Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Đừng có mua các phần mềm an ninh đó! - 4


Don't buy that security software!
Vì sao mua khi một ứng dụng an ninh tự do nguồn mở có thể phù hợp các nhu cầu của bạn? Đây là 12 lựa chọn tuyệt vời.
Why buy when a free open source security app might suit your needs? Here are 12 excellent choices.
By Carla Schroder, ITworld | Security
Bài được đưa lên Internet ngày: 26/07/2012
Lời người dịch: 12 phần mềm tự do nguồn mở tuyệt vời trong lĩnh vực an ninh mà bạn có thể sử dụng để thay thế các ứng dụng sở hữu độc quyền. Xem các phần [01], [02], [03], [04], [05].
Mobile security
An ninh di động
Đừng quên gadget i-Thingy hoặc Android của bạn, vì cũng có một vài ứng dụng an ninh nguồn mở tuyệt vời cho các thiết bị di động. Những ứng dụng nguồn mở xuất sắc đó quản lý các mật khẩu và bảo vệ tính riêng tư của bạn.
Master Password (iOS)
Master Password cho iOS là một trình quản lý mật khẩu không tình trạng. Nó không lưu các mật khẩu vào iPhone/Pad/Pod, cũng không lưu chúng trong một vài chỗ đâu đó trong đám mây mờ đục. Nó triển khai một chiến lược khác: nó tạo ra một mật khẩu mới, mạnh mỗi lần bạn cần đăng nhập vào một site. Bạn chỉ cần nhớ một mật khẩu duy nhất. ($5.99, thay thế cho Password Safe.)
ChatSecure (iOS)
Bảo vệ các phiên thông điệp tức thì và chat trực tuyến của bạn khỏi bị nghe trộm với Secure Chat. ChatSecure mã hóa AIM, Jabber, Google Talk, và tất cả các ứng dụng chat/IM apps mà sử dụng giao thức chat XMPP.
Rights Alert (Android)
Các ứng dụng mà rình mò trong các hoạt động của bạn và lén lấy các dữ liệu ngược về tàu mẹ có một thói quen xấu mò mẫm trong các kho ứng dụng di động, nên cách bạn được hỗ trợ để bảo vệ bản thân mình là thế nào? Hãy thử Rights Alert. Rights Alert chỉ cho bạn một danh sách các ứng dụng được cài đặt mà đang yêu cầu các quyền thừa quá mức, có thể là một dấu hiệu rằng chúng có thể sẽ không tốt, mò mẫm và tọc mạch vào trong các phần hệ thống của bạn nơi mà chúng không thuộc về. Thậm chí nếu đó không phải là việc rình mò, thì bất kỳ ứng dụng nào mà yêu cầu các quyền thái quá cũng tạo ra một lỗ hổng an ninh tiềm tàng.
Dự án Guardian (Android)
Dự án Guardian là một bộ các ứng dụng nguồn mở bảo vệ tính riêng tư đã được tạo ra với ý tưởng bảo vệ các nhà hoạt động chính trị xã hội mà đang gặp nguy hiểm đơn giản báo các sự kiến và chia sẻ các ảnh, và tất nhiên các ứng dụng đó làm việc cho bất kỳ ai mà có quan tâm về tính riêng tư của họ trên trực tuyến.
Orbot mang Tor vào Android. Tor là mạng các máy chủ ủy quyền nặc danh hóa các cuộc du lịch của bạn trên Internet. Orweb là một trình duyệt web vận hành trong sự phối hợp với Orbot để phá vỡ kế hoạch các bộ lọc và các khóa Web, bảo vệ tính riêng tư của bạn trên trực tuyến, và giữ cho máy Android của bạn tự do đối với bất kỳ lịch sử được theo dõi nào trên Internet.
Don't forget your i-Thingy or Android gadget, because there are some great open source security applications for your mobile devices as well. These excellent open source apps manage passwords and protect your privacy.
Master Password (iOS)
Master Password for iOS is a stateless password manager. It does not save passwords on your iPhone/Pad/Pod, nor does it save them in some nebulous cloudy place somewhere. It employs a different strategy: it creates a new, strong password every time you need to log into a site. You only need to remember a single password. ($5.99, replaces Password Safe.)
ChatSecure (iOS)
Protect your online chat and instant messaging sessions from eavesdroppers with Secure Chat. ChatSecure encrypts AIM, Jabber, Google Talk, and all chat/IM apps that use the XMPP chat protocol.
Rights Alert (Android)
Apps that snoop on your activities and sneak data back to the mother ship have a bad habit of creeping into mobile app stores, so how are you supposed to protect yourself? Try Rights Alert. Rights Alert shows you a list of installed applications that are requiring excessive permissions, which could be a sign that they may be up to no good, poking and prying into parts of your system where they don't belong. Even if it's not snoopy, any app that requires excessive permissions creates a potential security hole.
The Guardian Project (Android)
The Guardian Project is a suite of open source privacy-protection apps that was created with the idea of protecting activists who are in danger simply for reporting events and sharing photos, and of course these apps work for anyone who is concerned for their online privacy.
Orbot brings Tor to Android. Tor is a network of proxy servers that anonymize your travels over the Internet. Orweb is a Web browser that operates in concert with Orbot to circumvent Web filters and blocks, protects your online privacy, and keeps your Android machine free of any trackable Internet history.
Hình 4: Orbot nhìn tuyệt vời trong khi nó nặc danh hóa các cuộc du lịch của bạn trên Internet.
Nguồn: Carla Schroder
Figure 4: Orbot looks great while it anonymizes your Internet travels.
Source: Carla Schroder
Gibberbot đưa ra thông điệp tức thì và chat an ninh, với phần thưởng của sự hỗ trợ của Tor.
ObscuraCam là một ứng dụng nhỏ trơn mượt cho việc nặc danh hóa các ảnh bằng việc làm tù mù các bộ mặt của mọi người trong các ảnh đó. Nó vẫn còn ở bản alpha, nhưng bạn có thể thử nó và giúp kiểm thử nó.
Gibberbot provides secure chat and instant messaging, with the bonus of Tor support.
ObscuraCam is a slick little app for anonymizing photos by obscuring the faces of people in the photos. It's still in alpha, but you can try it out and help test it.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.