Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

OER@University Roadshow 2016, khóa huấn luyện về OER tại Trung tâm Học liệu, Đại học Cần Thơ, ngày 1


Trong ngày đầu của khóa huấn luyện, 27/06/2016, đã có 2 nội dung được trình bày, bao gồm:
Thông tin thêm về khóa học có thể xem tại:


Blogger: Lê Trung Nghĩa


1 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.