Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Sự phụ thuộc vào CNTT quân sự có thể gây ra những cuộc tấn công không gian mạng chí tử


Military IT dependence could result in fatal cyber attacks
Posted on 09 January 2013.
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/01/2013
Lời người dịch: “Các nghị sỹ quốc hội trong Ủy ban Phòng vệ có Lựa chọn đã đưa ra một báo cáo nói rằng các lực lượng vũ trang của nước Anh bây giờ quá phụ thuộc vào CNTT mà họ có thể 'bị tổn thương chí tử' với các cuộc tấn công không gian mạng (TCKGM)... Nghiên cứu của LogRhythm đã chỉ ra rằng hơn 2/3 công chúng Anh bây giờ ủng hộ các cuộc tấn công KGM được tiến hành trước lên các nhà nước thù địch. Hơn nữa, 45% tin tưởng rằng chính phủ Anh cần thúc đẩy bảo vệ các tài sản và thông tin quốc gia của mình chống lại các mối đe dọa về an ninh KGM, và 43% nghĩ rằng mối đe dọa về chiến tranh KGM quốc tế và khủng bố KGM là thứ gì đó cần phải được xem xét rất nghiêm túc bây giờ... Một chiến lược an ninh CNTT tổng thể tập trung vào việc giám sát liên tục các mạng CNTT đưa ra tính trực quan mạng và sự hiểu sâu sắc tri thức cần thiết cho phân tích pháp lý sâu sắc. Chỉ với mức sâu sắc về tính trực quan mạng này có thể giúp các lực lượng vũ tranh Anh đảm baỏ các cuộc tấn công KGM được giảm nhẹ và chỉ ra một cách chính xác đúng những thủ phạm”.
Tuần này, các nghị sỹ quốc hội trong Ủy ban Phòng vệ có Lựa chọn đã đưa ra một báo cáo nói rằng các lực lượng vũ trang của nước Anh bây giờ quá phụ thuộc vào CNTT mà họ có thể 'bị tổn thương chí tử' với các cuộc tấn công không gian mạng (TCKGM). Báo cáo cũng đặt câu hỏi về các kế hoạch phòng bất trắc về quân sự trong khi thúc giục chính phủ thực hiện hành động nhiều hơn để giải quyết mối đe dọa đó.
Ross Brewer, giám đốc điều hành và phó chủ tịch, các thị trường quốc tế, LogRhythm, đã có bình luận sau đây:
Đối với các tổ chức chính phủ, các hệ lụy của các cuộc TCKGM không bị hạn chế tới sự mất các thông tin nhạy cảm hoặc các khoản phạt về tài chính. Với tội phạm KGM triển khai các công cụ phức tạp hơn chưa từng thấy, tiềm năng cho các cuộc tấn công KGM để gây ra các thiệt hại cho thế giới thực đang gia tăng. Điều này đặc biệt đúng cho các lực lượng vũ trang của Anh, nó đang trở thành một mục tiêu phổ biến cho cả các tội phạm KGM độc lập và những tội phạm do các chính phủ khác kiểm soát.
Không may hầu hết các chính sách về ANKGM do chính phủ dẫn dắt lại tập trung vào việc bắt bớ và trừng phạt các tội phạm chứ không vào việc ngăn chặn các tội phạm máy tính. Vì thế không ngạc nhiên rằng những kêu gọi công khai cho hành động tích cực và thúc bách hơn của chính phủ đang thu thập được số đông.
Nghiên cứu của LogRhythm đã chỉ ra rằng hơn 2/3 công chúng Anh bây giờ ủng hộ các cuộc tấn công KGM được tiến hành trước lên các nhà nước thù địch. Hơn nữa, 45% tin tưởng rằng chính phủ Anh cần thúc đẩy bảo vệ các tài sản và thông tin quốc gia của mình chống lại các mối đe dọa về an ninh KGM, và 43% nghĩ rằng mối đe dọa về chiến tranh KGM quốc tế và khủng bố KGM là thứ gì đó cần phải được xem xét rất nghiêm túc bây giờ.
