Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

75 ứng dụng nguồn mở để thay thế các phần mềm an ninh phổ biến - Phần 1


75 Open Source Apps To Replace Popular Security Software
Bảo vệ mạng của bạn bằng các phần mềm tự do nguồn mở chống phần mềm độc hại, làm tường lửa, sao lưu, IDS/IPS, chống mất dữ liệu và các công cụ an ninh khác.
Protect your network with free, open source anti-malware, firewall, backup, IDS/IPS, data loss prevention and other security tools.
March 26, 2013, By Cynthia Harvey
Bài được đưa lên Internet ngày: 26/03/2013
Lời người dịch: Vào năm 2012, trên blog này đã có bài giới thiệu 65 ứng dụng nguồn mở để thay thế cho các phần mềm an ninh phổ biến, chạy trên các hệ điều hành khác nhau như Linux, Windows, OS X. Danh sách đó thường được cập nhật một lần theo từng năm. Danh sách đó trong năm 2013 gồm 75 ứng dụng như vậy, trải dài trong khoảng gần 20 chủng loại công việc có liên quan tới an ninh hệ thống và máy tính cá nhân của bạn. Với 75 phần mềm tự do nguồn mở là các công cụ an ninh này, bạn sẽ được tẩy não hoàn toàn khỏi những tuyên truyền nhảm nhí rằng phần mềm tự do nguồn mở là không an ninh. Xem các phần [01], [02], [03], [04].
Các tin tặc dường như sẽ thành công khi tấn công hầu hết từng người ngày nay. Năm nay, tin tức đã đưa vào các cuộc tấn công cao cấp nhằm vào Facebook, Microsoft, Apple, Chase, Evernote, The Federal Reserve, Twitter, The Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, The New York Times và các công ty khác.
Trong khi không phần mềm an ninh nào có thể cung cấp sự bảo vệ hoàn chỉnh khỏi mọi cuộc tấn công, thì cộng đồng nguồn mở đã phát triển một loạt các công cụ mà những người sử dụng ở nhà, các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp lớn có thể sử dụng để cải thiện hồ sơ an ninh của họ. Nhiều dự án nguồn mở có chất lượng rất cao - trong thực tế, nhiều dự án đã giành được các giải thưởng và một số từng được kết hợp vào trong các ứng dụng thương mại.
Bên dưới và trong các phần sau, chúng tôi đã sưu tập được một số ứng dụng an ninh nguồn mở đó và đã liệt kê chúng với các phần mềm thương mại tương đương để đưa r một ý tưởng chúng về các khả năng của chúng. Chúng tôi cập nhật danh sách này khoảng mỗi lần trong một năm. Đối với năm 2013, chúng tôi đã mở rộng nó đáng kể, cũng như cập nhật thông tin về các công cụ mà chúng tôi đã đề cập tới và loại bỏ một số công cụ mà không thường xuyên có các bản vá nữa.
Như mọi khi, nếu bạn biết thêm về các công cụ nguồn mở bổ sung mà bạn nghĩ có thể nằm trong danh sách của chúng tôi được, xin hãy lưu ý chúng trong phần bình luận bên dưới.
Hackers seem to be successfully attacking almost everyone these days. Already this year, the news has included high-profile cyberattacks targeting Facebook, Microsoft, Apple, Chase, Evernote, The Federal Reserve, Twitter, The Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, The New York Times and other companies.
While no security software can provide complete protection from every cyberattack, the open source community has developed a variety of tools that home users, small businesses and enterprises can use to improve their security profile. Many of these open source projects are of a very high quality—in fact, many have won awards and some have been incorporated into commercial applications.
Below and on the following pages, we've collected some of the best of these open source security applications and listed them with similar commercial software to provide a general idea of their capabilities. We update this list about once a year. For 2013, we extended it significantly, as well as updating information on tools we've already covered and eliminating some of the tools that are no longer regularly patched.
As always, if you know of additional open source security tools that you think should be on our list, please note them in the comments section below.
Anti-Malware
Chống phần mềm độc hại
1. ClamAV
Được biết như là “tiêu chuẩn de facto cho việc quét cổng thư điện tử”, ClamAV là một trong những ứng dụng an ninh nguồn mở phổ biến nhất có sẵn sàng. Sản phẩm nguồn mở cốt lõi đó từng được đóng gói vào trong nhiều sản phẩm khác, bao gồm cả Immunet, một phiên bản dựa vào đám mây cho các máy tính cá nhân Windows. Lưu ý rằng phiên bản tiêu chuẩn của ClamAV đưa ra việc quét theo yêu cầu chỉ và không quét hệ thống của bạn hoặc nội dung tới theo thời gin thực.
Hệ điều hành: Linux, nhưng phần giao diện mặt tiền (front-end) và các phiên bản bổ sung là sẵn sàng cho các hệ điều hành khác.
