Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Vai trò của các thư viện và những người chuyên nghiệp về thông tin trong các sáng kiến Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả Gema Bueno-de-la-Fuente , R. John Robertson, Stuart Boon, do CAPLE / JISC CETIS xuất bản tháng 08/2012. Tài liệu nói về vai trò của thư viện và các thủ thư trong các dự án về OER trên thế giới.

Bạn có thể tài về tài liệu dịch có 52 trong ở địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.