Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Các cơ quan liên bang Mỹ sẽ xuất bản 20% các phần mềm tùy biến như là nguồn mở


US federal agencies to publish 20% custom software as open source
Submitted by Adrian Offerman on August 12, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/08/2016
Bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu chính sách này có thể tải về được tại địa chỉ:

Trong vòng 3 năm tới, các cơ quan liên bang Mỹ sẽ được/bị yêu cầu phải xuất bản ít nhất 20% các phần mềm tùy chỉnh được làm mới của họ như là nguồn mở. Yêu cầu này là một phần của dự án thí điểm của Chính sách mã nguồn Liên bang được xuất bản vào tuần trước của Văn phòng Điều hành Tổng thống.
Chính sách thừa nhận rằng chưa có cách nhất quán nào cho các cơ quan liên bang làm cho mã nguồn của họ sẵn sàng trên cơ sở rộng khắp chính phủ. Điều này có thể gây ra sự mua sắm đúp bản đáng kể mã tương tự và sử dụng không hiệu quả những đồng tiền của người đóng thuế. Chính sách này nhằm làm giảm các chi phí đúp bản cũng như sự khóa trói vào nhà cung cấp.
Những lợi ích bổ sung
Cùng lúc, chính phủ Mỹ thừa nhận rằng làm cho mã nguồn mở sẵn sàng cho công chúng có thể mang lại những lợi ích bổ sung. Mọi người và các công ty có thể triển khai mã vì các mục đích của riêng họ và xuất bản những cải tiến cho phần mềm. Môi trường có tính cộng tác này có thể làm dễ dàng hơn để tiến hành rà soát lại ngang hàng và kiểm tra an toàn, sử dụng lại các giải pháp đang tồn tại, và chia sẻ tri thức kỹ thuật.
Theo Chính sách này, chính phủ liên bang Mỹ thường niên bỏ ra hơn 6 tỷ USD (5,4 tỷ EUR) vào phần mềm, trong hơn 42.000 giao dịch. Các cơ quan liên bang cũng sẽ phải thu thập các dữ liệu đặc thù về các dự án phần mềm tùy biến mới của họ, cung cấp các phương tiện đo đếm hiệu năng và sự hoàn vốn của chính sách này.
Over the next three years, US federal agencies will be required to publish at least 20 percent of their newly-made custom software as open source. This requirement is part of a pilot established by the Federal Source Code Policy published last week by the President's Executive Office.
The Policy recognises that there is no consistent manner for federal agencies to make their source code available on a government-wide basis. This may result in duplicative acquisitions for substantially similar code and an inefficient use of taxpayer dollars. The Policy aims to reduce duplicative costs as well as vendor lock-in.
Additional benefits
At the same time, the US government acknowledges that making the source code available to the public can bring additional benefits. People and companies can implement the code for their own purposes and publish improvements to the software. This collaborative atmosphere can make it easier to conduct software peer review and security testing, re-use existing solutions, and share technical knowledge.
According to the Policy, the US federal government annually spends more than USD 6 billion (EUR 5.4 billion) on software, in more than 42,000 transaction. The federal agencies will also have to collect specific data on their new custom software projects, providing the means to measure the performance and returns of this policy.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.