Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Máy tính để bàn Linux: Mặt trận cuối cùng

Desktop Linux: the final frontier

Strange new worlds

By Lucy SherriffGet more from this author

Posted in Open Source, 20th May 2011 11:35 GMT

Theo: http://www.theregister.co.uk/2011/05/20/desktop_linux_market_penetration/

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/05/2011

Lời người dịch: Dù Linux đã có được thì phần từ 40% tới 75% trên các máy chủ, tùy vào việc bạn nói cho ai, thì trên máy tính cá nhân nó vẫn chưa thâm nhập được vào nhiều. Tuy nhiên, Canonical tin tưởng với việc đang làm việc cật lực với các OEM để cài đặt sẵn Ubuntu vào các máy tính mới xuất xưởng và những thay đổi của hệ điều hành này cho thân thiện hơn với người sử dụng, thì Linux sẽ dần từng bước thâm nhập được vào các máy tính cá nhân để bàn, mà minh chứng là số lượng các tổ chức, doanh nghiệp lớn ở một số nơi trên thế giới đang sử dụng nó, như tại Ấn Độ, Trung Quốc...

Phụ thuộc vào việc bạn nói cho ai nghe, 40% tới 75% các máy chủ web trên thế giới là dựa trên Linux. Đó là sự thâm nhập thị trường nghiêm túc. Nhưng thậm chí trong các tổ chức chạy Linux trên các máy chủ thì các hệ điều hành này trên các máy trạm chỉ là 20%.

Bất chấp thành công của nó ở phía các máy chủ (back office), Linux còn chưa có được ảnh hưởng như vậy trên máy tính để bàn. Liệu có là vấn đề hay không?

Không ngạc nhiên, Chris Kenyon, phó chủ tịch về các dịch vụ OEM của Canonical, nghĩ là có vấn đề. Và, ông tranh luận, ở dạng của Ubuntu ít nhất Linux đang đi vào trên các máy tính để bàn - “chỉ là ở các nơi khác nhau và với các tốc độ khác nhau mà thôi”.

Bản chất tự nhiên đối lại tính ỳ

Việc chỉ ra sự áp dụng rất đáng kể trong các thiết bị mọi người sử dụng cho điện toán hàng ngày là quan trọng và là đáng để đạt được”, ông nói.

Linux ngày càng trở thành một phần của kết cấu trong cuộc sống hàng ngày của các tổ chức. Không có chi phí giấy phép và nó vốn dĩ là an ninh hơn nhiều. Nên vì sao mà nó không chạy trên nhiều hơn máy tính nhỉ?

Một thập kỷ trước, là vì nó còn chưa thực sự sẵn sàng như một sản phẩm cho người tiêu dùng. Nhưng theo nhà phân tích của Ovum là Laurent Lachal, Linux bây giờ khỏe mạnh và thân thiện với người sử dụng hơn nhiều. Vấn đề là việc thâm nhập vào thị trường.

Máy tính để bàn Linux bị kẹt trong một tình huống Catch-22. Để tới được thị trường ở phạm vi rộng, bạn cần một kênh tốt. Và thiếu các kênh là một vấn đề lớn đối với Linux. Thời điểm mà điều này được giải quyết, nó có một cơ hội để chiến đấu”, Lachal nói.

Sức ỳ làm được nhiều thứ với nó. Mọi người thích sử dụng hệ điều hành mà máy được tải sẵn và những ý định của giới công nghiệp trước đó để cài đặt sẵn Linux vào máy cũng đã không làm việc được tốt.

Depending on who you talk to, 40 to 75 per cent of the world’s web servers are Linux-based. That is some serious market penetration. But even in organisations running Linux on their servers the operating system is on just 20 per cent of desktops.

Despite its success in the back office, Linux has not yet made such an impact on the desktop. Does it matter?

Unsurprisingly, Chris Kenyon, Canonical’s vice-president of OEM services, thinks it does. And, he argues, in the form of Ubuntu at least Linux is making it on the desktop – “just in different locales and at different speeds”.

