Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

EU - Hy lạp: Bắt đầu hợp tác của Viện Hàn lâm Công nghệ Mở và LUG Hy Lạp

EU/GR: Initiation of collaboration of the Free Technology Academy and Greek LUG

by OSOR Editorial Team — published on May 23, 2011

Theo: http://www.osor.eu/news/eu-gr-initiation-of-collaboration-of-the-free-technology-academy-and-greek.lug

Bài được đưa lên Internet ngày: 23/05/2011

Lời người dịch: Viện Hàn lâm Công nghệ Mở FTA và Hội những người sử dụng và những người bạn Hy Lạp về phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) đã công bố quan hệ đối tác của họ hôm 19/05/2011, đưa Hiệp hội Hy lạp này trở thành một phần của Mạng Đối tác Quan hệ Quốc tế của FTA. Công việc chủ yếu trong mối quan hệ đối tác này có liên quan tới các tài nguyên và các khóa học về phần mềm tự do và các chuẩn mở đang được giảng dạy trực tuyến tại FTA.

Viện Hàn lâm Công nghệ Mở FTA và Hội những người sử dụng và những người bạn Hy Lạp về phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) đã công bố quan hệ đối tác của họ hôm 19/05/2011, đưa Hiệp hội Hy lạp này trở thành một phần của Mạng Đối tác Quan hệ Quốc tế của FTA.

Mạng này đòi hỏi các mục đích để mở rộng tính sẵn sàng các khóa học và tư liệu giáo dục chuyên nghiệp, bao trùm các khái niệm và các ứng dụng của PMTD và các tiêu chuẩn mở.

FTA cấu thành từ một khu trường tiên tiến, với một loạt các module khóa học có thể được tuân theo hoàn toàn trực tuyến. Các tư liệu học tập tất cả được xuất bản theo giấy phép tự do và bất kỳ ai cũng có thể truy cập được, nhưng các học viên ghi tên tại FTA sẽ được hướng dẫn bởi các nhân sự đào tạo chuyên nghiệp từ một trong những trường Đại học tham gia. FTA có mục tiêu xúc tác cho những người chuyên nghiệp, các sinh viên, các giáo viên và những người ra quyết định về công nghệ thông tin làm được các module giáo dục chuyên nghiệp chính thống trong các khóa học về PMTD.

Một trong những mục đích của FTA là để thiết lập mối quan hệ mạnh với cộng đồng PMTD và biến các tài nguyên của các khóa học của FTA thành một tham chiếu cơ bản. FTA tìm kiếm để đào tạo và thúc đẩy áp dụng các công nghệ mở, mà không đánh mất mục tiêu cốt lõi của cộng đồng PMTD về sự tự do và sự chuyển dịch xã hội.

Quan hệ đối tác giữa FTA và Hiệp hội LUG của Hy Lạp cấu thành từ những thứ sau:

  • Đóng góp sự dịch thuật sang tiếng Hy Lạp hàng loạt các sách và các tư liệu giáo dục khác của FTA.

  • Đóng góp hướng tới việc cải thiện tư liệu giáo dục hiện hành (thông qua việc đưa ra các rà soát cho các cuốn sách, ...) hoặc đóng góp hướng tới việc tạo ra tư liệu mới cho các khóa học của FTA.

  • Chia sẻ với các đối tác của FTA một loạt các hoạt động mà có thể được tổ chức chung và với mục tiêu cụ thể để thúc đẩy PMTD và các tiêu chuẩn mở.

Các bên có quan tâm có thể tham gia vào khu trường ảo của FTA một cách tự do bằng việc đăng ký tại http://campus.ftacademy.org.

The Free Technology Academy (FTA) and the Association of Greek Users and Friends of Free Software / Open Source Software (Greek Linux User Group – Greek LUG), announced their partnership on 19 May 2011, making the Greek Association a part of FTA’s International Associate Partner Network.

The Network in question aims to expand the availability of professional educational courses and materials, covering the concepts and applications of Free Software and the Open Standards.

The Free Technology Academy (FTA) consists of an advanced virtual campus, with various course modules, which can be followed entirely on-line. The learning materials are all published under a free license and can be accessed by anyone, but learners enrolled in the FTA will be guided by a professional teaching staff from one of the participating Universities. The FTA aims to enable IT professionals, students, teachers and decision makers to undertake accredited professional education modules in Free Software studies.

One of the FTA objectives is to establish a strong relationship with the free software community and to turn the FTA course materials into an essential reference. The FTA seeks to educate and promote the adoption of Free Technologies, without losing sight of the Free Software community's core purpose of freedom and social transformation.

The partnership between the FTA and Greek LUG Association consists of the following:

  • Contribution in terms of translation in Greek of various FTA books and other educational material.

  • Contribution aiming towards either improving the existing educational material (i.e. through providing book reviews, etc.) or contributing towards the creation of new material for the FTA courses.

  • Sharing with FTA partners various activities that can be organized jointly and with the specific aim to promote Free Software and Open Standards.

Interested parties can join the FTA Virtual Campus freely by registering at http://campus.ftacademy.org.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.