Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

65 sự thay thế của nguồn mở cho các phần mềm an ninh - Phần 1

65 Open Source Replacements for Security Software
Các ứng dụng nguồn mở cho việc chống virus, chống spam, làm tường lửa, mã hóa, cổng an ninh và nhiều hơn thế.
Open source apps for anti-virus, anti-spam, firewalls, encryption, security gateways and more.
March 13, 2012, By Cynthia Harvey
Theo: http://www.datamation.com/security/65-open-source-replacements-for-security-software-1.html
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/03/2012
Lời người dịch: Loạt bài này giới thiệu 65 phần mềm nguồn mở là các phần mềm được sử dụng cho mục đích an toàn và an ninh của hệ thống thông tin và thay thế được các phần mềm nguồn đóng có các tính năng tương tự. Xem các phần: [01], [02], [03], [04].
Mỗi ngày, các mối đe dọa cho các hệ thống CNTT doanh nghiệp lại tiếp tục gia tăng. Theo FBI, chiến tranh không gian mạng sẽ sớm thay thế khủng bố như là mối đe dọa số 1 đối với nước Mỹ. Các báo cáo về các tin tặc truy cập các máy chủ của các tổ chức nhiều năm mà không có sự dò tìm ra đã làm yếu đi an ninh cho các nhà quản lý đối với rủi ro từ những mối đe dọa thường trực (APT). Và bây giờ, bổ sung thêm vào sự lo lắng về việc lây nhiễm bằng các phần mềm độc hại truyền thống cho các máy tính cá nhân PC và các máy chủ của họ, các tổ chức cũng phải bảo vệ chống lại các mối đe dọa cho các điện thoại thông minh và các máy tính bảng.
Không còn nghi ngờ gì rằng một khảo sát gần đây đã thấy rằng việc thuê những người chuyên nghiệp về an ninh ngày càng cao. Bổ sung thêm, 62% các tổ chức đã lên kế hoạch thuê nhiều hơn nhân viên an ninh CNTT năm nay.
Những mối đe dọa an ninh gia tăng đã ép nhiều tổ chức gia tăng ngân sách an ninh chủ họ. Tuy nhiên, việc chuyển sang phần mềm nguồn mở đưa ra khả năng cân đối được một số sự gia tăng ngân sách đó.
Tháng này, chúng tôi đã cập nhật danh sách các phần mềm an ninh nguồn mở của chúng tôi mà có thể thay thế cho các ứng dụng nguồn đóng phổ biến. Nó bao gồm các giải pháp cho ở nhà và các doanh nghiệp nhỏ, cũng như các doanh nghiệp lớn.
Như mọi khi, nếu bạn có một giải pháp an ninh nguồn mở thì bạn muốn bổ sung vào danh sách, hãy cảm thấy tự nhiên để lưu ý trong phần bình luân dưới đây.
Every day, threats to enterprise IT systems continue to grow. According to the FBI, cyberwar will soon replace terrorism as the number one threat to the U.S. Reports of hackers accessing organizations' servers for years without detection have awakened security managers to the risk from advanced persistent threats (APTs). And now, in addition to worrying about traditional malware infecting their PCs and servers, organizations must also protect against threats to smartphones and tablets.
It's no wonder that a recent survey found that employment for security professionals is at an all-time high. In addition, 62 percent of organizations planned to hire more IT security staff this year.
These growing security threats have forced many organizations to increase their IT security budgets. However, switching to open source security software offers the possibility of offsetting some of those budget increases.
This month, we've updated our list of open source security software that could replace popular closed source applications. It includes solutions for home and small businesses, as well as enterprises.
As always, if you have an open source security solution you'd like to add to the list, feel free to make note in the comments section below.
Chống Spam
1 ASSP
Thay thế cho: Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway
Tự giới thiệu như là “vũ khí chống SPAM tốt nhất tuyệt đối mà thế giới biết từ trước tới này”, ASSP nằm trong các máy chủ SMTP của bạn để dừng các spam và quét virus. Các tính năng bao gồm thiết lập dựa vào trình duyệt, hỗ trợ cho hầu hết các máy chủ SMTP, các danh sách trắng tự động, kiểm tra hợp lệ người gửi sớm, lọc Bayesian và nhiều hơn thế. Hệ điều hành: Không phụ thuộc OS.