Nature v. inertia

Showing very significant adoption on the devices that people use for everyday computing is important and is achievable,” he says.

Linux is increasingly part of the fabric of everyday life in organisations. There are no licence costs and it is inherently much more secure. So why isn’t it running on more machines?

A decade ago, it was because it wasn’t really ready as a consumer product. But according to Ovum analyst Laurent Lachal, Linux is now much more robust and user-friendly. The problem is accessing the market.

Desktop Linux is stuck in a Catch-22 situation. To reach the market on a large scale, you need a good channel. And lack of channels is a big issue for Linux. The moment this is resolved, it has a fighting chance,” Lachal says.

Inertia has a lot to do with it. People like to use the operating system the machine is loaded with and early industry attempts to get Linux pre-installed on boxes didn’t work out too well.

Chim bay về hướng đông

Việc cài đặt sẵn không tốt Linux lên các máy tính xách tay đã chỉ ra rằng việc đặt Linux lên các phần cứng hoàn toàn mới trong hệ sinh thái là một thách thức kỹ thuật thực tế. Và một khi như vậy, khi được thực hiện tồi, thì các kết quả sẽ là kinh nghiệm tồi đối với những người sử dụng”, Kenyon nói.

Ông bổ sung rằng công ty có gần như 30 kỹ sư tại Đài Loan làm việc trong các mối quan hệ với OEM, huấn luyện và đối tác với Dell, HP, Acer và Lenovo.

Sự thay đổi qua 3 năm qua gây choáng váng”, Kenyon nói. “Chúng tôi sẽ cài sẵn trước tốt lên hơn 10 triệu máy tính cá nhân PC với Ubuntu năm nay và chúng tôi sẽ có hơn gấp đôi số người sử dụng mỗi năm tại Ấn Độ và Trung Quốc”.

Ông liệt kê các triển khai: 10.000 PC chạy Ubuntu tại Đại học Delhi; 5.000 máy tính để bàn tại các cơ quan Dịch vụ Y tế ở Tamil Nadu và 220.000 máy tính để bàn trong hệ thống giáo dục nhà nước tại vùng Andalucia của Tây Ban Nha.

Ubuntu cũng đang thâm nhập vào các hãng công nghệ cao. Google, ví dụ, tất cả bộ phận kỹ thuật và phát triển của hãng chạy trên Ubuntu, và Texas Instruments và Qualcomm cũng sử dụng nền tảng này cho công việc phát triển.

Lure of the east

Poor pre-installations of Linux on netbooks showed that putting Linux on brand new hardware in an ecosystem is a real engineering challenge. And one which, when done poorly, results in a bad experience for users,” Kenyon says.

He adds that the company has almost 30 engineers out in Taipei working on OEM relationships, training and partnerships with Dell, HP, Acer and Lenovo.

The change over the last three years is staggering,” Kenyon says. “We will pre-load well over 10 million PCs with Ubuntu this year and we are more than doubling users every year in India and China.”

He rattles off a list of deployments: 10,000 PCs running Ubuntu at the University of Delhi, 5,000 desktops in the Tamil Nadu Health Services and 220,000 desktops in the state education system in Spain's Andalucia region.

Ubuntu is also making inroads into high-tech firms. Google, for instance, runs all its engineering and development on Ubuntu, and Texas Instruments and Qualcomm also use the platform for development work.

Tầm nhìn của thuyết vị lai

Máy tính để bàn Linux trong công việc cũng có thể bùng nổ từ một quý không được mong đợi: iPhone và tất cả những người bạn của nó là các yếu tố dạng này đang nổi lên. Nhiều nhà phát triển công nghệ lớn đang sử dụng Ubuntu như là nền tảng phát triển thiết bị của họ, thậm chí nếu họ đang nhằm vào Android, Kenyon bổ sung.

