Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

OSFA xuất bản thẻ báo cáo công nghệ mở Liên bang Mỹ

Tỷ lệ về chính phủ mở và sử dụng các công nghệ mở

Bộ Quốc phòng, Năng lượng, Dịch vụ y tế và con người, An ninh Quốc nội, và Giao thông xếp hạng cao nhất về tính mở và sự minh bạch; Sử dụng các công nghệ mở và các định dạng mở là nhân tố chính trong việc xếp hạng

Open Source for America Publishes Federal Open Technology Report Card;

Rates Agencies on Open Government and Use of Open Technologies

Departments of Defense, Energy, Health and Human Services, Homeland Security, and Transportation Rank Highest for Openness and Transparency; Use of Open Source Technologies and Open Formats Factored Heavily in Determining Rankings

Washington, DC (PRWEB) January 13, 2011

Theo: http://www.prweb.com/releases/2011/01/prweb4969554.htm

Bài được đưa lên Internet ngày: 13/01/2011

Lời người dịch: Ngày 13/01/2011, tổ chức Nguồn mở vì nước Mỹ (OSFA) đã đưa ra báo cáo, có xếp hạng các cơ quan nhà nước tại nước Mỹ về việc sử dụng các công nghệ nguồn mở và các định dạng mở, được thể hiện qua các công việc cụ thể như: việc xuất bản các tài liệu của nhà nước trong các định dạng tệp mở, tham gia vào việc tạo ra các phần mềm nguồn mở, và cung cấp các chỉ dẫn về các chính sách mua sắm xung quanh các công nghệ mở và kết quả cụ thể là: “Nổi lên rõ ràng là Bộ Quốc phòng (DoD) mà nó đã đạt được xếp hạng cao nhất với 82%. DoD đã đưa ra các chính sách mua sắm cho các công nghệ mở cũng như chỉ dẫn tạo điều kiện cho sự tham gia của các nhân viên chính phủ trong các dự án nguồn mở. Bộ này rõ ràng là đứng đầu trong nhận thức về những lợi ích và sử dụng các công nghệ mở”. Tiếp sau Bộ Quốc phòng là Bộ Năng lượng (72%); Bộ các dịch vụ Y tế và Con người (55%); Bộ An ninh Quốc nội (55%); Bộ Giao thông (53%)... Hy vọng từ năm 2011 trở đi cũng sẽ có đánh giá tương tự như vậy đối với các cơ quan của chính phủ Việt Nam. Xem thêm: Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở tại Hoa Kỳ.

Nguồn mở vì nước Mỹ (OSFA), một tổ chức của những người đứng đầu nền công nghiệp công nghệ, của các hiệp hội phi chính phủ, và các cơ quan hàn lâm và nghiên cứu thúc đẩy sử dụng các công nghệ nguồn mở trong chính phủ liên bang Mỹ, hôm nay đã xuất bản các kết quả của một nghiên cứu đo đếm tính mở trong chính phủ.

Thẻ Báo cáo về Công nghệ mở của Liên bang đã đánh giá những chỉ số của chính phủ mở và các công nghệ mở được phát triển thông qua những giá trị đo đếm được tinh chỉnh và các nguồn đám đông trên trực tuyến được phác thảo bởi ban lãnh đạo của OSFA. Chúng đưa vào các câu hỏi có liên quan tới ngân sách nhà nước, sử dụng các phương tiện xã hội, và thực tiễn công nghệ nguồn mở.

Năm 2010 đã đánh dấu là năm đầu tiên các cơ quan chính phủ liên bang đã hoạt động theo Chỉ thị và các kế hoạch Chính phủ Mở, và các kết quả là đáng khích lệ. Nhiều cơ quan đã có điểm số tốt, trong khi những cơ quan khác còn cần phải cải thiện hơn.

