Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

CORRE: Khung chuyển đổi các tư liệu dạy học thành tài nguyên giáo dục mở (OER)


CORRE: A framework for transforming teaching materials into OERS
By Samuel Nikoi
Tải về CORRE: Khung chuyển đổi các tư liệu dạy học thành tài nguyên giáo dục mở (OER) - bản tiếng Việt tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/jkixt3kxk9dzk61/Corre_web_OER-Vi.png?dl=0
Chúng tôi đã và đang phát triển tiếp khung CORRE chi tiết, và nghĩ nó có lẽ là hữu ích để đưa nó vào dạng tóm tắt cho các bình luận (nháy vào ảnh để có phiên bản lớn hơn):
Sự chú ý khắt khe tới chi tiết trong mô hình CORRE có thể được thấy trong Danh sách kiểm tra chi tiết của CORRE, công cụ tiến trình được chi tiết hóa và đặc thù của đội OTTER. Lưu ý rằng danh sách kiểm tra này có thể không có khả năng chuyển đổi như là mô hình “hình bàn chải rộng” được nêu ở trên, và có thể đòi hỏi sự tùy biến thích nghi để sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau.
We have been developing further the detailed CORRE framework, and thought it might be useful to post it in summary form for comments (click on the image for a larger version):
The rigorous attention to detail in the CORRE model can be seen in the accompanying CORRE Detailed Checklist, the detailed and specific workflow tool used by the OTTER team. Please note that this checklist may not be as transferable as the “broad brush-stroke” model shown above, and may require adaptation for use in different contexts.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.