Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Đức: Munich và Bộ Nội vụ sẽ trình bày tại LinuxTag Berlin

DE: Munich and Interior Ministry to present at LinuxTag Berlin

by Gijs Hillenius — published on Apr 29, 2011

Theo: http://www.osor.eu/news/de-munich-and-interior-ministry-to-present-at-linuxtag-berlin

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/04/2011

Lời người dịch: Các đại diện từ Bộ Nội vụ Liên bang Đức, thủ đô bang Munich và hội đồng thành phố Munich sẽ nói về sử dụng phần mềm nguồn mở và chuẩn mở trong hành chính nhà nước, tại hội nghị LinuxTag, sẽ diễn ra tại Berlin ngày 11 và 12/05. Bộ Nội vụ chính là nơi đưa ra tài liệu Chuẩn và Kiến trúc cho các Ứng dụng Chính phủ Điện tử (SAGA), nay đã là phiên bản 5. Còn thành phố Munich là nơi có dự án chuyển đổi máy trạm cá nhân sang nguồn mở lớn thứ 2 châu Âu sau dự án của cảnh sát Pháp.

Các đại diện từ Bộ Nội vụ Liên bang Đức, thủ đô bang Munich và hội đồng thành phố Munich sẽ nói về sử dụng phần mềm nguồn mở và chuẩn mở trong hành chính nhà nước, tại hội nghị LinuxTag, sẽ diễn ra tại Berlin ngày 11 và 12/05.

Phiên bản 5 sắp ra đời của Chuẩn và Kiến trúc cho các Ứng dụng Chính phủ Điện tử Đức (SAGA) là chủ đề của trình bày của Bộ Nội vụ. Chỉ dẫn mới và cập nhật là tính mở, một mục tiêu chiến lược, và các mục tiêu kỹ thuật về tính có thể sử dụng lại được và tính tương hợp. Tính bền vững là một mục tiêu chính, 2 diễn giả, Holger Boeken và Michael Kiometzis từ bộ viết giới thiệu của họ cho hội nghị.

Robert Jaehne, làm việc cho thủ đô bang Munich, sẽ chi tiết cách mà thủ đô này đang quản lý phát tán của các máy tính để bàn dựa trên GNU/Linux khắp các văn phòng hành chính nhà nước. Thủ đô này bây giờ có 5 ngàn máy để bàn chạy hệ điều hành máy trạm tự do nguồn mở.

Đại diện cho ủy ban thành phố, Peter Hofmann sẽ nói nhiều hơn về những thách thức mà Munich đang đối mặt khi nó chuyển sang nguồn mở, bao gồm cả việc chiếm được những trái tim và khối óc của các nhân viên nhân sự cho sự thay đổi sang môi trường máy để bàn của họ.

Dự án LiMux là dự án máy tính để bàn nguồn mở lớn thứ 2 tại châu Âu có liên quan tới các nền hành chính nhà nước. Nó hướng vào để có tất cả 12.000 máy tính trạm cá nhân trong hành chính được chuyển sang phần mềm để bàn nguồn mở vào năm 2013. Dự án máy để bàn nguồn mở lớn nhất châu Âu là của cảnh sát Pháp, nơi mà 90.000 máy tính để bàn sẽ được chuyển sang nguồn mở.

Representatives from Germany's Federal Ministry of the Interior, the state capital of Munich and the city council of Munich will be talking about their public administration's use of open source and open source, at the next LinuxTag conference, taking place in Berlin at 11 and 12 May.

The upcoming fifth version of Germany's Standards and Architecture for eGovernment Applications (SAGA) is the topic of the presentation by the Interior Ministry. New in the updated guideline are openness, a strategic goal, and the technical goals reusability and interoperability. Sustainability is a key objective, the two speakers, Holger Boeken and Michael Kiometzis from the ministry write in their introduction to the conference.

Robert Jaehne, working for the state capital of Munich, will detail how the capital is managing the distribution of the GNU/Linux-based desktops across the public administration's offices. The capital now has five thousands desktops running the free and open source desktop system.

Representing the city council, Peter Hofmann will talk more about the challenges Munich is facing in its move to open source, including winning the hearts and minds of the civil servants for the change to their desktop environment.

The LiMux project is Europe's second largest open source desktop projects involving public administrations. It aims to have all 12,000 PC workstations in the administration migrated to open source desktop software by 2013. Europe's biggest open source desktop project is the French Gendarmerie, where some 90,000 workstations will be moved to open source.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.