Thẻ báo cáo đã chỉ định một mức độ phần trăm cho 15 cơ quan và bộ của chính phủ về sử dụng các công nghệ nguồn mở, các định dạng mở, và các công cụ công nghệ với sự tham gia của các công dân. Các cơ quan mà đã xếp hạng cao nhất dựa vào các tiêu chí công nghệ nguồn mở và chính phủ mở bao gồm:

  • Bộ Quốc phòng (82%)

  • Bộ Năng lượng (72%)

  • Bộ các dịch vụ Y tế và Con người (55%)

  • Bộ An ninh Quốc nội (55%)

  • Bộ Giao thông (53%)

Các bộ xếp sau gồm Bộ Cựu chiến binh (49%), Bộ Nông nghiệp (47%), Bộ Phát triển Nhà và Đô thị (45%); Bộ Ngoại giao (44%); Kho bạc (44%), Bộ Lao động (44%), Bộ Tư pháp (43%), Bộ Thương mại (40%), Bộ Giáo dục (40%) và Bộ Nội vụ (37%).

Open Source for America (OSFA), an organization of technology industry leaders, non-government associations, and academic and research institutions promoting the use of open source technologies in the U.S. federal government, today published the results of a study measuring openness in government.

The Federal Open Technology Report Card evaluated key indicators of open government and open technologies developed through online crowd sourcing and refined metrics outlined by the OSFA leadership committee. These included questions regarding public budgets, use of social media, and open source technology practices.

2010 marked the first year federal government agencies were operating under the Directive and Open Government Plans, and the results are promising. Many of the agencies scored well, while others have room for improvement.

The Report Card assigned a percentage grade to the 15 Cabinet-level departments and agencies use of open source technologies, open formats, and technology tools for citizen engagement. Agencies that ranked highest based on the open source technology and open government criteria include:

  • Department of Defense (82 percent)

  • Department of Energy (72 percent)

  • Department of Health and Human Services (55 percent)

  • Department of Homeland Security (55 percent)

  • Department of Transportation (53 percent)

The latter agencies include the Departments of Veterans Affairs (49 percent); Agriculture (47 percent); Housing and Urban Development (45 percent); State (44 percent); Treasury (44 percent); Labor (44 percent); Justice (43 percent); Commerce (40 percent); Education (40 percent); and the Interior (37 percent).

Công thức và qui trình

OSFA đã mời tham gia và xem xét từ các đại diện cơ quan từ Nhóm làm việc về Chính phủ mở của Chính quyền mới được thành lập. Các kết quả Thẻ Báo cáo kết hợp đầu vào trực tiếp của các cơ quan cũng như nghiên cứu độc lập được tiến hành bởi OSFA.

Tất cả mọi khoản đã đòi hỏi sự chứng minh qua các website chính phủ có sẵn một cách công khai. Nghiên cứu độc lập này ban đầu đã hạn chế đối với các website của cơ quan nhà nước, nhận thức được rằng sự truy cập công khai và minh bạch là không thể tách rời trong ngữ cảnh của chính phủ. Các câu trả lời cho hơn 25 câu hỏi đã xác định điểm số của từng cơ quan, với việc sử dụng các công nghệ nguồn mở và các định dạng mở được đánh trọng số lớn nhất. Điều này đã đưa vào các khoản như việc xuất bản các tài liệu của nhà nước trong các định dạng tệp mở, tham gia vào việc tạo ra các phần mềm nguồn mở, và cung cấp các chỉ dẫn về các chính sách mua sắm xung quanh các công nghệ mở.

Nổi lên rõ ràng là Bộ Quốc phòng (DoD) mà nó đã đạt được xếp hạng cao nhất với 82%. DoD đã đưa ra các chính sách mua sắm cho các công nghệ mở cũng như chỉ dẫn tạo điều kiện cho sự tham gia của các nhân viên chính phủ trong các dự án nguồn mở. Bộ này rõ ràng là đứng đầu trong nhận thức về những lợi ích và sử dụng các công nghệ mở.

“Bộ Quốc phòng xem xét để áp dụng các chính sách và các thủ tục minh bạch phù hợp với Chỉ thị Chính phủ Mở của Tổng thống Obama”, Daniel Risacher, giám đốc các Dịch vụ và Tích hợp Tổng thể của Bộ Quốc phòng, nói. “Thật hài lòng để được OSFA thừa nhận sự cam kết của Bộ Quốc phòng về tính mở và sự minh bạch, bao gồm cả sự đánh giá các lựa chọn công nghệ”.

