Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Koha và vì sao chúng ta cần các Quỹ


Koha and Why We Need Foundations
Một dự án nguồn mở xứng đáng cần những sự tặng hiến của chúng ta để bảo vệ bản thân nó, đổi lại vì một bài học học được về sự điều hành.
A worthy open source project needs our donations to defend itself, in return for an important lesson learned about governance.
Published 15:32, 29 November 11, by Simon Phipps
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/11/2011
Lời người dịch: Một Quỹ phi lợi nhuận là rất cần thiết cho tương lai thành công của một dự án phần mềm nguồn mở, để tránh mọi sự lạm dụng của bất kỳ tác nhân tham gia đóng góp nào và làm trệch hướng đi của dự án đó, dẫn tới sự mất lòng tin, đổ vỡ hoặc ít nhất là rẽ nhánh. Điều quan trọng để hướng cộng đồng nguồn mở đi theo cách đó ngay từ đầu, còn nếu chờ đợi cho tới khi có chuyện rồi mới đối phó thì thường đã quá muộn.
Một tranh luận đang dữ dội xung quanh giá tị của các Quỹ phi lợi nhuận cho nguồn mở. Đối mặt với chỉ trích được Mike Rogers thông tin về sự bất đắc dĩ của Apache ôm lấy sự quản lý nguồn phân tán hiện đại cho các dự án mới như CouchDB, PhoneGap và OpenOffice, một số người đã có ý định đối xử với chỉ trích về từ bỏ Git (một DSMS hàng đầu, đáng tiếc nói ra, đối với những người Anh) như một sự từ chối ý tưởng của Quỹ.
Điều này thật nực cười. Trong khi những lời tán dương của Rogers về cơ sở, GitHub, đã phân phối được sự cộng tác dễ dàng, thì lòng tin của xã hội được bất kỳ cộng đồng nguồn mở thành công nào thể hiện cũng đi vượt xa sự kiểm soát phiên bản và sự tự do để rẽ nhánh. Sử dụng một Quỹ như một cấu trúc pháp lý để duy trì và bảo vệ cho cả đôi bên lòng tin của nhóm các lập trình viên nguồn mở được chứng minh và gia tăng tầm quan trọng khi những tập đoàn ôm lấy những ý tưởng của nguồn mở một cách mặc định ngày một gia tăng.
Trong khi không có công thức duy nhất nào, thì việc tạo ra một Quỹ kết tinh thỏa thuận đôi bên của các lập trình viên sáng lập và đưa ra cả một bức tường thành về pháp lý và văn hóa chống lại sự lạm dụng. Điều này dường như là quá rõ ràng mà việc giả vờ chỉ trích của chủ nghĩa bảo thủ về kỹ thuật thực sự là sự chỉ trích về ý tưởng của một Quỹ dường như là lố bịch, đặc biệt khi một Quỹ được nhằm vào các công ty như Eclipse đã thực hiện được một cách an toàn sự chuyển đổi của Git.
Các Quỹ là rất có giá trị cho các cộng đồng nguồn mở, và thời gian để hình thành nên chúng là khi mỗi người đồng ý, không chậm hơn khi lòng tin đã bị xói mòn theo thời gian và động lực về lợi nhuận. Đây là trong quá trình đang được mô tả một cách bi kịch bởi lịch sử của cộng đồng Koha.
A debate is raging around the value of non-profit Foundations to open source. In the face of well-informed criticism by Mike Rogers of Apache's reluctance to embrace modern distributed source management for new projects such as CouchDB, PhoneGap and OpenOffice, some have attempted to treat the criticism of the rejection of Git (a leading, if for Britons unfortunately named, DSMS) as a rejection of the idea of the Foundation.
This is ridiculous. While the facility Rogers lauds, GitHub, does make distributed collaboration easy, the social trust demonstrated by any successful open source community goes far beyond version control and the freedom to fork. The use of a Foundation as a legal structure to sustain and protect the mutual trust of a group of open source developers is both proven and of growing importance as corporations embrace open source ideals increasingly by default.
While there's no single recipe, creating a Foundation crystallises the mutual agreement of the founding developers and provides both a legal and a cultural bulwark against abuse. This seems so obvious that pretending criticism of technical conservatism is actually criticism of the idea of a Foundation seems absurd, especially when a corporate-focussed Foundation like Eclipse has safely made the Git transition.
Foundations are very valuable to open source communities, and the time to form them is when everyone agrees, not later when trust has been eroded by time and the profit motive. This is in the process of being tragically illustrated by the story of the Koha community.
Learning from Koha
Học từ Koha
Sự chú ý của tôi đã được lôi cuốn vào một lời thỉnh cầu của những người sáng lập ra cộng đồng Koha để dấy lên các quỹ cần thiết để trao một yêu sách tại New Zealand, nơi gốc ban đầu của dự án này, chống lại mọt ý đồ của một tập đoàn Mỹ đăng ký tên của họ như một thương hiệu. Từ “koha” là một từ Maori mô tả một văn hóa tặng vật, và dự án từng là một thứ hàng hóa phù hợp cho cái tên đó khi nó đã được tạo ra. Thay vì chỉ tiêu tiền cho chính họ, Horowhenua Library Trust đã quyết định có thể ủy quyền cho một lập trình viên bản địa tạo ra một hệ thống quản lý thư viện mà đáp ứng được các nhu cầu của họ, và sau đó mở mã nguồn cho nó sao cho bất kỳ ai khác với thư viện trên khắp thế giới đều có thể hưởng lợi được từ đó.
