Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Luật làm cho nguồn mở thành mặc định đối với các cơ quan hành chính nhà nước Ý


Law makes open source the default for Italian public administrations
Submitted by Gijs HILLENIUS on September 17, 2012
Nghị viện Ý vào tháng 8 đã phê chuẩn một bản cập nhật Luật Hành chính Số của nước này, làm cho phần mềm tự do nguồn mở trở thành lựa chọn mặc định cho các cơ quan hành chính nhà nước tìm kiếm các giải pháp phần mềm mới. Văn bản phác thảo đã được đệ trình vào tháng 12 từ người có trách nhiệm của chính phủ Ý.
The Italian Parliament in August approved an update to the country's Digital Administration Code, making free and open source the default option for public administrations looking for new software solutions. The draft text was submitted in December by Italy's caretaker government.
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/09/2012
Lời người dịch: Nghị viện nước Ý, một trong 7 nước công nghiệp lớn nhất thế giới, đã phê chuẩn luật, theo đó phần mềm tự do nguồn mở FOSS là mặc định đối với tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 12/08/2012. Từ ngày đó trở đi, các cơ quan hành chính nhà nước của Ý tìm kiếm các giải pháp phần mềm mới có thể hoặc quyết định phát triển giải pháp phần mềm của riêng họ, sử dụng lại một giải pháp đã tồn tại trước đó rồi được phát triển nội bộ, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở hoặc thực hiện một sự kết hợp của 3 lựa chọn đó. Mua các giấy phép phần mềm sở hữu độc quyền chỉ được phép khi một phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng không thể đối với cơ quan nhà nước áp dụng nguồn mở hoặc sử dụng lại một giải pháp đang tồn tại. Việt Nam là nền kinh tế xếp thứ mấy trên thế giới nhỉ???
Xuất bản phẩm về sắc lệnh này có nghĩa rằng, bắt đầu từ 12/08 năm nay, các cơ quan hành chính nhà nước của Ý tìm kiếm các giải pháp phần mềm mới có thể hoặc quyết định phát triển giải pháp phần mềm của riêng họ, sử dụng lại một giải pháp đã tồn tại trước đó rồi được phát triển nội bộ, sử dụng phần mềm tự do nguồn mở hoặc thực hiện một sự kết hợp của 3 lựa chọn đó. Mua các giấy phép phần mềm sở hữu độc quyền chỉ được phép khi một phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng không thể đối với cơ quan nhà nước áp dụng nguồn mở hoặc sử dụng lại một giải pháp đang tồn tại.
Những đề xuất đầu tiên làm cho phần mềm tự do nguồn mở trở thành mặc định đã được Hạ viện đệ trình vào tháng 12, một trong 2 phần của Nghị viện Ý. Một ít sửa đổi nhỏ đã được Thượng viện thực hiện vào tháng 06. Phiên bản cuối cùng của Luật Hành chính Số đã được Nghị viện ý thông qua vào ngày 07/08.
“Nguồn mở là một công cụ chiến lược có thể đóng góp cho sự tăng trưởng của đất nước và cho sự đổi mới bền vững”, luật sư về CNTT-TT của Ý, Simone Aliprandi, bình luận. Ông cũng mong đợi rằng nó sẽ giúp giảm chi tiêu công.
Trên mạng xã hội Google+, luật sư CNTT-TT Carlo Piana lưu ý rằng luật này không xác định phần mềm tự do nguồn mở. “Tôi có lẽ ghét ý tưởng yêu cầu một định nghĩa, vì nó là một khái niệm được hiểu rõ trong thương mại, và chắc chắn Sáng kiến Nguồn Mở - OSI và Quỹ Phần mềm Tự do FSF đã làm được một công việc tốt thiết lập ra định nghĩa đó”.
The publication of the decree means that, starting from 12 August this year, Italy's public administrations looking for new software solutions may either decide to develop their own software solution, reuse an existing solution previously developed internally, use free and open source or make a combination of these three options. The purchase of proprietary software licences is only allowed when a technical analysis shows that it is impossible for the public institute to apply open source or to reuse an existing solution.
The first proposals to make free and open source the default were submitted to the Chamber of Deputies in December, one of the two parts of the Parliament of Italy. A few minor changes were made by the Senate in June. The latest version of the Digital Administration Code was accepted by the Italian Parliament on 7 August.
"Open source is a strategic tool that can contribute to the growth of the country and to sustainable innovation", comments the Italian ICT lawyer Simone Aliprandi. He also expects that it will help reduce public spending.
On the social network Google+, ICT lawyer Carlo Piana notes that the law does not define free and open source. "I would abhor the idea of requiring a definition, since it is a well understood term in the trade, and surely the Open Source Initiative and the Free Software Foundation have done a good job establishing it."
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.