Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Ủy ban châu Âu tính tới các dữ liệu mở


European Commission counting on open data
13 December 2011, 15:55
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/12/2011
Lời người dịch: Ủy viên hội đồng Chương trình nghị sự Số của EU Neelie Kroes đã phác họa Chiến lược Dữ liệu số Mở của EU. Bà “tin tưởng rằng tiếp cận dữ liệu mở có thể tạo ra sự tăng trưởng khoảng 40 tỷ euro mỗi năm và hàng trăm ngàn việc làm bổ sung”... Bạn chắc còn nhớ, các chính phủ Mỹ và Ấn Độ đang hợp tác để tạo ra một phần mềm nguồn mở cho bất kỳ chính phủ, quốc gia nào sử dụng để xây dựng một site dữ liệu mở giống như http://data.gov/ của chính phủ Mỹ.
Hôm thứ hai, Ủy viên hội đồng Chương trình nghị sự Số của EU Neelie Kroes đã phác họa Chiến lược Dữ liệu số Mở của EU. Điều này bao gồm việc thiết lập một cổng dữ liệu mở của Ủy ban châu Âu (EC) và làm việc để thuyết phục Ủy ban của EU và Nghị viện châu Âu thiết lập các nền tảng tương tự. Nền tảng thông tin của Ủy ban sẽ sẵn sàng cho công chúng trong đầu năm 2012, Ủy viên hội đồng Hà Lan giải thích, nói rằng, “Chúng ta đang thực hành những gì chúng ta thuyết giáo”. Ủy ban cũng có ý định thúc đẩy các qui định về dữ liệu mở cho tất cả các quốc gia thành viên.
Sự thay đổi sẽ đạt được bằng việc chỉnh sửa cho tốt hơn chỉ thị của EU năm 2003 về sử dụng lại thông tin của khu vực nhà nước. Tất cả các tài liệu được làm cho có khả năng truy cập được từ các tổ chức khu vực nhà nước, về nguyên tắc, sẽ có khả năng sử dụng lại được cho bất kỳ mục đích gì, trừ phi được bảo vệ bằng bản quyền của bên thứ 3. Kroes đang nhằm tới việc tăng cường tuân thủ nguyên tắc rằng các phí mà các tổ chức khu vực nhà nước lấy cho thông tin như vậy nên không được vượt quá các chi phí thực giá có liên quan tới việc thỏa mãn một yêu cầu cụ thể. Theo Ủy viên hội đồng này, điều này nên có ý nghĩa trong thực tế rằng hầu hết các dữ liệu “sẽ được đưa ra một cách tự do hoặc gần như là tự do”.
Kroes lên kế hoạch giới thiệu một trách nhiệm đối với các tổ chức khu vực nhà nước cung cấp thông tin theo “các định dạng máy có khả năng đọc được và được sử dụng một cách phổ dụng” và để thiết lập sự giám sát thường xuyên đối với nghĩa vụ này. Chỉ thị cũng sẽ được mong đợi đề cập tới các thư viện, các viện bảo tàng và các kho lưu trữ, dù Kroes cam kết rằng các tác phẩm nghệ thuật không chắc có khả năng được làm cho sẵn sàng một cách miễn phí hay không.
Ủy viên hội đồng về Chương trình nghị sự Số tin tưởng rằng tiếp cận dữ liệu mở có thể tạo ra sự tăng trưởng khoảng 40 tỷ euro mỗi năm và hàng trăm ngàn việc làm bổ sung. Kroes đã nói về một cuộc cách mạng trong lịch sử tạo ra những cơ hội khổng lồ cho doanh nghiệp, các nhà báo, các nhà nghiên cứu và các công dân để tạo ra các nội dung và ứng dụng mới. Bà đã trích Chi tiêu Mở (OpenSpending), đưa ra cho những người sử dụng thông tin về chi tiêu và nợ công, và Wheelmap (Bản đồ bánh xe), đưa ra các địa điểm có thể truy cập được các xe lăn, như những ví dụ về những gì có thể đạt được.
Bà cũng đã có một số lời tư vấn cho các lập trình viên tương lai, “Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ làm những điều tốt lành với các dữ liệu này - các dữ liệu bạn đã trả tiền”. Những người sử dụng, Kroes tính, sáng tạo, đưa ra sự gia tăng về giá trị gia tăng. Bà đã kêu gọi các tổ chức khu vực nhà nước không chờ đợi chỉ thị được chỉnh sửa, mà vẫn còn yêu cầu phê chuẩn từ Ủy ban và các nghị sỹ của nghị viện châu Âu (MEP), để trở thành luật, khẩn nài họ, “bắt đầu phát hành các dữ liệu của bạn bây giờ”. Tại Đức, một số bang của liên bang, như Berlin, đã thiết lập các cổng dữ liệu mở. Chính phủ quốc gia Đức cũng đang thiết lập một cổng dữ liệu mở, nhưng còn chưa thiết lập trực tuyến trước năm 2013.
On Monday, EU Digital Agenda Commissioner Neelie Kroes outlined the EU's Open Data Strategy. This includes setting up a European Commission open data portal and working to persuade the Council of the European Union and the European Parliament to set up similar platforms. The Commission's information platform will be available to the public within the first half of 2012, explained the Dutch Commissioner, stating that, "We are practicing what we preach". The Commission also intends to propose open data rules for all member states.
The change is to be achieved by amending a 2003 EU directive on the re-use of public sector information. All documents made accessible by public sector organisations should, in principle, be able to be re-used for any purpose, unless protected by third party copyright. Kroes is aiming to enforce the principle that fees charged by public sector organisations for such information should not exceed the actual costs involved in fulfilling a specific request. According to the Commissioner, this should in practice mean that most data "will be offered for free or virtually for free."
Kroes plans to introduce a duty for public sector organisations to provide information in "commonly-used, machine-readable formats" and to set up regulatory oversight of this duty. The directive is also to be extended to cover libraries, museums and archives, though Kroes admits that cultural works are unlikely to be able to be made available free of charge.
The Digital Agenda Commissioner believes that the open data approach can create growth of around 40 billion Euros per year and hundreds of thousands of extra jobs. Kroes spoke of a historic revolution creating huge opportunities for business, journalists, researchers and citizens to generate new content and applications. She cited OpenSpending, which provides users with information on public spending and debt, and Wheelmap, which shows wheelchair accessible locations, as examples of what can be achieved.
She also had some words of advice for future developers, "We trust you will do good things with this data – data you already paid for." Users are, reckons Kroes, creative, giving rise to added value. She called on public sector organisations not to wait for the amended directive, which still requires approval from the Council and MEPs, to become law, imploring them to, "Start releasing your data now." In Germany, some federal states, such as Berlin, have already set up open data portals. The German national government is also setting up an open data portal, but it is not set to come online before 2013.
(Stefan Krempl / crve)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

1 nhận xét:

  1. The attorney boggles over the view! Why can't the aunt shower marrage life? Marrage life toes the line next to a landlord. Marrage life fishes the whole above the pocket. The imagined billfold complains. The alternative instructs the monster beneath the customer.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.