Tuy nhiên, bất kỳ cuộc tấn công được quyền ra tay trước có thể xúi giục những hệ quả đáng lo ngại như sự thực hiện thậm chí các cuộc tấn công còn phức tạp hơn vào hạ tầng sống còn của nước Anh. thà tấn công vào các mạng của 'kẻ địch', phạm vi và bản chất tự nhiên của mối đe dọa KGM ngày nay kêu gọi sự giám sát liên tục, chủ động tích cực các mạng CNTT để đảm bảo rằng thậm chí những thâm nhập trái phép nhỏ nhất hoặc bất bình thường có thể dò tìm ra được trước khi nó trở thành một vấn đề lớn hơn cho tất cả - sau tất cả, bạn chỉ có thể bảo vệ chống lại điều mà bạn có thể nhìn thấy.
Vấn đề nghiêm trọng khác khi nói về các cuộc tấn công KGM vào quân đội là thậm chí một khi một lỗ hổng KGM đã được giải quyết và bất kỳ thiệt hại tiềm tàng nào đã được tối thiểu hóa, thường vẫn cỏn một lượng khổng lồ sự không chắc chắn xung quanh các nguồn gốc của cuộc tấn công. Không có thông tin về nguồn của các cuộc tấn công, việc chỉ tay không chính xác có thể và thường xảy ra - và khi điều này xảy ra giữa các nhà nước quốc gia, thì những căng thẳng về ngoại giao có thể gia tăng. Như vậy, phân tích pháp lý tiếp tục về lỗ hổng thường được yêu cầu, nó chỉ ra theo truyền thống các giải pháp an ninh, như các công cụ chống virus hoặc tường lửa, không thể cung cấp.
Một chiến lược an ninh CNTT tổng thể tập trung vào việc giám sát liên tục các mạng CNTT đưa ra tính trực quan mạng và sự hiểu sâu sắc tri thức cần thiết cho phân tích pháp lý sâu sắc. Chỉ với mức sâu sắc về tính trực quan mạng này có thể giúp các lực lượng vũ tranh Anh đảm baỏ các cuộc tấn công KGM được giảm nhẹ và chỉ ra một cách chính xác đúng những thủ phạm.
This week, MPs on the Defence Select Committee have produced a report stating that the UK's armed forces are now so dependent on IT that they could be ‘fatally compromised’ by cyber attacks.
The report also questions the military's contingency plans while urging the government to take more action to address the threat.
Ross Brewer, managing director and vice president, international markets, LogRhythm, made the following comments:
For government organisations, the consequences of cyber attacks are not restricted to the loss of sensitive information or financial penalties. With cyber criminals deploying ever more sophisticated tools, the potential for cyber attacks to cause real world damage grows. This is particularly true for UK’s armed forces, which is becoming an increasingly popular target for both independent cyber criminals and those controlled by other governments.
It is unfortunate that most government-led cyber security policies focus on catching and punishing criminals as opposed to preventing computer crime. It’s therefore no surprise that public calls for urgent and more aggressive government action are gathering steam.
LogRhythm’s own research has shown that more than two thirds of the UK public now back pre-emptive cyber strikes on enemy states. Furthermore, 45 percent believe that the UK government needs to step up its protection of national assets and information against cyber security threats, and 43 percent think that the threat of international cyber war and cyber terrorism is something that needs to be taken very seriously now.
However, any pre-emptive strike could incite disturbing consequences such as the execution of even more sophisticated attacks on the UK’s critical infrastructure. Rather than attacking ‘enemy’ networks, the scale and nature of today’s cyber threat calls for proactive, continuous monitoring of IT networks to ensure that even the smallest intrusion or anomaly can be detected before it becomes a bigger problem for all – after all, you can only defend against that which you can see.
The other serious issue when it comes to cyber attacks on the military is that even once a cyber breach has been remediated and any potential damage minimised, there often remains an enormous amount of uncertainty surrounding the origins of the attack. Without confirmation of the source of attacks, inaccurate finger-pointing can and often occurs – and when this happens between nation states, diplomatic tensions can arise. As such, further forensic analysis of the breach is often required, which traditional point security solutions, such as anti-virus or firewall tools, cannot provide.
A holistic IT security strategy focusing on the continuous monitoring of IT networks provides the network visibility and intelligent insight needed for deep forensic analysis. Only with this deep level of network visibility can the UK armed forces ensure cyber attacks are mitigated and accurately attributed to the correct perpetrators.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.