Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Nền tảng Chính phủ Mở: mã nguồn đầu tiên đã sẵn sàng


Open Government Platform: first source code made available
6 December 2011, 18:02
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/12/2011
Lời người dịch: Có lẽ đối với gần 100% người Việt Nam, đặc biệt là dân CNTT, việc Nhà Trắng liên tục đóng góp mã nguồn cho cộng đồng nguồn mở Drupal là một thứ gì đó tưởng tượng như “nằm mơ giữa ban ngày” ở Việt Nam. Nhưng bây giờ có thứ còn khó tưởng tượng hơn là việc Mỹ và Ấn Độ đang cùng nhau xây dựng Nền tảng Chính phủ Mở, mà theo lời của Aneesh Chopra, Giám đốc Công nghệ Liên bang Mỹ, thì “các đội từ các chính phủ Mỹ và Ấn Độ đã và đang làm việc cùng nhau kể từ tháng 8 năm nay, với một dự kiến tung ra sản phẩm nguồn mở này vào... đầu năm 2012” và các mã nguồn đầu tiên của sự hợp tác này bất kỳ ai cũng có thể tải về ngay từ bây giờ từ GitHub, theo các điều khoản của giấy phép GNU GPL. “Nền tảng Chính phủ Mở - dự án này có ý định cung cấp mã nguồn mở có khả năng để bất kỳ chính phủ nào, địa phương hoặc quốc gia, hoặc tổ chức, tạo ra một site dữ liệu mở”.
Mã nguồn đầu tiên đã được làm cho sẵn sàng cho Nền tảng Chính phủ Mở - dự án này có ý định cung cấp mã nguồn mở có khả năng để bất kỳ chính phủ nào, địa phương hoặc quốc gia, hoặc tổ chức, tạo ra một site dữ liệu mở. Tập hợp mã nguồn đầu tiên dựa vào site của Mỹ, data.gov. Sự đóng góp mã nguồn tiếp sau sẽ từ Ấn Độ, và dựa vào site web dữ liệu mở tương tự của quốc gia này, india.gov.in.
Mỹ và Ấn Độ đã cam kết trong “Hội thoại Chiến lược” để tạo ra những gì được gọi là “data.gov trong cái hộp” mà sẽ cung cấp một nền tảng đã làm sẵn cho các quốc gia khác để triển khai các nguyên tắc chính phủ mở và gia tăng tính minh bạch và trách nhiệm. Aneesh Chopra, Giám đốc Công nghệ Liên bang, nói “các đội từ các chính phủ Mỹ và Ấn Độ đã và đang làm việc cùng nhau kể từ tháng 8 năm nay, với một dự kiến tung ra sản phẩm nguồn mở này vào... đầu năm 2012”.
Mã nguồn đầu tiên đã được tung ra có quan tâm tới các công cụ cần thiết để thiết lập một qui trình tự động cho việc xuất bản các dữ liệu trên nền tảng đó; Hệ thống Quản trị Dữ liệu này điều khiển việc đề xuất và phê chuẩn các dữ liệu và việc cập nhật các catalog dữ liệu trên Nền tảng Chính phủ Mở. Tập hợp tiếp sau của các dữ liệu mà sẽ tới từ Trung tâm CNTT Quốc gia Ấn Độ có liên quan tới việc cung cấp sự truy cập website tới nền tảng này. Cả 2 quốc gia đang khuyến khích các lập trình viên tham gia vào và cung cấp các ý kiến phản hồi, các module và các khả năng mới.
Mã nguồn cho Nền tảng Chính phủ Mở này sẵn sàng để tải về từ GitHub, theo các điều khoản của giấy phép GNU GPL.
The first source code has been made available for the Open Government Platform – this project is intended to provide open source code that would enable any government, local or national, or organisation, to create an open data site. The first set of code is based on the US site, data.gov. The next code contribution will be from India, and based on that country's equivalent open data web site, india.gov.in.
The US and India are engaged in a "Strategic Dialogue" to create what is called "data.gov-in-a-box" which will provide a ready made platform for other countries to implement open government principles and increase transparency and accountability. Aneesh Chopra, Federal Chief Technology Officer, said that "teams from the U.S. and Indian governments have been working together since August of this year, with a planned launch of the open source product ... in early 2012".
This first code that has been released concerns the tools needed to set up an automated process for publishing data on the platform; this Data Management System handles the submission and approval of data and the updating of the catalogues of data on the Open Government Platform. The next set of data that will come from India's National Informatics Centre relates to providing web site access to the platform. The two countries are encouraging developers to get involved and provide feedback, new modules and capabilities.
The source code for the Open Government Platform is available to download from GitHub, under the terms of the GNU GPL.
(ehe)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.