Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Chính sách mã nguồn Liên bang, Văn phòng Điều hành Tổng thống & Văn phòng Quản lý Ngân sách (Mỹ) - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu chính sách về mã nguồn của Liên bang Mỹ, yêu cầu các cơ quan trong vòng 3 năm xuất bản 20% mã các phần mềm được phát triển tùy biến ở từng cơ quan phải được xuất bản như là phần mềm nguồn mở. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 15 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.