Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Chính phủ Anh: Các tiêu chuẩn mở phải là RF, không FRAND


UK Government: Open Standards Must be RF, not FRAND
Published 10:58, 12 September 11, by Glyn Moody
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/09/2011
Lời người dịch: Tác giả phân tích sự khác biệt giữa sở hữu trí tuệ theo RF và FRAND trong định nghĩa của chuẩn mở và đánh giá cao những gì đã được nêu trong “Lưu ý Chính sách Mua sắm - Sử dụng các Tiêu chuẩn mở khi chỉ định các yêu cầu về CNTT-TT” của Chính phủ Anh. Ông hy vọng cũng sẽ được thấy tư tưởng đó trong “Chỉ dẫn về sở hữu trí tuệ có liên quan tới mua sắm nhà nước” của chính phủ Anh dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.
Như những độc giả thường xuyên của chuyên mục này sẽ biết, một trong những vấn đề chính đối với nguồn mở - và tính mở nói chung - là những gì có nghĩa của các chuẩn mở. Quá lỏng lẻo một định nghĩa về cơ bản cho phép những dạng tính mở khác sẽ làm xói mòn khỏi thành lũy.
Vấn đề chính ở đây là liệu các tiêu chuẩn mở nghĩa là sự Hạn chế/Tự do về phí bản quyền (RF), hay Công bằng, Hợp lý và Không phân biệt đối xử (FRAND). Như tôi đã viết vào cuối năm ngoái, một trong những thất bại lớn nhất trong lĩnh vực này từng là sự xuống cấp của định nghĩa về các tiêu chuẩn mở của Khung tương hợp châu Âu từ RF:
Sở hữu trí tuệ - như các bằng sáng chế có thể hiện diện - của (một phần của) tiêu chuẩn được làm sẵn sàng một cách không thể hủy bỏ được trên cơ sở tự do về phí bản quyền.
tới RF hoặc FRAND:
Các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan tới đặc tả được cấp phép trong những điều khoản FRAND hoặc trên cơ sở tự do về phí bản quyền theo một cách thức cho phép sự triển khai trong cả các phần mềm sở hữu độc quyền và nguồn mở.
Ngay sau đó, đối lại, chúng ta đã có những gì trông giống như một chiến thắng cục bộ theo hình dáng của “Lưu ý Chính sách Mua sắm - Sử dụng các Tiêu chuẩn mở khi chỉ định các yêu cầu về CNTT-TT” của Anh [.pdf], mà nói nói rằng:
Chính phủ định nghĩa “các chuẩn mở” như là các tiêu chuẩn mà ... có sở hữu trí tuệ được làm sẵn sàng không thể hủy bỏ được trên cơ sở tự do về phí bản quyền.
As regular readers of this column will know, one of the key issues for open source - and openness in general - is what is meant by open standards. Too loose a definition basically allows the other kinds of openness to be undermined from within the citadel.
The key issue here is whether open standards mean Restriction/Royalty-Free (RF), or Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND). As I wrote at the end of last year, one of the biggest defeats in this area was the downgrading of the European Interoperability Framework's definition of open standards from RF:
The intellectual property - i.e. patents possibly present - of (parts of) the standard is made irrevocably available on a royalty-free basis.
to RF or FRAND:
Intellectual property rights related to the specification are licensed on FRAND terms or on a royalty-free basis in a way that allows implementation in both proprietary and open source software.
Shortly after that, by contrast, we had what looked like a local victory in the shape of a UK “Procurement Policy Note - Use of Open Standards when specifying ICT
requirements” [.pdf] which stated:
Government defines “open standards” as standards which...have intellectual property made irrevocably available on a royalty free basis
Nhưng sau đó vài tháng chúng ta đã được nói:
Một người phát ngôn của Văn phòng Nội các nói chính sách về các tiêu chuẩn mở đã “không được thiết lập vững chắc” và định nghĩa của Anh về một tiêu chuẩn mở đã được đưa ra tư vấn khi nó đã mời công chúng hoàn tất một khảo sát về vấn đề đó trong tháng 2.
