderators contributed 23 articles (26% of our total content).
The Open Organization discussion around how open source is influencing leadership and team work continues to gain momentum. Some of the most popular discussions in February happened around tips for running 30-minute meetings and the art of project management. For more practical leadership tips, be sure to download our free eBook written by Open Organization community members. 
For a look at what's coming up this month, check out our March Preview.

February highlights

Editor's Pick 6

Here are six of our favorite articles from February:

Top 10 articles published in February

Would you like to see your name on this list? Send us your story idea.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.