Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Rà soát lại hiện trạng các vấn đề chất lượng có liên quan tới Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) - Bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của các tác giả Anthony F. Camilleri, Ulf Daniel Ehlers và Jan Pawlowski, do Trung tâm Nghiên cứu Chung - JRC (Joint Research Centre), Ủy ban châu Âu, xuất bản năm 2014. Tài liệu rà soát lại vấn đề chất lượng của OER, đưa ra các khuyến cáo và cả các mô hình trung gian, từ mô hình kiểm tra chất lượng tài nguyên giáo dục theo truyền thống cho tới mô hình quá độ với 'hỗ trợ ngang hàng' và 'đánh giá xếp hạng xã hội', để dần từng bước có thể tiến tới mô hình rà soát lại ngang hàng đầy đủ với Thực hành Giáo dục Mở - OEP (Open Educational Practices) dựa vào Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources). Nó động chạm tất tất cả các bên tham gia đóng góp trong việc ứng dụng và phát triển OER. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 74 trang tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.