Vì thế, đối lại một nền tảng của tất cả những điều này, câu hỏi lớn vẫn là: Đâu là quan điểm thực sự của chính phủ Anh về các chuẩn mở?
Và nhờ câu Trả lời được viết ra này, chúng ta cuối cùng biết được tình trạng của Lưu ý Chính sách Mua sắm (còn gọi là Lưu ý Hành động 3/11 ngày 31/01/2011) và định nghĩa của nó về các tiêu chuẩn mở.
Mike Weatherley (Hove, Đảng Bảo thủ)
Xin hỏi Bộ trưởng Văn phòng Nội các liệu Bộ của ông đã cân nhắc những giá trị của những bổn phận cấp phép Công bằng, Hợp lý và Không phân biệt đối xử (FRAND) trong sự tôn trọng chính sách mua sắm theo Lưu ý Hành động 3/31, được xuất bản ngày 31/01/2011.
Francis Maude (Bộ trưởng Văn phòng Nội các; Horsham, Đảng Bảo thủ)
Chính phủ yêu cầu rằng CNTT-TT nên được xây dựng trong các tiêu chuẩn mở, bất kỳ nơi nào có thể, để thúc đẩy sự cạnh tranh và tránh khóa trói vào một công nghệ hoặc nhà cung cấp duy nhất.
Các đặc tả FRAND có thể đưa ra một số khó khăn cho mô hình phát triển phần mềm nguồn mở theo những điều khoản của các bằng sáng chế và phí bản quyền. Để đưa ra một sân chơi bình đẳng cho các các phần mềm nguồn mở và sở hữu độc quyền, các tiêu chuẩn mở là cần thiết.
Vì thế ở đây chúng ta có nó: Chính phủ Anh chính thức nhận thức được rằng các tiêu chuẩn mở phải là RF, như được chỉ định trong Lưu ý Chính sách Mua sắm, chứ không phải là FRAND, vì FRAND “ có thể đưa ra một số khó khăn cho mô hình phát triển phần mềm nguồn mở theo những điều khoản của các bằng sáng chế và phí bản quyền”, mà nó tuyệt đối là lởm khởm.
But then a few months later we were told:
A Cabinet Office spokeswoman said the open standards policy was "not set in stone" and the UK definition of an open standard had been up for consultation since it invited the public to complete a survey on the matter in February.
So, against a background of all this to-ing and fro-ing, the big question remains: Where does the UK government really stand on open standards?
And thanks to this Written Answer, we finally know the status of that Procurement Policy Note (aka Action Note 3/11 31 January 2011) and its definition of open standards:
Mike Weatherley (Hove, Conservative)
To ask the Minister for the Cabinet Office whether his Department has considered the merits of fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) licensing obligations in respect of procurement policy Action Note 3/11, issued on 31 January 2011.
Francis Maude (Minister for the Cabinet Office; Horsham, Conservative)
The Government require that their ICT should be built on open standards, wherever possible, to improve competition and avoid lock-in to a particular technology or supplier.
Fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) specifications may present some difficulties for the open source software development model in terms of patents and royalties. To deliver a level playing field for both open source and proprietary software, open standards are needed.
So there we have it: the UK government officially recognises that open standards must be RF, as specified in the Procurement Policy Note, not FRAND, because the latter “ may present some difficulties for the open source software development model in terms of patents and royalties,” which is absolutely spot on.
Điều còn thú vị nữa là câu trả lời nhắc tới một cách hoàn toàn lý do cho việc chọn FR hơn là FRAND - “để đưa ra một sân chơi bình đẳng cho cả các phần mềm nguồn mở và sở hữu độc quyền” - và rằng điều này sẽ “thúc đẩy sự cạnh tranh và tránh sự khóa trói vào một công nghệ hoặc nhà cung cấp đặc biệt” - tất cả những thứ mà tôi và nhiều người khác đã và đang nói nhiều năm. Tuyệt vời thấy rằng thông điệp dường như đã thấu qua.