Formula and process

OSFA invited participation and review by agency representatives from the Administration's newly formed Open Government Working Group. Report Card results combine direct agency input as well as independent research conducted by OSFA.

All line-items required substantiation through publicly available government websites. This independent research was initially limited to public agency websites, recognizing that public access and transparency are inseparable in the government context. Answers to more than twenty-five questions determined the score of each agency, with the use of open source technologies and open formats weighing most heavily. This included items such as publishing public documents in open file formats, participating in open source software creation, and providing guidance on procurement policies surrounding open technologies.

The clear stand-out was the Department of Defense (DOD) which achieved the highest ranking of 82 percentile. The DOD has issued procurement policies for open technologies as well as guidance facilitating participation by government employees in open source projects. The Department is demonstrably ahead of the curve in recognizing the benefits and use of open technologies.

“The Department of Defense looks to adopt transparent policies and procedures in line with President Obama's Open Government Directive,” said Daniel Risacher, associate director, Enterprise Services and Integration, Department of Defense. “It is gratifying to be recognized by OSFA for the Department of Defense's commitment to openness and transparency, including the evaluation of technology choices.”

“Trách nhiệm của Chính phủ đòi hỏi các qui trình thông tin mở tốt nhất được tạo điều kiện trực tuyến”, John Scott, đồng chủ tịch của ủy ban chỉ đạo của OSFA, nói. “Nguồn mở vì nước Mỹ cảm thấy các kết quả này thể hiện một sự bắt đầu tích cực. Chúng tôi hy vọng các cơ quan chính phủ sẽ sử dụng Thẻ Báo cáo Công nghệ Mở Liên bang và các kết quả của nó để tiếp tục làm việc hướng tới sự thay đổi của thông tin mở vfa sử dụng các công nghệ nguồn mở và các định dạng mở trong các bộ của mình”.

Bảng các dữ liệu thô được sử dụng để đánh giá từng cơ quan là có sẵn để tải về tại địa chỉ http://opensourceforamerica.com/photos/ReportCard-RawData.ods.

Để tham gia vào Nguồn mở vì nước Mỹ và giúp xây dựng sự hỗ trợ cho việc sử dụng các công nghệ mở, hãy viếng thăm website của OSFA tại địa chỉ: opensourceforamerica.org.

Các nguồn bổ sung về Thẻ Báo cáo Công nghệ Mở Liên bang:

“Government accountability requires open information processes best facilitated online,” said John Scott, co-chair of OSFA's steering committee. “Open Source for America feels the results demonstrate a positive beginning. We hope government agencies will use the Federal Open Technology Report Card and its results to continue working toward the exchange of open information and the use of open source technologies and open formats within their departments.”

The table of raw data used to grade each agency is available for download at http://opensourceforamerica.com/photos/ReportCard-RawData.ods.

To join Open Source for America and help build support for the use of open source technologies, visit the OSFA website at opensourceforamerica.org.

Additional Federal Open Technology Report Card Resources

Về Nguồn mở vì nước Mỹ

Nguồn mở vì nước Mỹ (OSFA), một tổ chức của những người đứng đầu nền công nghiệp công nghệ, của các hiệp hội phi chính phủ, và các cơ quan hàn lâm và nghiên cứu thúc đẩy sử dụng các công nghệ nguồn mở trong chính phủ liên bang Mỹ. Sự tham gia vào OSFA là mở cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào ký vào cam kết nhiệm vụ của chiến dịch này tại: opensourceforamerica.org.

About Open Source for America
Open Source for America (OSFA) is an organization of technology industry leaders, non-government associations and academic and research institutions dedicated to advocating the use of open source software in the U.S. Federal government. Participation in Open Source for America is open to any individual or entity signing the campaign's mission pledge at: opensourceforamerica.org.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.