Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Thẩm định các kết quả tư vấn công khai về khoa học 2.0: khoa học trong quá trình chuyển đổi - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu do Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 02/2015, với các dữ liệu được ghi lại trong cuộc tư vấn công khai về khoa học 2.0 mà bây giờ được gọi là khoa học mở. 3 mục đích chính của cuộc tư vấn gồm: (1) Để đánh giá nhận thức về các cơ hội và thách thức giữa các bên tham gia đóng góp trong việc thay đổi cách làm việc; (2) Để đánh giá sự công nhận các cơ hội và thách thức; và (3) Để nhận diện các ảnh hưởng có khả năng của chính sách và các hành động để tăng cường tính cạnh tranh của hệ thống khoa học và nghiên cứu của châu Âu bằng việc xúc tác cho nó để tận dụng được đầy đủ các cơ hội được Khoa học 2.0 đưa ra. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 34 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.