2 MailScanner
Thay thế cho: Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway
Được tải về hơn 1.3 triệu lần từ những người sử dụng tại 225 quốc gia, MailScanner là một gói an ninh thư điện tử tự do cho các máy chủ thư điện tử. Nó kết hợp với SpamAssassin, ClamAV và một số công cụ khác để khóa spam và phần mềm độc hại. Hệ điều hành: Độc lập với OS.
3 SpamAssassin
Thay thế cho: Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway
“Bộ lọc spam nguồn mở mạnh số 1”, SpamAssasin sử dụng phân tích văn bản và đầu đề, lọc Bayesian, các danh sách khóa DNS, các cơ sở dữ liệu lọc cộng tác và các kỹ thuật khác để khóa spam. Dự án này được Quỹ Apache quản lý, và được kết hợp vào một số sản phẩm nguồn mở và thương mại khác. Hệ điều hành: ban đầu là Linux và OS X, dù các phiên bản cho Windows vẫn có.
Anti-Spam
1. ASSP
Replaces: Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway
The self-proclaimed "absolute best SPAM fighting weapon that the world has ever known," ASSP sits on your SMTP servers to stop spam and scan for viruses. Features include browser-based setup, support for most SMTP servers, automatic whitelists, early sender verification, Bayesian filters and more. Operating System: OS Independent.
2. MailScanner
Replaces: Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway
Downloaded more than 1.3 million times by users in 225 countries, MailScanner is a free e-mail security package for mail servers. It incorporates SpamAssassin, ClamAV and a number of other tools to block spam and malware. Operating System: OS Independent.
3. SpamAssassin
Replaces: Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway
"The powerful #1 open-source spam filter," SpamAssassin uses header and text analysis, Bayesian filtering, DNS blocklists, collaborative filtering databases and other techniques to block spam. The project is managed by the Apache Foundation, and it's been incorporated into a number of other open source and commercial products. Operating System: primarily Linux and OS X, although Windows versions are available.
4 SpamBayes
Thay thế cho: Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway
Như bạn có thể đoán từ cái tên, dự án này đưa ra một nhóm các bộ lọc Bayesian cho việc khóa spam. Site này bao gồm các phiên bản cho Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, IncrediMail, Thunderbird, Gmail, Yahoo Mail và các trình thư khács. Hệ điều hành: Độc lập với OS
5 Nixory
Thay thế cho: SpyBot Search and Destroy, AdAware
Nixory loại bỏ và khóa các cookies theo dõi độc hại (phần mềm gián điệp) từ máy của bạn. Nó hỗ trợ cho Mozilla Firefox, Internet Explorer và Google Chrome, và nó sẽ không làm chậm máy của bạn trong khi bạn lướt web. Hệ điều hành: Độc lập với OS.
Phần mềm chống virus / chống phần mềm độc hại
6 ClamAV
Thay thế cho: Avast! Linux Edition, VirusScan Enterprise for Linux
Đây là máy chống virus phổ biến nhất đã được kết hợp vào trong vô số các sản phẩm an ninh và tự gọi nó là “tiêu chuẩn de facto cho việc quét các cổng gateway thư”. Phiên bản nguồn mở chạy trên các máy chủ thư UNIX hoặc Linux, nhưng website cũng đưa ra một phiên bản gọi là Immunet cho các máy tính cá nhân PC Windows. Hệ điều hành: Linux.
7 ClamTK
Thay thế cho: Avast! Linux Edition, VirusScan Enterprise for Linux
ClamTK làm cho ClamAV dễ dàng hơn một chút để sử dụng bằng việc cung cấp một giao diện đồ họa cho máy chống virus. Giống như bản gốc, nó chạy trên Linux và quét theo yêu cầu. Hệ điều hành: Linux.
8 ClamWin Free Antivirus
Thay thế cho: Kaspersky Anti-Virus, McAfee AntiVirus Plus, Norton Anti-Virus
Dựa vào ClamAV, ClamWin bảo vệ hơn 600.000 PC khỏi các virus và phần mềm độc hại. Lưu ý rằng không giống như hầu hết các gói chống virus thương mại, ClamWin không đưa ra một máy quét thời gian thực khi truy cập; để quét các tệp đến, bạn sẽ cần lưu chúng và sau đó chạy một lượt quét bằng tay trước khi mở hoặc chạy các tệp. Hệ điều hành: Windows.
