Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Thụy Điển muốn loại bỏ sự khóa trói vào nhà cung cấp CNTT


Sweden wants to get rid of IT vendor-lock in
Submitted by Gijs Hillenius on December 16, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/12/2015

Chính phủ nhấn mạnh các tiêu chuẩn mở và thúc giục sử dụng các lựa chọn thay thế tự do

Chính quyền nhà nước Thụy Điển sẽ sử dụng các tiêu chuẩn và phần mềm mở trong CNTT “mà giải phóng chính quyền nhà nước khỏi sự phụ thuộc vào các giải pháp kỹ thuật duy nhất”, chính phủ viết trong lưu ý của mình về CNTT-TT, một phần của kế hoạch ngân sách 2016 của nó. “Đối với các giải pháp chính phủ điện tử, các tiêu chuẩn CNTT sẽ đóng một vài trò ngày càng gia tăng trong việc tạo ra các giải pháp sử dụng lại được”.

Các kế hoạch ngân sách đã được trình bày cho Nghị viện Thụy Điển vào tháng 9. Các kế hoạch còn chưa được Nghị viện phê chuẩn.

Sự đổi mới
Sự nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn và phần mềm mở trong CNTT-TT mà giúp loại bỏ sự khóa trói vào nhà cung cấp CNTT được lặp đi lặp lại trong tuyên bố của Mehmet Kaplan, Bộ trường CNTT của Thụy Điển và là một trong những nhà vô địch về đổi mới trên OSOR: “Sử dụng các tiêu chuẩn và các đặc tả kỹ thuật phổ biến và mở là nền tảng cho tính cạnh tranh, và làm giảm rủi ro bị khóa trói vào các nhà cung cấp. Các giải pháp dựa vào mã nguồn mở chung cấp những lợi ích bổ sung cho các chính phủ và chính quyền”.

“Chính phủ Thụy Điển khuyến khích các hành động hỗ trợ tính tương hợp và trao đổi thông tin giữa các công dân, các công ty và các cơ quan ở EU”, Bộ trưởng Kaplan nói. “Các tiêu chuẩn mở là cơ bản khi nói về việc đạt được sự chia sẻ và sử dụng lại các phần mềm”.

Thông tin thêm:

Government emphasises open standards and urges use of liberating alternatives
Sweden’s public administrations should use open IT standards and software “that frees the state administration from dependence on single technical solutions”, the government writes in its note on ICT, part of its 2016 budget plan. “For eGovernment solutions, IT standards will play an increasing role in the creation of reusable solutions.”
The budget plans were presented to the Swedish Parliament in September. The plans have not yet been approved by the Parliament.
Innovation
The emphasis on open ICT standards and software that helps to get rid of IT vendor lock-in is reiterated in a statement by Mehmet Kaplan, Sweden’s Minister for Information Technology and one of the OSOR Innovation Champions: “The use of common and open standards and technical specifications is a foundation for competitiveness, and reduces the risk for vendor lock-in. Solutions based on open source code provide additional benefits to governments and administrations.”
“The Swedish government encourages actions that support interoperability and information exchange between citizens, companies and agencies in the EU”, Minister Kaplan adds. “Open standards are fundamental when it comes to achieving the sharing and reuse of software.”
More information:

Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.