Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

Các website của Hạ viện có thể chuyển sang nền tảng nguồn mở

House websites could move to open-source platform

By Brian Kalish 01/13/2011

Theo: http://www.nextgov.com/nextgov/ng_20110113_5025.php

Bài được đưa lên Internet ngày: 13/01/2011

Lời người dịch: Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ đưa ra đấu thầu “về một nền tảng quản trị nội dung nguồn mở, nhiều khả năng là Drupal - hiện đang phục vụ cho webiste của Nhà Trắng, mà có thể trao cho những người vận hành 520 website của mình” trong thời gian tới. Ngoài lý do tiết kiệm chi phí, còn lý do là an ninh. Hình như nó khác hẳn với ở Việt Nam thì phải.

Hạ viện đang khẩn nài đấu thầu về một nền tảng quản trị nội dung nguồn mở mà có thể trao cho những người vận hành 520 website của mình tính mềm dẻo hơn.

Drupal bây giờ “là môi trường hosting web được ưu tiên cho Hạ viện”, theo tài liệu của nhà cung cấp được đưa ra bởi Văn phòng Lãnh đạo Hành chính của Hạ viện. Các site mới sắp tới của Hạ viện tất cả sẽ được tổ chức trên nền tảng Drupal, mà những thành viên khác có lựa chọn tiến hành chuyển đổi.

Lãnh đạo văn phòng hành chính tìm kiếm thông tin vào ngày 28/01 từ các công ty có kinh nghiệm với việc thiết kế web, phát triển và hỗ trợ sử dụng Drupal, để phát triển một danh sách các nhà cung cấp có khả năng trước mà các khách hàng có thể chọn từ đó khi họ cần các dịch vụ. Các website của Hạ viện bao gồm các trang thành viên, và các site của ủy ban và lãnh đạo. Văn phòng hành chính của lãnh đạo sẽ quản lý các site được làm trên Drupal từ một vị trí trung tâm, và sẽ có khả năng triển khai các tính năng mới và an ninh cùng một lúc cho mọi site.

Drupal có sự lôi cuốn cao, vì nó có “tất cả các tính năng web 2.0 hiện hành mà bạn đang tìm kiếm ... Khi những site mới sẽ ra, thì Drupal có xu hướng hỗ trợ những chúng sớm hơn những người khác chào”, Tom Erickson, giám đốc điều hành của Woburn, Acquia có trụ sở ở Mass., mà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho Drupal, nói.

The House is soliciting bids on an open-source content management platform that would give operators of its 520 websites more flexibility.

Drupal is now the "preferred web hosting environment for the House," according to the vendor source solicitation document released by the Office of the House Chief Administrative Officer. The incoming House freshman's sites are all hosted on the Drupal platform, but other members have the option of making the switch.

The chief administrator's office seeks information by Jan. 28 from companies experienced with web design, development and support using Drupal, to develop a list of pre-qualified vendors that customers can select from when they need services. The House websites include members' pages, and committee and leadership sites. The chief administrator's office will manage the Drupal-hosted sites from a central location, and will be able to roll out new features and security simultaneously for every site.

Drupal is highly interactive, so it has "all the current web 2.0 features that you're looking for ... When new ones come out, Drupal tends to support these sooner than other offerings," said Tom Erickson, chief executive of Woburn, Mass.-based Acquia, which provides Drupal products, services and technical support.

Hệ thống quản trị nội dung hiện hành hạn chế sự lựa chọn của lập trình viên site cũng như sự đổi mới sáng tạo, Dan Weiser, giám đốc truyền thông cho văn phòng hành chính lãnh đạo, nói trong một thư điện tử. Drupal, mà nó sử dụng một khung chung và mã nguồn mà có thể tùy biến được, sẽ cho phép các thành viên thúc đẩy một cộng đồng rộng lớn các lập trình viên, cung cấp nhiều cơ hội hơn nữa cho đổi mới sáng tạo, ông bổ sung.

Các lập trình viên Drupal là có trong từng vùng thành viên, Weiser nói. “Điều đó hy vọng có nghĩa sự lựa chọn được mở rộng và đổi mới sáng tạo nhiều hơn cho các thành viên”, ông nói.

Hạ viện mong đợi tiết kiệm được một số tiền với sự chuyển dịch sang Drupal, vì lãnh đạo hành chính sẽ quản lý hạ tầng và các thành viên trả tiền cho các nhà cung cấp chỉ cho thời gian phát triển, Weiser nói.

Erickson nói ưu điểm khác của Drupal, mà các phần website của Nhà Trắng có, là nó có an ninh. “Rõ ràng, Hạ viện có những lo lắng về an ninh; [Đã] từng có những vấn đề với mọi người cố gắng đưa ra những cuộc tấn công từ chối dịch vụ”, ông nói. Drupal cũng làm cho việc dịch dễ dàng hơn nên các thành viên có thể giao tiếp đa ngôn ngữ được trên các site của họ.

The current content management system limits the choice of site programmer as well as innovation, said Dan Weiser, communications director for the chief administrative officer, in an e-mail. Drupal, which uses a common framework and code that can be customized, will allow members to leverage a large community of programmers, providing more opportunities for innovation, he added.

Drupal developers are in every member's district, Weiser noted. "That hopefully means expanded choice and more innovation for our members," he said.

The House expects to save some money with the transition to Drupal, since the chief administrative officer will manage the infrastructure and members pay vendors only for development time, Weiser said.

Erickson said another advantage to Drupal, which houses parts of the White House's website, is that it's secure. "Obviously, the House has to be concerned about security; [there] have been issues with people trying to [issue] denial of service attacks," he said. Drupal also makes translation easier so members can communicate in multiple languages on their sites.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.comKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.