9 P3Scan
Thay thế cho: Avast! Linux Edition, VirusScan Enterprise for Linux
Với P3Scan, bạn có thể thiết lập một máy chủ ủy quyền proxy trong suốt mà đưa ra được sự bảo vệ chống virus và chống spam. Hệ điều hành: Linux.
4. SpamBayes
Replaces: Barracuda Spam and Virus Firewall, SpamHero, Abaca Email Protection Gateway
As you might guess from the name, this project offers a group of Bayesian filters for blocking spam. The site includes versions for Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail, IncrediMail, Thunderbird, Gmail, Yahoo Mail and others. Operating System: OS Independent.
Anti-Spyware
5. Nixory
Replaces: SpyBot Search and Destroy, AdAware
Nixory removes and block malicious tracking cookies (aka, spyware) from your system. It supports Mozilla Firefox, Internet Explorer and Google Chrome, and it won't slow your system while you surf. Operating System: OS Independent.
Anti-Virus/Anti-Malware
6. ClamAV
Replaces Avast! Linux Edition, VirusScan Enterprise for Linux
This tremendously popular anti-virus engine has been incorporated into numerous security products and calls itself "the de facto standard for mail gateway scanning." The open source version runs on UNIX or Linux mail servers, but the website also offers a version called Immunetfor individual Windows PCs. Operating System: Linux.
7. ClamTK
Replaces Avast! Linux Edition, VirusScan Enterprise for Linux
ClamTK makes ClamAV a little bit easier to use by providing a graphical interface for the anti-virus engine. Like the original, this one runs on Linux and scans on demand. Operating System: Linux.
8.ClamWin Free Antivirus
Replaces Kaspersky Anti-Virus, McAfee AntiVirus Plus, Norton Anti-Virus
Based on ClamAV, ClamWin protects more than 600,000 PCs from viruses and malware. Note that unlike most commercial anti-virus packages, ClamWin does not offer an on-access real-time scanner; in order to scan incoming files, you'll need to save them and then run a scan manually before opening or running the files. Operating System: Windows.
9. P3Scan
Replaces Avast! Linux Edition, VirusScan Enterprise for Linux
With P3Scan, you can set up a transparent proxy server that provides anti-virus and anti-spam protection. Operating System: Linux.
Sao lưu
10 Amanda
Thay thế cho: Simpana Backup and Recovery , NetVault, HP StorageWorks EBS
Bảo vệ hơn 500.000 máy trên thế giới, Amanda nói là “phần mềm sao lưu và phục hồi nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới”. Bổ sung thêm vào phiên bản cộng đồng, nó cũng có sẵn hỗ trợ phiên bản doanh nghiệp hoặc là một thiết bị. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
11 Areca Backup
Thay thế cho: NovaBackup
Nhằm vào cho một sự cân bằng giữa đơn giản và đa dạng, Areca đưa ra một giao diện đồ họa dễ dàng với nhiều lựa chọn cho việc tạo và tương tác với các tệp lưu trữ. Các tính năng chính bao gồm nén, mã hóa, hỗ trợ sao lưu delta, trộn lưu trữ và hơn thế nữa. Hệ điều hành: Windows, Linux.
12 Bacula
Thay thế cho: Simpana Backup and Recovery , NetVault, HP StorageWorks EBS
Được thiết kế cho những người sử dụng doanh nghiệp, Bacula sao lưu nhiều hệ thống khắp một mạng. Hỗ trợ và các dịch vụ thương mại cho sản phẩm phổ biến là sẵn sàng thông qua Bacula Systems. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
13 Clonezilla
Thay thế cho: Norton Ghost
Được tạo ra như một lựa chọn thay thế cho Ghost, Clonezilla có thể bắt chước các hệ thống đơn hoặc đa rất nhanh. Nó có 2 phiên bản: Clonezilla Live cho các máy đơn và Clonezilla SE cho các mạng lớn. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
Backup
10. Amanda
Replaces: Simpana Backup and Recovery , NetVault, HP StorageWorks EBS
Protecting more than 500,000 systems worldwide, Amanda lays claim to the title "most popular open source backup and recovery software in the world." In addition to the community version, it's also available in a supported enterprise edition or as an appliance. Operating System: Windows, Linux, OS X.
11. Areca Backup
Replaces: NovaBackup
Aiming for a balance between simplicity and versatility, Areca offers an easy graphical interface with many options for creating and interacting with archived files. Key features include compression, encryption, delta backup support, archive merges and more. Operating System: Windows, Linux.