Tôi lưỡng lự nêu điều này như một chiến thắng cho điều tốt, đưa ra những thứ vặn vẹo lúc lắc của năm ngoái, nhưng nó dường như là có hứa hẹn. Giả thiết là chúng ta không thấy tới lượt bạn nào khác, thì đây cũng là ấn tượng rằng một Bộ trưởng của Anh có thể trả lời cho một câu hỏi của Nghị viện với mức hiểu biết kỹ thuật như vậy: danh tiếng cho ông và các cố vấn của ông...
What's also exciting is that the reply explicitly mentions the reason for choosing RF over FRAND - "[t]o deliver a level playing field for both open source and proprietary software" - and that this will "improve competition and avoid lock-in to a particular technology or supplier" - all things that I and many others have been saying for years. It's great to see that the message seems to have got through.
I hesitate to claim this as a victory for good sense, given the twists and turns of the previous year, but it does seem promising. Assuming that we don't see another U-turn, it is also impressive that a UK Minister can respond to a Parliamentary question with this level of technical savviness: kudos to him and his advisers....
Cập nhật: Nóng từ giới báo chí của Hansard (vâng, hầu như), đây là một câu hỏi thú vị tiếp sau câu ở trên, từ cùng Mike Weatherley, và câu trả lời từ cùng Francis Maude:
Mike Weatherley (Hove, Conservative)
Xin hỏi Bộ trưởng Văn phòng Nội các ông đã thực hiện đánh giá nào về chi phí đối với nền công nghiệp của việc đưa ra các sản phẩm phần mềm và công nghệ cho chính phủ dựa trên cơ sở tự do về phí bản quyền.
Francis Maude (Bộ trưởng Văn phòng Nội các, Conservative)
Chính phủ không có ý định yêu cầu sở hữu trí tuệ cho tất cả các giải pháp CNTT-TT mà chính phủ chỉ định. Nơi phù hợp cho thảo luận về các quyền này là trong các cuộc thương thảo hợp đồng.
Chính sách hiện này nói rằng sở hữu trí tuệ có liên quan tới các giải pháp được khu vực tư nhân cung cấp cho các hợp đồng khu vực nhà nước nên giữ với bên đã đặt ra để khai thác chúng tốt nhất. Điều này đảm bảo rằng, dù nhạy cảm thế nào, thì doanh nghiệp cũng có thể giữ lại sở hữu trí tuệ IP của họ để sử dụng với các khách hàng khác trên trường quốc tế.
Như được phác họa trong chiến lược CNTT-TT của Chính phủ, được xuất bản vào tháng 03/2011, Chính phủ cam kết tạo ra một sân chơi bình đẳng cho phần mềm nguồn mở về mua sắm CNTT-TT của Chính phủ. Chúng tôi nhận thức được rằng các giải pháp nguồn mở đưa ra những cơ hội đáng kể cho giá trị về tiền được cải thiện và khuyến khích một môi trường CNTT-TT cạnh tranh hơn. Chúng tôi vì thế đang nắm lấy hành động tích cực để khuyến khích sử dụng nguồn mở trong các cơ quan, nơi mà chi phí là tương đương với, hoặc ít hơn, các chi phí vòng đời của các phần mềm sở hữu độc quyền.
Chính phủ sẽ xuất bản chỉ dẫn về sở hữu trí tuệ có liên quan tới mua sắm nhà nước vào cuối năm nay, để nâng cao nhận thức trong khu vực nhà nước và giới công nghiệp.
Update: Hot off the presses of Hansard (well, almost), here's an interesting follow-up question to the above, from the same Mike Weatherley, and the response from the same Francis Maude:
Mike Weatherley (Hove, Conservative)
To ask the Minister for the Cabinet Office what estimate he has made of the cost to industry of offering software and technology products to government on a royalty free basis.
Francis Maude (Minister for the Cabinet Office; Horsham, Conservative)
Government have no intention of demanding the intellectual property for all ICT solutions it specifies. The proper place for discussion of these rights is during contract negotiation.
The current policy states that intellectual property relating to solutions provided by the private sector for public sector contracts should remain with the party best placed to exploit them. This ensures that, wherever sensible, business can retain their IP to use with other clients and internationally.
