Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Bọn bẻ khóa chào truy cập có phí tới các máy chủ của chính phủ

Cracker offers access to government servers for a fee

24 January 2011, 16:24

Theo: http://www.h-online.com/security/news/item/Cracker-offers-access-to-government-servers-for-a-fee-1175885.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 24/01/2011

Lời người dịch: An ninh không gian mạng hay là chuyện đùa? Chúng ta từng biết hiện nay bất kỳ ai cũng có thể thuê dịch vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào bất kỳ websiter nào nếu có chút tiền trả cho nhà cung cấp dịch vụ đó từ Trung Quốc. Còn bây giờ nếu muốn truy cập tới các máy chủ của quân đội Mỹ, bất kỳ ai cũng có thể làm được nếu trả một số tiền là 499 USD, còn để truy cập vào một website thông thường thì chỉ mất có 9.99 USD. Không biết có giá để truy cập các máy chủ ở Việt Nam đáng giá bao nhiêu nhỉ?

Theo blogger Brian Krebs thì bất kỳ ai muốn có được quyền root đối với các máy chủ R&D của quân đội hình như có thể mua sự truy cập chỉ với 499 USD. Krebs và nhà cung cấp an nninh Imperva nói rằng một kẻ bẻ khóa không rõ tên tuổi có một webiste bán các quyền truy cập root tới một loạt các máy chủ web được sử dụng bởi các cơ quan quân sự tại một số quốc gia. Website này đưa ra một danh sách các máy chủ riêng rẽ với một chỉ số mức độ kiểm soát mà bạn sẽ có, cùng với giá thành.

Truy cập tới một máy chủ được sử dụng bởi quân đội Mỹ (được cho là có chứa các dữ liệu “đáng giá”) có giá thành là 499 USD - được trả tiền thông qua Dịch vụ Tự do (Liberty Service). Hoặc bạn có thể có được sự truy cập tới một máy chủ Phòng vệ Quốc gia Mỹ tại Nam Carolina với cùng giá đó. Truy cập qua SSH cũng có sẵn cho một máy chủ được sử dụng bởi Chỉ huy Điện tử Truyền thông Quân đội Mỹ (Cecom), mà nó nói nó phát triển, có được, cung cấp và duy trì “cấp thế giới ... các hệ thống và các khả năng Chỉ huy Chiến trận đối với liên quân” (C4ISR). Cecom và Phòng vệ Quốc gia tại Nam Carolina đã loại các máy chủ này ra khỏi Internet.

Tên bẻ khóa cũng đưa ra để bán sự truy cập đối với những máy chủ khác được sử dụng bởi các nhà chức trách Mỹ để bổ sung cho các dịch vụ chung. Ví dụ, bạn có thể trả tiền để có một website thông thường được bẻ khóa với 9.99 USD, dù các website nổi tiếng có giá cao hơn.

According to blogger Brian Krebs anyone seeking root rights to military R&D servers can apparently purchase access for only $499. Krebs and security provider Imperva report that an unknown cracker has a web site selling root access to various web servers used by military authorities in a number of countries. The web site offers a list of individual servers with an indication of the degree of control you get, along with the price.

Access to a server used by the Albanian army (allegedly containing "valuable" data) costs $499 – payable via Liberty Service. Or you can have access to a US National Guard server in South Carolina for the same price. Access via SSH is also available for a server used by US Army Communications-Electronics Command (Cecom), which says it develops, acquires, provides and sustains “world-class… systems and Battle Command capabilities for the joint warfighter” (C4ISR). Cecom and the National Guard of South Carolina have already taken these servers off the internet.

The cracker also offers for sale access to other servers used by US authorities in addition to general services. For instance, you can pay to have a normal web site hacked for $9.99, though prominent web sites cost extra.

(crve)

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.