Máy tính để bàn của tương lai sẽ trông không giống như một máy tính để bàn, hoặc thậm chí một vật lai theo truyền thống. Nhưng Ubuntu sẵn sàng trong các thiết bị hội tụ đó, như Motorola Atrix”.

Lachal nắm lấy một quann điểm định lượng được hơn, nhưng thừa nhận rằng sự phân mảng của máy tính để bàn là một thứ tích cực cho Linux, và cho nguồn mở nói chung.

Nó không chỉ là về máy tính cá nhân PC bao giờ nữa. Cuộc chiến thiết bị lớn nhất vẫn còn đang được chiến đấu và Linux có một cơ hội thực sự ở đây”, ông nói.

Mối lo là việc công nghệ thông tin trên máy tính để bàn chuyển động với một bước ảm đạm. Tôi có một máy ở đây chạy Office 2003, ví dụ thế. Dù Microsoft đang đánh mất một số sự kìm kẹp của hãng, thì đây vẫn là một quá trình chậm chạp”.

Futuristic vision

Desktop Linux at work may also be getting a boost from an unexpected quarter: the iPhone and all its emerging form-factor friends. Many of the large tech developers are using Ubuntu as their device development platform, even if they are targeting Android, Kenyon adds.

The desktop of the future isn’t going to look like a desktop, or even a traditional clamshell. But Ubuntu is already on those convergence devices, like the Motorola Atrix.”

Lachal takes a more measured view, but concedes that the fragmentation of the desktop is a positive thing for Linux, and for open source in general.

It isn’t just about the PC any more. The biggest device battle is still being fought and Linux has a real chance here,” he says.

The trouble is that IT on the desktop moves at a glacial pace. I have a machine here that is running Office 2003, for example. Although Microsoft is losing some of its grip, it is a slow process.”

Nếu nó có ở đó, thì mọi người sẽ sử dụng nó”

Các yếu tố khác làm việc có lợi cho Linux là sự ảo hóa và tính sẵn sàng của các máy có 2 chế độ khởi động. Điều đó có nghĩa là mọi người có thể thử uống nước mà không có quá nhiều rủi ro, Lachal nói.

Rõ ràng, Linux không định đẩy Microsoft là khỏi máy tính để bàn và vào trong sự lãng quên trong 6 tháng nữa (ở lại dễ dàng, ngài Ballmer). Có lẽ là sẽ tiếp tục những gì nó đã và đang làm: dần dần chiếm đất, chiến thắng những kẻ dèm pha phỉ báng khi nó trở nên thân thiện với người sử dụng hơn, và tận dụng lợi thế của điện toán đám mây và các yếu tố hình thành khác.

Kenyon vẫn vui vẻ. “Hầu hết mọi người sử dụng hệ điều hành đi với PC của họ”, ông nói. “Điều này giải thích vì sao công việc mà chúng tôi làm tại Canonical là rất quan trọng. Chúng tôi muốn thấy một đa số các PC trên thế giới được chứng thực và cuối cùng được cài đặt sẵn trước với Ubuntu”.

Lachal đồng hành với điều đó. “Nếu nó ở đó, thì mọi người sẽ sử dụng nó”, ông nói.

If it is there, people will use it”

Other factors working in Linux’s favour are virtualisation and the availability of dual-boot machines. It means more people can try test the water without too much risk, Lachal says.

Clearly, Linux is not going to push Microsoft off the desktop and into oblivion in the next six months (rest easy, Mr Ballmer). It is more likely to continue what it has been doing: gradually gaining ground, winning over detractors as it becomes more user-friendly, and taking advantage of cloud computing and new form factors.

Kenyon remains upbeat. “Most people use the operating system that their PC came with,” he says. “This is why the work we do at Canonical is so important. We want to see a majority of the world's PCs certified and eventually pre-installed with Ubuntu.”

Lachal goes along with that. “If it is there, people will use it,” he says. ®

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.