Văn hóa của khái niệm koha của Maori có liên quan tới sự tương hỗ có thiện chí, và cộng đồng thư viện toàn cầu đã ôm lấy Koha và làm cho nó tăng trưởng thịnh vượng đáng kể. Khi thời gian trôi đi, những lập trình viên ban đầu đã hài lòng tham gia vào một công ty Mỹ mà đã say mê để đầu tư vào - và hưởng lợi từ - Koha. Mọi thứ đều tốt lành cho tới thời điểm khi công ty đó đã quyết định rằng, để tối đa hóa lợi nhuận của họ, họ cần có sự kiểm soát nhiều hơn đối với các hoạt động của cộng đồng.
Họ đã hạn chế sự tham gia trong site Koha (ban đầu được đặt ở koha.org) và để đáp trả cộng đồng đã tạo ra một rẽ nhánh của mã nguồn và đã chuyển sang một miền mới, koha-community.org. Nhiều hơn về câu chuyện này, tôi khuyến cáo tính tới chi tiết hơn tại LWN và cập nhật của Glyn Moody. Ngày nay, lập trình viên ban đầu mong muốn anh ta đã không bao giờ đồng ý chuyên sang công ty Mỹ, và thư viện mà đã bắt đầu từ đầu công việc đang cầu khẩn cấp vốn để bảo vệ thương hiệu của cộng đồng.
My attention was drawn to an appeal by the founders of the Koha community to raise the funds needed to lodge a complaint in New Zealand, the project's original home, against an attempt by an American corporation to register their name as a trademark. The word "koha" is a Māori word describing a gift culture, and the project was a good fit for the name when it was created. Instead of just spending money on themselves, Horowhenua Library Trust decided they would commission a local developer to create a library management system that met their needs, and then make it open source so that every other library in the world could benefit from it.
The culture of the Māori term koha involves willing mutuality, and the global library community embraced Koha and made it grow to significant richness. When the time came, the original developers were delighted to join a US company that was keen to invest in - and profit from - Koha. Everything was good until the point when that company decided that, to maximise their profit, they needed to exert more control over the activities of the community.
They limited participation in the Koha site (originally hosted at koha.org) and in response the community created a fork of the code and moved to a new domain, koha-community.org. For more of the story, I recommend the detailed account at LWN and Glyn Moody's update. Today, the original developer wishes he had never agreed to move to the American company, and the library that originally started the work is appealing for funds to defend the community's trademark.
Lessons
Những bài học
Làm thế nào điều này có thể tránh được đây? Cộng đồng Koha có thể đã thành lập hoặc tham gia vào một Quỹ ngay từ những ngày đầu của dự án khi lòng tin từng là mạnh. Bằng việc chính thức hóa sự điều hành của cộng đồng (ưu tiên tránh tập trung vào bản quyền), và nhờ Quỹ đăng ký các thương hiệu mà cộng đồng đã sử dụng để nhận diện cho bản thân mình, lòng tin ngay từ đầu có thể tạo các kênh trong một cơ sở dài hạn cho lòng tin và sự cộng tác.
Bài học chung là rõ ràng. Chỉ vì GitHub đưa ra một cách dễ dàng cho một nhóm lập trình viên để tham gia trong sự cộng tác, điều đó không có nghĩa là những năng động xã hội của các cộng đồng đã bị thay thế. Quả thực, nếu bạn có những tập đoàn hung hăng trong tương lai của bạn thì bạn có thể cũng sẽ cần một cấu trúc được xác định tốt như sự bất cần của Apache về những cân nhắc kỹ thuật. Bất kể cách gì bạn làm (có thể bằng việc trao các thương hiệu trong SPI hoặc SFC - không cần sự quan liêu nặng ký), thì thời gian để cứu cộng đồng của bạn trong một tổ chức phi lợi nhuận là khi bạn không có một vấn đề, ngay lúc đầu. Việc chờ đợi cho tới khi bạn làm có thể chứng minh là có sự thiệt hại mất rồi.
How could this have been avoided? The Koha community could have formed or joined a Foundation in the early days of the project when trust was strong. By formalising the governance of the community (preferably avoiding copyright concentration), and having the Foundation register the trademarks the community was using to identify itself, the early trust could have been channelled into a long-term basis for trust and collaboration.
The general lesson is clear. Just because GitHub provides an easy way for a group of developers to engage in distributed collaboration, that doesn't mean the social dynamics of communities have been superseded. Indeed, if you have aggressive corporations in your future you may well need a structure as well defined as Apache regardless of technical considerations. Whatever way you do it (maybe by vesting the trademarks in SPI or SFC - no need for heavyweight bureacracy), the time to secure your community in a non-profit foundation is when you don't have a problem, right at the beginning. Waiting until you do may prove harmful.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

2 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.