12. Bacula
Replaces: Simpana Backup and Recovery , NetVault, HP StorageWorks EBS
Designed for enterprise users, Bacula backs up multiple systems across a network. Commercial support and services for the popular product are available through Bacula Systems. Operating System: Windows, Linux, OS X.
13. Clonezilla
Replaces: Norton Ghost
Created as an alternative to Ghost, Clonezilla can clone single or multiple systems very quickly. It comes in two versions: Clonezilla Live for individual systems and Clonezilla SE for massive networks. Operating System: Windows, Linux, OS X.
14 Partimage
Thay thế cho: Norton Ghost, NovaBackup, McAfee Online Backup, Carbonite.com
Partimage có thể tạo một ảnh hoàn chỉnh máy của bạn, mà là hữu dụng nếu bạn cần phục hồi từ một sự hỏng máy hoàn toàn hoặc nếu bạn muốn cấu hình cho nhiều hệ thống với chính xác các phần mềm y hệt. Nó cũng có thể tạo một phân vùng phục hồi trên đĩa của bạn. Hệ điều hành: Linux.
15 Redo
Thay thế cho: Norton Ghost, NovaBackup, McAfee Online Backup, Carbonite.com
Tự gọi mình là “Giải pháp phục hồi thảm họa hoàn chính nhất, dễ nhất sẵn có”, Redo đưa ra các khả năng sao lưu, phục hồi và phục hồi bare-metal. Thậm chí trong các trường hợp khẩn cấp khắc nghiệt nhất khi bạn phải thay thế một ổ cứng hoàn toàn, thì Redo nói nó có thể làm cho bạn sao lưu và chạy được với tất cả các chương trình của bạn và các tệp chỉ trong 10 phút. Hệ điều hành: Linux.
14. Partimage
Replaces: Norton Ghost, NovaBackup, McAfee Online Backup, Carbonite.com
Partimage can create a complete image of your system, which is useful if you need to recover from a full system crash or if you want to configure multiple systems with exactly the same software. It can also create a recovery partition on your drive. Operating System: Linux.
15. Redo
Replaces: Norton Ghost, NovaBackup, McAfee Online Backup, Carbonite.com
Calling itself the "easiest, most complete disaster recovery solution available," Redo offers backup, restore and bare-metal recovery capabilities. Even in the most severe emergencies where you must completely replace a drive, Redo claims it can get you back up and running with all of your programs and files in just 10 minutes. Operating System: Linux.
Các trình duyệt
16 Chromium
Thay thế cho: Microsoft Internet Explorer
Phiên bản nguồn mở của Google Chrome, Chromium có xu hướng sẽ nhanh hơn và an ninh hơn so với các trình duyệt cạnh tranh. Các đặc tính an ninh chủ chốt bao gồm sandboxing, tự động cập nhật, SafeBrowsing và hơn thế nữa. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
17 Dooble
Thay thế cho: Microsoft Internet Explorer
Các lập trình viên Dooble đã tạo ra trình duyệt mới hơn này với một sự quan tầm về an toàn và dễ sử dụng. Không giống như hầu hết các trình duyệt khác, nó tự động mã hóa tất cả các giao thông cho tính riêng tư và an ninh lớn hơn. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
18 Tor
Thay thế cho: Microsoft Internet Explorer
Tor bảo vệ sự nhận diện của bạn bằng việc cung cấp tính nặc danh trong khi bạn duyệt Web. Được các phóng viên, các nhà hoạt động xã hội và những người khác sử dụng với quan tâm rằng ai đó có thể ăn cắp trong các hoạt động trực tuyến của họ. Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
Browsers
16. Chromium
Replaces: Microsoft Internet Explorer
The open source version of Google Chrome, Chromium tends to be faster and more secure than competing browsers. Key security features include sandboxing, automatic updates, SafeBrowsing and more. Operating System: Windows, Linux, OS X.
17. Dooble
Replaces: Microsoft Internet Explorer
Dooble's developers have created this newer browser with an eye on safety and ease of use. Unlike most other browsers, it automatically encrypts all traffic for greater privacy and security. Operating System: Windows, Linux, OS X.
18. Tor
Replaces: Microsoft Internet Explorer
Tor protects your identity by providing anonymity while you browse the Web. It's used by journalists, activists, whistle-blowers and others concerned that someone might be snooping on their online activities. Operating System: Windows, Linux, OS X.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.