As outlined in the Government ICT Strategy, published in March 2011, the Government is committed to creating a level playing field for open source software for Government ICT procurement. We recognise that open source solutions present significant opportunities for improved value for money and the stimulation of a more competitive ICT environment. We are therefore taking positive action to encourage the use of open source in departments, where cost is equal to, or less than, the lifetime costs of proprietary software.
The Government will publish guidance on intellectual property related to public procurement later this year, to raise awareness in the public sector and industry.
Một lần nữa, có thứ y hệt, câu trả lời nhạy cảm: “Chúng tôi nhận thức được rằng các giải pháp nguồn mở đưa ra các cơ hội đáng kể cho giá trị về tiền được cải thiện và thúc đẩy một môi trường CNTT-TT cạnh tranh hơn”, với một sự làm rõ thú vị: “Chúng tôi vì thế nắm lấy hành động tích cực để khuyến khích sử dụng nguồn mở trong các cơ quan, nơi mà chi phí là tương đương với, hoặc ít hơn, các chi phí vòng đời của các phần mềm sở hữu độc quyền”.
Măt khác, tôi tự hỏi vì sao ông Weatherley lại quá bị ám ảnh với việc cấp phép RF. Câu hỏi thứ 2 của ông gợi ý rằng ông ta không nhận thức được đầy đủ rằng chỉ đang được thảo luận trong ngữ cảnh của các tiêu chuẩn mở, chứ không phải tất cả mua sắm chính phủ, như câu trả lời của Maude khẳng định.
Vì thế, chỉ “chi phí cho nền công nghiệp” có thể là một chi phí lý thuyết đối với những công ty mà họ kiểm soát các tiêu chuẩn sở hữu độc quyền - mà chúng là, tôi có thể đoán, hoàn toàn là sở hữu nước ngoài. Tôi chắc chắn rằng hầu hết các doanh nghiệp như vậy có lẽ thích các tiêu chuẩn sở hữu độc quyền của họ hơn sẽ được chính phủ Anh sử dụng, thậm chí nếu họ từ bỏ quyền lợi về chi phí bản quyền tại Anh, hơn là tự họ thấy mình bị bật bãi hoàn toàn khỏi các hợp đồng. Trên thực tế, đây là một trong những lý do vì sao cấp phép RF là công bằng: thậm chí nếu sẽ không có chi phí bản quyền, thì chủ sở hữu các công nghệ được đưa vào trong các tiêu chuẩn mở là một ưu thế lớn.
Nhưng điểm chính là việc sẽ có thể tuyệt đối “mất” bằng 0 đối với các hãng của Anh, mà là những gì tôi giả thiết một nghị sỹ Anh có quan tâm tới, hơn là lo lắng về những mất mát có khả năng đối với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài đối với nền kinh tế phần mềm bản xứ...
Tôi sẽ thú vị để thấy “chỉ dẫn về sở hữu trí tuệ có liên quan tới mua sắm nhà nước” của chính phủ Anh sẽ là thế nào - và cách mà nó chứng minh được sự thân thiện với nguồn mở.
Again, there is the same, sensible reply: "We recognise that open source solutions present significant opportunities for improved value for money and the stimulation of a more competitive ICT environment," with an interesting clarification: "We are therefore taking positive action to encourage the use of open source in departments, where cost is equal to, or less than, the lifetime costs of proprietary software."
On the other hand, I do wonder why Mr Weatherley is so obsessed with RF licensing. His second question suggests that he is not fully aware that it is only being discussed in the context of open standards, not all government procurement, as Maude's reply confirms.
As such, the only "the cost to industry" would be a theoretical cost to those companies that control proprietary standards - which are, I would guess, exclusively foreign-owned. I'm sure that most such businesses would prefer their proprietary standards to be used by the UK government, even if they waive royalties in the UK, rather than finding themselves left out from contracts completely. This, in fact, is one of the other reasons why RF-licensing is fair: even if there are no royalties, being the owner of technologies that are included in open standards is a big advantage.
But the key point is that there would be absolutely zero "loss" to UK firms, which is what I presume an English MP is concerned about, rather than worrying about possible minor losses of overseas competitors to the indigenous software industry....
It will be interesting to see what the UK government's "guidance on intellectual property related to public procurement" turns out to be - and how open-source friendly it proves.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.