Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Chính sách


Policy
Bài được cập nhật tháng 08/2015
Tải về: 'Chính sách truy cập mở theo Khung Xuất sắc Nghiên cứu sau 2014' - bản dịch sang tiếng Việt của Hội đồng Cấp vốn cho các cơ sở Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh - HEFCE (Higher Education Funding Council for England) tại địa chỉ:

4 cơ quan cấp vốn cho giáo dục đại học của Vương quốc Anh tin tưởng rằng các kết quả đầu ra của nghiên cứu sẽ là được truy cập càng rộng rãi càng tốt. Vì lý do này, chúng tôi đã giới thiệu một chính sách mới cho truy cập mở có liên quan tới các đánh giá nghiên cứu sau REF 2014.
Chính sách nêu rằng, để hợp pháp đệ trình cho REF tiếp theo, các bản thảo cuối cùng được rà soát lại ngang hàng của tác giả phải được ký gửi trong kho của cơ sở hoặc kho theo chuyên đề. Tư liệu được ký gửi nên có khả năng phát hiện ra được, và tự do để đọc và tải về, cho bất kỳ ai có kết nối Internet.
Yêu cầu đó áp dụng chỉ cho các bài báo trên tạp chí và các kỷ yếu hội nghị với Số Seri Tiêu chuẩn Quốc tế - ISSN (International Standard Serial Number). Nó sẽ không áp dụng cho các chuyên san, các chương sách, các xuất bản phẩm dài, các tài liệu làm việc, các kết quả đầu ra nghiên cứu dựa vào thực hành, hoặc các dữ liệu. Chính sách này áp dụng cho các kết quả đầu ra nghiên cứu được phê chuẩn để xuất bản sau ngày 01/04/2016, nhưng chúng tôi muốn thúc giục mạnh mẽ các cơ sở triển khai nó bây giờ.
Các tài liệu chính sách
Các tài liệu chính sách có thể được thấy theo các đường liên kết sau:
Các tài nguyên truyền thông
Để hỗ trợ truyền thông chính sách trong các cơ sở, chúng tôi đã cùng đặt ra một bộ các slide cho các trình chiếu và biển quảng cáo in ra được. Đừng ngại sử dụng lại chúng.
Tải về bộ các slide
Tải về biển quảng cáo
Tải về biển quảng cáo dạng đen trắng
Các tài nguyên kỹ thuật
Các yêu cầu thông tin và kiểm tra
The four UK HE funding bodies believe that the outputs of research should be as widely accessible as possible. For this reason, we have introduced a new policy for open access in relation to research assessments after the 2014 REF.
The policy states that, to be eligible for submission to the next REF, authors’ final peer-reviewed manuscripts must have been deposited in an institutional or subject repository. Deposited material should be discoverable, and free to read and download, for anyone with an internet connection.
The requirement applies only to journal articles and conference proceedings with an International Standard Serial Number. It will not apply to monographs, book chapters, other long-form publications, working papers, creative or practice-based research outputs, or data. The policy applies to research outputs accepted for publication after 1 April 2016, but we would strongly urge institutions to implement it now.
Policy documents
The policy documents may be found at the following link:
Communications resources
To assist with communication of the policy within institutions, we have put together a slide pack for presentations and a printable poster. Please feel free to reuse these.
Download the slide pack
Download the poster
Download the poster in black and white
Technical resources
Information and audit requirements
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.