Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Thụy Điển cập nhật danh sách các tiêu chuẩn CNTT bắt buộc

Sweden updates list of mandatory IT standards

Submitted by Gijs Hillenius on March 09, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/03/2016

Các chuyên gia mua sắm của chính phủ Thụy Điển đã cập nhật danh sách các tiêu chuẩn CNTT có thể trở thành các yêu cầu được làm bắt buộc khi mua sắm phần mềm và các dịch vụ có liên quan. Các đặc tả kỹ thuật không có trong danh sách chỉ có thể được sử dụng như là các tiêu chí đánh giá.

Danh sách 'Các tiêu chuẩn CNTT Mở' (Open IT standards) chỉ gồm các tiêu chuẩn mà phù hợp với định nghĩa tiêu chuẩn mở theo Khung Tương hợp châu Âu - European Interoperability Framework (phiên bản 1.0). Các dịch vụ Mua sắm Quốc gia của Thụy Điển (Statens inköpscentral, NPS) đã yêu cầu Đại học Skövde kiểm tra các tiêu chuẩn nào đáp ứng được các yêu cầu của định nghĩa.

Bạn dịch tiếng Anh tài liệu này đã được xuất bản hôm nay.
Để làm cho nó vào được danh sách NPS, các tiêu chuẩn CNTT phải được phát triển mở và công khai. Tiêu chuẩn phải không ép buộc sử dụng lại tiêu chuẩn đó, và sở hữu trí tuệ (các bằng sáng chế) sẽ được làm cho sẵn sàng tự do. “Danh sách sẽ làm cho dễ dàng hơn cho các cơ quan hành chính nhà nước của Thụy Điển đấu tranh chống các hiệu ứng khóa trói khi họ xuất bản các lời gọi thầu có liên quan tới phần mềm và các dịch vụ phần mềm”, Daniel Melin, một chuyên gia mua sắm ở NPS, nói.

Danh sách hầu như được gấp 3
Đây là rà soát lại lần cuối của danh sách các tiêu chuẩn CNTT Mở. Danh sách này, với 16 tiêu chuẩn ban đầu của nó, đã được NPS và các nhà nghiên cứu của trường đại học biên dịch lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, Björn Lundell và Jonas Gamalielsson nói. Công việc của họ kết hợp nghiên cứu tương tự được triển khai ở các quốc gia khác, bao gồm Hà Lan và Anh. Cả 2 quốc gia thành viên EU này đều thúc đẩy sử dụng các tiêu chuẩn CNTT mở. Các nhà nghiên cứu kể từ đó đã kết luận rà soát lại của họ về 30 đặc tả CNTT khác.

46 đặc tả CNTT trong danh sách gồm:

CSV
vCard
DNS
ASN
FTP
ISO Country Codes
HTTP
ISO Currency Codes
HTTPS
ISA Dates and Times
iCalendar
PDF
IP
PNG
IPP
SQL
IPv4
OAI
IPv6
Genericode
LDAP
ODF
MIME
Unicode
NNTP
CSS
NTP
HTML
POP3
HTML5
SMTP
Organization
SNMP
RDF
TCP
RDFa
UDP
SVG
URI
WS
URL
WSDL
URN
XML
UTF
XSLT

Sự cấp phép của các tiêu chuẩn CNTT-TT mở là một trong các bước chuẩn bị được Statens inköpscentral thực hiện vào năm ngoái, họ đã xuất bản các thỏa thuận khung mới cho phần mềm và các dịch vụ CNTT-TT (Kontorsstöd, Grundläggande it, Systemutveckling và Informationsförsörjning), nó bao gồm danh sách các tiêu chuẩn CNTT Mở. Các thỏa thuận khung đó cũng bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ được phê chuẩn từ trước. Với tất cả các công việc nền tảng được Statens inköpscentral làm, như các khung đã làm cho dễ dàng hơn cho các cơ quan hành chính nhà nước của nước này mua sắm các giải pháp phần mềm và tìm sự hỗ trợ CNTT-TT.

Thông tin thêm:

Swedish government procurement specialists have updated the list of IT standards that can be made mandatory requirements when procuring software and related services. Technical specifications not on the list can only be used as evaluation criteria.
The 'Open IT standards’ list includes only those standards that fit the open standard definition in the European Interoperability Framework (version 1.0). The Swedish National Procurement Services (Statens inköpscentral, NPS) asked the University of Skövde to check which IT standards meet the definition’s requirements.
An English translation of the document was published today.
To make it to the NPS list, IT standards must be developed openly and publicly. The standard must not constrain reuse of the standard, and intellectual property (patents) should be made freely available. “The list will make it easier for Swedish public administrations to battle lock-in effects when they publish calls for tenders involving software and software services”, says Daniel Melin, a procurement specialist at the NPS.
List almost tripled
This is the last revision of the Open IT standards list. The list, with its initial 16 standards, was first compiled last summer by the NPS and the university’s researchers, Björn Lundell and Jonas Gamalielsson. Their work incorporates similar research carried out in other countries, including the Netherlands and the UK. Both these EU member states promote the use of open IT standards. The researchers have since then concluded their review of another 30 IT specifications.
The 46 IT specifications on the list:
CSV
vCard
DNS
ASN
FTP
ISO Country Codes
HTTP
ISO Currency Codes
HTTPS
ISA Dates and Times
iCalendar
PDF
IP
PNG
IPP
SQL
IPv4
OAI
IPv6
Genericode
LDAP
ODF
MIME
Unicode
NNTP
CSS
NTP
HTML
POP3
HTML5
SMTP
Organization
SNMP
RDF
TCP
RDFa
UDP
SVG
URI
WS
URL
WSDL
URN
XML
UTF
XSLT

The authorisation of open ICT standards is one of the preparations done by Statens inköpscentral. Last year, they published new framework agreements for software and ICT services (Kontorsstöd, Grundläggande it, Systemutveckling and Informationsförsörjning), which includes the Open IT Standards list. The framework agreements also include pre-approved service providers. With all of the groundwork done by Statens inköpscentral, such frameworks make it easier for the country’s public administrations to procure software solutions and find ICT support.
More information:

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.