Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Hungary đang kiểm thử quản lý dạng Wollmux của Munich


Hungary is testing Munich's Wollmux form management
Submitted by Gijs Hillenius on September 27, 2013
Bài được đưa lên Internet ngày: 27/09/2013
Trung tâm tài nguyên nguồn mở của chính phủ Hungary mới được thành lập là việc thí điểm sử dụng Wollmux, một công cụ quản lý mẫu được thành phố Munich của Đức phát triển và sử dụng. Nó đang liên hệ với một số cơ quan hành chính nhà nước của nước này để xem liệu họ có thiện chí tham gia trong các thí điểm đó hay không.
The newly created Hungarian government's open source resource centre is piloting the use of Wollmux, a form management tool developed and used by the German city of Munich. It is contacting some of the country's public administrations to see if they're willing to participate in the tests.
Tuyên bố đã được đưa ra sáng nay, tại hội nghị LibreOffice, diễn ra ở thành phố Milan, Ý. Gabor Kelemen, đại diện cho trung tâm tài nguyên nguồn mở Hungary, nói Wollmux làm giảm nhẹ sự quản lý và tạo ra các mẫu template tài liệu và các mẫu biểu văn phòng. “Sự quản lý các mẫu biểu và mẫu template quản lý tập trung từng là một trong những quan tâm lớn mà chúng tôi đã xác định khi nói cho những người sử dụng sớm OpenOffice và LibreOffice ở Hungary”.
“May thay, thành phố Munich của Đức cũng đã có vấn đề này, và đã sửa được nó rồi. Tại Munich, Wollmux đã thức đẩy hiệu suất của những người sử dụng bộ LibreOffice của thành phố”.
Tài liệu
Trung tâm nguồn lực trong những tháng qua đã dịch Wollmux sang tiếng Hungary, bao gồm giao diện người sử dụng và tất cả các tài liệu. Nó cũng thiết lập một cấu hình ví dụ, làm cho rất dễ dàng cho các cơ quan hành chính nhà nước Hungary để làm quen.
Mối quan tâm chính khác mà trung tâm nguồn lực đã phát hiện, là một cách cấu hình và thiết lập các chính sách nhóm cho những người sử dụng một cách tập trung. Kelemen: “Điều này đã tồn tại đối với LibreOffice chạy trên Linux và Mac OS X, nhưng không có tài liệu. Chúng tôi đã sửa điều đó. Tuy nhiên, nó còn chưa tồn tại cho Windows. Chúng tôi cũng sẽ sửa điều này”.
Tại hội nghị ở Milan, Kelemen đã công bố rằng phiên bản máy trạm cho Windows sẽ được đưa vào trong phiên bản sắp tới của LibreOffice, 4.2.
Tập trung đậm đặc
Trung tâm năng lực này (Szabad Szoftver Kompetencia Központ), đã được công bố đầu năm nay từ Gábor Fekete, Thứ trưởng Bộ Hành chính và Tư pháp Nhà nước. Các hoạt động của trung tâm sẽ được cấp vốn ít nhất cho tới khi kết thúc năm nay, Kelemen nói tại Milan. Trung tâm có 6 nhân viên cho tới nay đã tập trung vào việc huấn luyện những người khác về các giải pháp tự do nguồn mở, và, với sự giúp đỡ của một công ty phát triển phần mềm, trong việc tùy biến LibreOffice và Wollmux cho các nhu cầu của các cơ quan hành chính nhà nước Hungari.
The announcement was made this morning, at the LibreOffice conference, taking place in the Italian city of Milan. Gabor Kelemen, presenting the Hungarian open source resource centre, says Wollmux eases management and creation of document templates and office forms. "This centralized management of forms and templates was one of the two big concerns that we identified when talking to the early adopters of OpenOffice and LibreOffice in Hungary."
"Luckily, the German city of Munich also had this problem, and had already fixed it. In Munich, Wollmux has boosted the productivity of the city's users of the LibreOffice suite."
Documentation
The resource centre the past months translated Wollmux into Hungarian, including the user interface and all the documentation. It also set up a sample configuration, making it very easy for Hungarian public administrations to get started.
The other major concern uncovered by the resource centre, was a centralised way to configure and set group policies for users. Kelemen: "This existed for LibreOffice running on Linux and Mac OSX, but without documentation. We fixed that. However, it did not exist yet for Windows. We fixed that too."
At the conference in Milan, Kelemen announced that the Windows client version will be included in the upcoming version of LibreOffice, 4.2.
Concentrate
The competence centre (Szabad Szoftver Kompetencia Központ), was announced earlier this year by Gábor Fekete, Deputy State Secretary for the Ministry of Public Administration and Justice. The centre's activities will be funded at least until the end of this year, Kelemen said in Milan. The centre's six workers have so far concentrated on training others on free and open source solutions, and, with help of a software development company, on adapting LibreOffice and Wollmux to the needs of Hungarian public administrations.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.