Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Thị trưởng Munich: Máy tính xách tay của EU nên có LibreOffice hoặc OpenOffice


Mayor of Munich: "EU laptops should have LibreOffice or OpenOffice"
Submitted by Gijs HILLENIUS on December 20, 2011
Bài được đưa lên Internet ngày: 20/12/2011
Tất cả các máy tính xách tay được các quan chức châu Âu sử dụng nên cài đặt hoặc LibreOffice hoặc OpenOffice, 2 bộ phần mềm văn phòng nguồn mở. Điều này do thị trường thành phố Munich, Christian Ude gợi ý cho Neelie Kroes, Phó Chủ tịch của Ủy ban châu Âu (EC) và Ủy viên Chương trình nghị sự Số của châu Âu, trong một bức thư được công khai của chính quyền thành phố này hôm 02/12.
All laptops used by European officials should have either LibreOffice or OpenOffice installed, two open source suites of office applications. This suggest the mayor of the German city of Munich, Christian Ude, to Neelie Kroes, Vice President of the European Commission and European Digital Agenda Commissioner, in a letter made public by the city administration on 2 December.
Lời người dịch: Thị trưởng thành phố Munich của Đức, Ude đã gửi thư cho Neelie Kroes, Phó Chủ tịch EC và Ủy viên hội đồng Chương trình nghị sự Số của EU, thúc giục Kroes bắt buộc sử dụng các tiêu chuẩn mở cho tất cả các cơ quan nhà nước tại Liên minh châu Âu. Sử dụng tuyệt đối các tiêu chuẩn mở canh gác cho các dữ liệu còn có khả năng truy cập được, bất chấp phần mềm được sử dụng để tạo ra các tài liệu đó, ông viết. “Một cam kết liên châu Âu cho việc sử dụng các tiêu chuẩn mở có thể làm cho sự cạnh tranh giữa các cơ quan hành chính tại châu Âu dễ dàng hơn, giảm thiểu tải công việc và giúp tiết kiệm chi phí... Việc sử dụng PMTDNM cho phép bạn cài đặt một hạ tầng CNTT an ninh và đổi mới sáng tạo, đưa ra một sự truy cập bền vững cho tất cả hoặc nhiều ứng dụng CNTT”.
Thị trưởng Ude muốn Kroes và Joaquin Almunia, Phó Chủ tịch và Ủy viên hội đồng có trách nhiệm về cạnh tranh, chắc chắn rằng các nền hành chính nhà nước sử dụng phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) “sao cho tri thức nhà nước còn giữ có khả năng truy cập được trong tương lai”.
Như là người đứng đầu hội các thành phố Đức, thị trưởng Munich đã viết cho Ủy viên hội đồng Kroes yêu cầu bà “giữ cảm kết sử dụng các tiêu chuẩn mở cho các tài liệu điện tử và sử dụng các PMTDNM”.
Thị trưởng thúc giục Kroes bắt buộc sử dụng các tiêu chuẩn mở cho tất cả các cơ quan nhà nước tại Liên minh châu Âu. Sử dụng tuyệt đối các tiêu chuẩn mở canh gác cho các dữ liệu còn có khả năng truy cập được, bất chấp phần mềm được sử dụng để tạo ra các tài liệu đó, ông viết. “Một cam kết liên châu Âu cho việc sử dụng các tiêu chuẩn mở có thể làm cho sự cạnh tranh giữa các cơ quan hành chính tại châu Âu dễ dàng hơn, giảm thiểu tải công việc và giúp tiết kiệm chi phí”.
Với lý lẽ của ông, Ude tính tới một khuyến cáo được xuất bản trong tháng 06 của Ủy ban Liên Cơ quan về CNTT, rằng các cơ quan của EU tiếp tục sử dụng một định dạng tài liệu văn phòng sở hữu độc quyền. Điều này, ông viết, gây trở ngại cho sự cộng tác trơn tru giữa các cơ quan hành chính nhà nước.
Thị trưởng ude mời Hội đồng châu Âu EC lấy Munich làm một ví dụ. Thành phố này đang chuyển toàn bộ hạ tầng CNTT của mình, các ứng dụng và giao tiếp văn phòng sang các tiêu chuẩn mở và các PMTDNM. “Việc sử dụng PMTDNM cho phép bạn cài đặt một hạ tầng CNTT an ninh và đổi mới sáng tạo, đưa ra một sự truy cập bền vững cho tất cả hoặc nhiều ứng dụng CNTT”.
Mayor Ude wants Kroes and Joaquin Almunia, Vice President and Commissioner responsible for competition, to make sure that public administrations use free and open source software "so that public knowledge remains accessible in the future."
As head of the German association of municipalities, Munich's mayor wrote to Commissioner Kroes to ask her to "remain committed to the use of open standards for electronic documents and to the use of free and open source software."
The mayor urges Kroes to make compulsory the use of open document standards for all of the EU's public institutions. The exclusive use of open standards safeguards that data remains accessible, regardless of the software used to created the documents, he writes. "A pan-European commitment to the use of these standards would make the cooperation between authorities in Europe easier, reduce the workload and help to save costs."
With his plea Ude counters a recommendation published in June by the Inter-Institutional Committee for Informatics, that EU institutions continue to use a proprietary office document format. This, he writes, hinders the smooth cooperation between public authorities.
Mayor Ude invites the European Commission to take Munich as an example. The city is moving its entire IT infrastructure, applications and office communication over to open standards and free and open source software. "Using free and open source software allows you to install an innovative and secure IT infrastructure, offering a sustainable access to all or many IT applications."
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.