Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

EU: Tiêu chuẩn là mở khi được triển khai trong nguồn mở


EU: 'A standard is open when implemented in open source'
by Gijs Hillenius — published on Nov 29, 2011
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/11/2011
Lời người dịch: Một khuyến cáo cho các cơ quan hành chính nhà nước khi chọn một tiêu chuẩn nào đó, thì tiêu chuẩn đó phải có ít nhất trong một triển khai của phần mềm tự do nguồn mở để tránh bị khóa trói vào nhà cung cấp và dữ liệu có khả năng sẽ không còn mở được nữa. “Vài năm trước ông đã kiểm thử chiến lược tài liệu điện tử của tất cả 290 thành phố của quốc gia này, thấy rằng một phần chủ chốt các tài liệu không còn có khả năng truy cập được nữa”. Còn nghiên cứu của các chuyên gia Thụy Điển đối với hệ sinh tháo của cái gọi là tiêu chuẩn OOXML có trong Microsoft Office là: “Hệ sinh thái của OOXML có sức khỏe bằng 0”, nghĩa là nó tương đương với một cộng đồng mà ... không làm gì cả.
Một tổ chức của khu vực nhà nước chỉ nên tham chiếu tới một phần mềm hoặc tiêu chuẩn định dạng tệp nếu tiêu chuẩn đó đã được triển khai trong một triển khai cài đặt phần mềm nguồn mở bền vững. Không có triển khai như vậy sẽ có rủi ro đáng kể cho tổ chức, Bjorn Lundell khuyến cáo sau một rà soát lại các chính sách của các cơ quan hành chính công. Lundell là một nhà nghiên cứu tại Đại học Skovde tại Thụy Điển.
Triển khai một tiêu chuẩn trong nguồn mở là một dấu hiệu tốt về tính mở, Lundell nói, người đã trình bày các kết quả gần đây nhất nghiên cứu của anh ta trong sự trường tồn của các tài liệu điện tử tại ngày hội ODF Plugfest hôm 18/11 tại thành phố Gouda của Hà Lan.
Plugfest là một hội thảo được tổ chức cứ 6 tháng một lần, nơi mà các nhà sản xuất phần mềm các bộ phần mềm văn phòng làm việc trong sự hỗ trợ của họ cho Định dạng Tài liệu Mở ODF. Đây là một tiêu chuẩn cho các tài liệu điện tử được Tổ chức vì sự tiến bộ các tiêu chuẩn thông tin có cấu trúc OASIS phát triển và đã được Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO phê chuẩn.
Lundell đặc biệt quan tâm tới sự trường tồn của các tài liệu điện tử được các cơ quan hành chính nhà nước Thụy Điển tạo ra. Vài năm trước ông đã kiểm thử chiến lược tài liệu điện tử của tất cả 290 thành phố của quốc gia này, thấy rằng một phần chủ chốt các tài liệu không còn có khả năng truy cập được nữa. Các ứng dụng mà đã tạo ra các tài liệu không còn được sử dụng nữa, không có sẵn sàng hoặc được cập nhật mà không có việc đảm bảo tính tương thích ngược nữa.
Cùng với các nhà nghiên cứu khác tại Skovde, năm nay ông đã xem xét sát hơn vào 2 tiêu chuẩn tài liệu mở cạnh tranh, ODF và OOXML của Microsoft, cũng đã được ISO phê chuẩn.
A public sector organisation should only refer to a software or file format standard if the standard has been implemented in a sustainable open source software implementation. Without such implementation there is significant risk for the organisation, recommends Björn Lundell after a review of public administration's policies. Lundell is a researcher at the University of Skövde in Sweden.
The implementation of a standard in open source is a good sign of openness, says Lundell, who presented the most recent results of his research into the longevity of electronic documents at the ODF Plugfest on 18 November in the Dutch city of Gouda.
The Plugfest is a workshop organised once every six months, where software makers of office suites work on their support for the Open Document Format (ODF). This is a standard for electronic documents developed by the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) and approved by the International Organization for Standardization (ISO).
Lundell in particular is interested in the longevity of electronic documents created by public administrations in Sweden. The past few years he tested the electronic document strategy of all 290 municipalities in that country, finding that a major part of these documents is no longer accessible. The applications that created the documents are no longer in use, no longer available or upgraded without ensuring backwards compatibility.
Together with other researchers at Skövde, this year he took a closer look at two competing open document standards, ODF and Microsoft's alternative OOXML, also approved by ISO.
'Zero health'
'Sức khỏe bằng 0'
2 nhà nghiên cứu đã so sánh số lượng các đóng góp mã nguồn trong vòng 4 năm qua đối với 2 dự án nguồn mở, các trình soạn thảo OpenOffice và LibreOffice, hỗ trợ ODF, và Docx4all, hỗ trợ OOXML. “Dự án LibreOffice có 664 người đề xuất, Docx4all chỉ có 2. Trung bình LibreOffice có 2851 đề xuất mỗi tháng, và Docx4all có 29”.
Lundell thừa nhận rằng Docx4all là một dự án nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, ông kết luận rằng đối với OOXML hầu như không có bất kỳ sự hỗ trợ nào trong các ứng dụng nguồn mở. “Hệ sinh thái của OOXML có sức khỏe bằng 0”.
Các kết quả của nghiên cứu này, một tài liệu ông đã viết với Jonas Gamalielsson, có đầu đề 'Các cộng đồng nguồn mở vì sự duy trì dài hạn các tài sản số: cái gì được chào cho ODF và OOXML', sẽ được xuất bản sớm trong một báo cáo trong một cuộc hội thảo, từ Đại học Công nghệ Tampere.
The two researchers compared the number of source code contributions during the past four years for two open source projects, the Open Office and Libre Office editors, supporting ODF, and Docx4all, supporting OOXML. "The Libre Office project has 664 committers, the Docx4all has only two. On average, Libre Office has 2851 commits per month, and Docx4all gets 29."
Lundell acknowledges that Docx4all is a much smaller project. However, he concludes that for OOXML there is hardly any support in open source applications. "OOXML's ecosystem has zero health."
The results of this study, a paper he wrote with Jonas Gamalielsson, titled 'Open Source communities for long-term maintenance of digital assets: what is offered for ODF & OOXML', will be published soon in a report on a workshop, by the Tampere University of Technology.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.