Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Kho mã nguồn liên bang Mỹ sắp được tung ra


US federal source code repository about to be launched
Submitted by Adrian Offerman on October 13, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/10/2016


Cổng code.gov sẽ sớm được tung ra, Olivier Kamanda đã nói cho khán thính phòng của ông tuần này ở một trong các MLTalk của MIT Media Lab, nơi ông và vài người tham gia khác trong Chương trình Đổi mới của Tổng thống Mỹ đã trình bày.


Đồng hàng của OSOR
Cổng đó sẽ phục vụ như là kho phần mềm, nghĩa là catalog của tất cả các phần mềm mà chính phủ Mỹ đang mua sắm hoặc xây dựng, và như là nơi tập trung từ đó phổ biến bộ sưu tập các công cụ, các thực hành tốt nhất, và các sơ đồ để giúp các cơ quan chính phủ triển khai chính sách đó. Điều đó làm cho sáng kiến này có liên quan chặt chẽ với các mục tiêu của dự án Giám sát và Kho Nguồn Mở (OSOR) của Ủy ban châu Âu, nơi xuất bản bài viết tin tức này cũng là môt phần.
Mã nguồn cho bản thân cổng code.gov từng được làm sẵn sàng theo giấy phép Creative Commons Zero, theo đó quyên tặng mã vào phạm vi công cộng. Công chúng được mời đóng góp cho sự phát triển (tiếp theo) của nó.
The code.gov portal will be launched soon, Olivier Kamanda told his audience this week at one of MIT Media Lab's MLTalks, where he and several other participants in the US Presidential Innovation Fellows Program were presenting.
A peer of OSOR
The portal will serve as a software repository, i.e. a catalogue of all software the US government is procuring or building, and as a central place from which to disseminate a collection of tools, best practices, and schemas to help government agencies implement the policy. That makes this initiative closely related to the objectives of the Open Source Observatory and Repository (OSOR) project of the European Commission, of which the publication of this news article is a part too.
The source code for the code.gov portal itself has been made available under a Creative Commons Zero licence, thereby donating the code to the public domain. The public is invited to contribute to its (further) development.