Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Dữ liệu mở trên các cổng dữ liệu mở


Open data on open data portals
Submitted by Adrian Offerman on August 12, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/08/2016

Dự án Khởi sự Dữ liệu Mở (Open Data Inception project) đưa ra danh sách toàn diện của hơn 2600 cổng dữ liệu mở khắp trên toàn cầu. Thông tin được gắn thẻ theo vùng địa lý sao cho nó có thể được tìm thấy theo chủ đề cũng như theo quốc gia.
Danh sách đã được công ty Open Data Soft biên soạn như là một sự trình diễn. Họ muốn đưa ra càng nhiều tài nguyên dữ liệu mở càng tốt, và trình bày chúng trong một bản đồ theo quốc gia để dễ dàng duyệt.
Những người sáng tạo muốn duy trì danh sách và yêu cầu những người viếng thăm đóng góp các đường liên kết tới các cổng và các tập hợp dữ liệu hiện còn chưa có trong danh sách. Bản thân tập dữ liệu này cũng đã được làm cho sẵn sàng như là dữ liệu mở.
The Open Data Inception project presents a comprehensive list of more than 2600 open data portals all over the world. The information is geotagged so it can be searched by topic as well as country.
The list has been compiled by the Open Data Soft company as a showcase. They wanted to bring together as many open data resources as they could, and present these on a map per country for easy browsing.
The creators aim to maintain the list and ask visitors to contribute links to portals and datasets that are currently not yet in the list. The dataset itself has also been made available as open data.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.