Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Chính phủ Pháp trợ cấp cho 2 dự án phát triển nguồn mở


French government grants for two open source development projects
Submitted by Gijs HILLENIUS on August 11, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 11/08/2012
Chính phủ Pháp sẽ trợ cấp cho 2 dự án phát triển nguồn mở, Richelieu và Safepython, với các trợ cấp tương ứng là 0.9 triệu euro và 1.3 triệu euro, Bộ Cải cách Công nghiệp đã công bố hôm 01/08 (tới từ cả chính phủ Pháp và các chính quyền địa phương Vùng Paris).
The French government will award two open source development projects, Richelieu and Safepython, with grants of respectively 0,9 million euro and 1,3 million euro, the Ministry of Industrial Renewal announced on 1 August. The grants (come from both the French government and local governments in the Paris Region.
Lời người dịch: Lại thêm 2 dự án phát triển PMNM nữa, Richelieu và Safepython, được chính phủ Pháp và các chính quyền địa phương và Vùng Paris cấp vốn 0.9 triệu euro và 1.3 triệu euro một cách tương ứng. Richelieu là một dự án ảo hóa Vmkit, PMNM được sử dụng cho việc xây dựng các máy ảo, còn Safepython là để phát triển PMNM để phân tích mã nguồn được viết trong ngôn ngữ lập trình nguồn mở Python.
Richelieu là một dự án ảo hóa Vmkit, PMNM được sử dụng cho việc xây dựng các máy ảo. Dự án này có xuất xứ từ Scilab, phần mềm tính toán số được Inria, một viện nghiên cứu CNTT của Chính phủ, phát triển.
Với Safepython, hãng phần mềm Pháp là Wallix nhằm vào để phát triển PMNM để phân tích mã nguồn được viết trong ngôn ngữ lập trình nguồn mở Python.
Được chọn
2 dự án đã được chọn hỗ trợ đầu năm nay của Groupe Thématique Logiciel Libre, nhóm làm việc về PMTDNM của Systematic. Systematic là một hội các công ty và tổ chức nghiên cứu, được các nhà chức trách, các cơ quan phát triển kinh tế và chính phủ Pháp hỗ trợ.
Richelieu và Safepython là các dự án thứ 32 và 33 mà GTLL xoay xở để có được cấp vốn.
Nhóm làm việc đó, được thành lập 5 năm trước, có gần 100 thành viên, chủ yếu là các công ty CNTT và các trung tâm nghiên cứu phần mềm. Các thành viên bao gồm Inria, Đại học Paris 7 Denis Diderot và các công ty, như Wallix, nhưng còn có cả Air France và Alcatel-Lucnet nữa.
“GTLL khuyến khích các dự án nghiên cứu và phát triển cộng tác”, chủ tịch của nó, Stefane Fermigier, giới thiệu. Việc cấp vốn cho các nhóm tới từ chính phủ quốc gia Pháp, các chính quyền địa phương và vùng Paris và Quỹ Nghiên cứu và Phát triển châu Âu. “Chúng tôi bây giờ cũng đang cố gắng có một số chương trình được Chương trình Khung công việc số 7 của EU (FP7) và mạng Eureka cấp vốn”.
Richelieu is a project to industrialise Vmkit, open source software used for building virtual machines. The project stems from Scilab, numerical computation software developed by Inria, a governmental IT research institute.
With Safepython, the French software firm Wallix aims to develop open source software to analyse code that is written in the open source programming language Python.
Nominated
The two projects were nominated for grants earlier this year by the Groupe Thématique Logiciel Libre, the free and open source working group of Systematic. Systematic is an association of companies and research organisations, supported by Paris' authorities, economic development agencies and the French government.
Richelieu and Safepython are the 32nd and 33rd open source projects that GTLL managed to get funded.
The working group, founded five years ago, has nearly one-hundred members, mainly IT companies and software research centres. Members include Inria, the University Paris 7 Denis Diderot and companies, such as Wallix, but also Air France and Alcatel-Lucent.
"GTLL encourages collaborative research and development projects", introduces its chairperson, Stefane Fermigier. The groups funding comes from the French national government, the Paris region and other local administrations and the European Research and Development Fund. "We are now also trying to get some programs funded by the EU's Seventh Framework Programme (FP7) and the Eureka network."
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.