Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Oettinger: 'Các giấy phép nguồn mở sẽ là tiêu chuẩn'

Oettinger: ‘Open source licences should be the norm’

Submitted by Gijs Hillenius on April 25, 2016
Bài được đưa lên Internet ngày: 25/04/2016
Thúc giục nguồn mở giúp tiêu chuẩn hóa đám mây
Các giấy phép nguồn mở thân thiện với giới công nghiệp sẽ trở thành tiêu chuẩn cho việc xây dựng các nền tảng dữ liệu, cho web, và cho các dịch vụ cho những người tiêu dùng số, Günther Oettinger, nói. Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu về Kinh tế Số & Xã hội thúc giục sự hợp tác giữa các tổ chức tiêu chuẩn hóa và các cộng đồng nguồn mở trong các dịch vụ điện toán đám mây.
Điểm khá yếu của châu Âu trong các thị trường người tiêu dùng số, trong các dịch vụ web và Internet và nổi bất trong các nền tảng dữ liệu đang trở thành thách thức chính cho toàn bộ nền kinh tế”, Oettinger đã nói hôm 21/04 tại hội nghị Tương lại của mạng (Net Futures conference), diễn ra ở Brussels.
Những người sử dụng cảm thấy rằng các nền tảng sở hữu độc quyền không làm thỏa mãn các nhu cầu của họ", Phó chủ tịch Ủy ban nói. “Họ bị khóa trói vào nhà cung cấp cụ thể và có rất ít ảnh hưởng lên sự tiến bộ của nền tảng đó”.
Trong bài phát biểu của mình, Phó chủ tịch Ủy ban đã cảnh báo về thiếu tính tương hợp và tính khả chuyển trong các dịch vụ đám mây. Điều này có thể cản trở Thị trường Duy nhất Số. Các tổ chức thiết lập các tiêu chuẩn cho điện toán đám mây nên làm việc với các cộng đồng nguồn mở, Oettinger đã khuyến cáo. “Chúng ta phải khuyến khích các cộng đồng nguồn mở đệ trình các đổi mới của họ để tiêu chuẩn hóa. Các tiêu chuẩn của nguồn mở xúc tác cho tính minh bạch và xây dựng lòng tin”.
Các hội nghị Net Futures của Ủy ban châu Âu, được tổ chức năm thứ 2 liên tục, tập trung vào tương lai của các mạng máy tính. Nó nhằm mang tới cùng với các chuyên gia từ nghiên cứu và đổi mới, phát triển doanh nghiệp và ra chính sách.
Thông tin thêm:
Urges open source to help with cloud standardisation
Industry-friendly open source licences should become the norm for building data platforms, for the web, and for digital consumer services, says Günther Oettinger. The European Commissioner for Digital Economy & Society urges cooperation between standardisation organisations and open source communities on cloud computing services.
“Europe's relative weakness in digital consumer markets, in web and internet services and notably in data platforms is becoming a major challenge to the whole economy”, Oettinger said on 21 April at the Net Futures conference, taking place in Brussels.
“Users feel that proprietary platforms do not satisfy their needs”, the Commissioner said. “They get locked-in to a specific provider and have very little influence on the evolution of the platform.”
In his speech, the Commissioner warned for cloud services lacking interoperability and portability. This could hinder the Digital Single Market. Organisations setting standards for cloud computing should work with open source communities, Oettinger recommended. “We must encourage open source communities to submit their innovations for standardisation. Open source standards enable transparency and build trust.”
The European Commission’s Net Futures conferences, organised for the second consecutive year, focusses on the future of computer networks. It aims to bring together experts from research and innovation, business development and policy making.
More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.