Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Vì sao các lập trình viên đóng góp mã nguồn cho nguồn mở?


Why Do Developers Contribute Code as Open Source?
By Sean Michael Kerner, December 19, 2011
Bài được đưa lên Internet ngày: 19/12/2011
Lời người dịch: “Chúng tôi nghĩ thật quan trọng để lưu ý rằng một nửa những người được hỏi đóng góp trở ngược lại cho nguồn mở vì họ muốn cải thiện các dự án mà họ dựa vào”, đó là kết quả của một khảo sát gần đây của Quỹ Outercurve, tiền thân của Quỹ CodePlex, một quỹ nguồn mở do Microsoft tài trợ, đỡ đầu. Giới “elite” về CNTT trên ICT-VN thì nghĩ gì nhỉ???
Từ các hồ sơ “Vì sao chúng tôi chiến đấu”:
Có nhiều lý do rõ ràng, vì sao nguồn mở có ý nghĩa. Đây không phải là một chủ đề mới, nhưng thường xuyên cứ mỗi lần một khảo sát nào khác nổi lên thì nó lại nhắc nhở chúng ta về những điều cơ bản cốt lõi.
Lần này là một khảo sát mới từ Quỹ Outercurve - nó quen được biết tới như là Quỹ CodePlex - một quỹ nguồn mở được Microsoft đỡ đầu. Nhưng không, đừng lo, không có thứ buôn bán FUD ở đây, Outercurve hoàn toàn nhất trí trong trại của nguồn mở.
Nghiên cứu đã thấy rằng 90% những người được hỏi trong khảo sát của chúng tôi đã đang sử dụng nguồn mở. Lý do hàng đầu là vì sao? 80% nói nó tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Thế vì sao đóng góp?
Hầu như không chỉ về việc gãi 'ngứa' như tôi chắc chắn tin tưởng. Khoảng 44% những người được hỏi đối với nghiên cứu của Outercurve nói họ đã đóng góp thứ gì đó của họ như là nguồn mở, “... để cải thiện nghề nghiệp và sự tín nhiệm của họ”.
Đúng là nguồn mở là tốt lành cho nghề nghiệp của bạn. Nhưng này bạn biết đó là đúng đấy chứ? (nếu không có nguồn mở, tôi có thể có một nghề nghiệp để một mình tôi có thể cải thiện).
Ngoài ra các lập trình viên cũng tất nhiên cũng đóng góp cho 'sự ngứa'.
“Chúng tôi nghĩ thật quan trọng để lưu ý rằng một nửa những người được hỏi đóng góp trở ngược lại cho nguồn mở vì họ muốn cải thiện các dự án mà họ dựa vào”, Paula Hunter, giám đốc điều hành của Quỹ Outercurve nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi đã thấy năng lượng và cam kết tích cực này đối với nguồn mở trong số các dự án của quỹ”.
Về tác giả bài viết: Sean Micheal Kerner là một biên tập viên lâu năm tại InternetNews.com, dịch vụ thông tin của Mạng tinh thông của doanh nghiệp CNTT, mạng dành cho những người chuyên nghiệp về công nghệ.
From the 'Why We Fight' files:
There are a lot of obvious reasons, why open source makes sense. This isn't a new topic, but every so often another 'new' survey emerges that reminds us of the core fundamentals.
This time it's a new survey from the Outercurve Foundation -- which used to be known as the CodePlex Foundation - aka. the Microsoft sponsored open source foundation. But no, don't worry, no FUD mongering here, Outercurve is solidly in the open source camp.
The study found that 90 percent of their survey respondents were using open source. The top reason why? 80 percent said it saves time and money.
So why contribute?
Apparently it's not just about scratching the 'itch' as I firmly believe. Rather 44 percent of respondents to the Outercurve study said they contributed their stuff as open source, "... to improve their careers and credibility."
That's right open source is good for your career. But hey you knew that already right? (heck without open source, I wouldn't have a career let alone one that I could improve.)
Beyond that developers are also of course contributing for the 'itch' as well.
"We think it’s significant to note half of respondents contribute back to open source because they want to improve the projects they rely on,” said Paula Hunter, executive director of the Outercurve Foundation in a statement. "We’ve seen this positive energy and commitment to open source in a number of the foundation’s projects."
Sean Michael Kerner is a senior editor at InternetNews.com, the news service of the IT Business Edge Network, the network for technology professionals. Follow him on Twitter
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.