Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

‘Sứ mệnh Quốc gia về Giáo dục thông qua CNTT-TT’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu của chính phủ Ấn Độ, lần đầu tiên được xuất bản trên Internet ngày 19/04/2016, thừa nhận vai trò của Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) trong kinh tế tri thức và để nâng cấp chấp lượng giáo dục. Chính phủ Ấn Độ có ý định làm cho tất cả các nội dung số được phát triển bằng tiền ngân sách nhà nước, bao gồm cả cho giáo dục và huấn luyện nghề nghiệp sẵn sàng như là OER.
  • “Tất cả các sản phẩm thông tin (nội dung, phần mềm và công nghệ) sẽ được đối xử như là tài nguyên quốc gia. Trừ phi được tuyên bố đặc biệt, tất cả các thông tin như vậy sẽ là truy cập tự do đối với công chúng nói chung qua Web”
  • ...
  • “Tất cả các khóa học về thông tin và tri thức sẽ được phát hành theo một giấy phép mở phù hợp để tối ưu hóa giá trị kinh tế và xã hội của sự đầu tư”.
Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/fzu1qsfgbmj1gyd/OER_Policy_Vi-18082018.pdf?dl=0


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.