Known as "the de facto standard for mail gateway scanning," ClamAV is one of the most popular open source security applications available. The core open source product has been packaged into numerous other products, including Immunet a cloud-based version for Windows PCs. Note that the standard version of ClamAV offers on-demand scanning only and does not scan your system or incoming content in real-time. Operating System: Linux, but front-ends and additional versions are available for other OSes.
2. ClamTk
Một trong nhiều giao diện mặt tiền cho ClamAV, ClamTk đưa ra một giao diện đồ họa dễ sử dụng. Nó từng thắng vài giải thưởng và là sẵn sàng trong nhiều ngôn ngữ.
Hệ điều hành: Linux.
One of the many front-ends for ClamAV, ClamTk offers an easy-to-use graphic interface. It's won several awards and is available in numerous languages. Operating System: Linux.
Hơn 600.000 người sử dụng Windows chạy phần mềm chống virus này trên các máy của họ. Nó đưa ra một trình cài đặt dễ dàng, và nó tích hợp với Windows Explorer và Outlook. Như bạn có thể đoán từ cái tên, nó cũng dựa vào ClamAV.
Hệ điều hành: Windows.
More than 600,000 Windows users run this anti-virus software on their systems. It offers an easy installer, and it integrates with Windows Explorer and Outlook. As you might guess from the name, it is also based on ClamAV. Operating System: Windows.
Backup
Sao lưu
4. Amanda
Đây là website công bố rằng Amanda là “phần mềm sao lưu và phục hồi nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới”. Nó có thể sao lưu nhiều hệ thống kết nối mạng tới một đầu băng từ hoặc hệ thống lưu trữ dựa vào đĩa duy nhất, và nó rất dễ đàng để thiết lập. Nó có phiên bản tự do cho cộng đồng, một phiên bản chuyên nghiệp phải trả tiền hoặc sự gá lắp phải trả tiền.
Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
It's website proclaims that Amanda is "the most popular open source backup and recovery software in the world." It can back up multiple networked systems to a single tape- or disk-based storage system, and it's very easy to set up. It comes in a free community version, a paid enterprise version or as a paid appliance. Operating System: Windows, Linux, OS X.
Thay thế cho NovaBackup
Nếu bạn chỉ cần sao lưu một hệ thống duy nhất, thì Areca đưa ra một giao diện dễ dàng sử dụng mà cần bằng được tính đơn giản với tính mềm dẻo. Các tính năng đáng giá bao gồm nén, mã hóa AES128 và AES256, các bộ lọc và hỗ trợ cho các sao lưu từng tý một, khác nhau, delta và đầy đủ.
Hệ điều hành: Windows, Linux.
Replaces NovaBackup
If you only need to back up a single system, Areca offers an easy-to-use interface that balances simplicity with flexibility. Noteworthy features include compression, AES128 and AES256 encryption, filters and support for incremental, differential, delta and full backups. Operating System: Windows, Linux.
6. Bacula
Giải pháp sao lưu mạng phổ biến này từng được thiết kế cho những người sử dụng chuyên nghiệp. Những người cần sự hỗ trợ và các dịch vụ thương mại có thể có nó thông qua các hệ thống Bacula.
Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
This popular network backup solution was designed for enterprise users. Those who need commercial support and services can get it through Bacula Systems. Operating System: Windows, Linux, OS X.
Thay thế cho Norton Ghost
Công cụ nhái và tạo ảnh đĩa này có trong 2 phát hành riêng rẽ. Clonezilla Live làm sao lưu và phục hồi cho một hệ thống duy nhất. Clonezilla SE cho phép những người quản trị hệ thống nhái hoặc đưa ra nhiều ảnh đĩa cho 40 hệ thống hoặc nhiều hơn cùng một lúc.
Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
Replaces Norton Ghost
This disk imaging and cloning tool comes in two separate editions. Clonezilla Live does backup and bare metal recovery for a single system. Clonezilla SE allows administrators to clone or multi-cast disk images for forty systems or more at the same time. Operating System: Windows, Linux, OS X.
8. FOG
Thay thế cho Norton Ghost
Công cụ nhái khác, FOG khuyến khích sử dụng dễ dàng, quản trị tập trung, các khả năng mạnh và khả năng mở rộng phạm vi mà có thể hỗ trợ các mạng với 2 – 2000 máy. Bổ sung thêm cho việc làm ảnh đĩa, nó cũng đưa ra việc quét virus, kiểm thử bộ nhớ, quét sạch đĩa, kiểm tra đĩa, và các tính năng phục hồi tệp.
Hệ điều hành: Windows, Linux.
Replaces Norton Ghost
Another cloning tool, FOG boasts easy use, centralized administration, powerful capabilities and scalability that can support networks with 2 to 20,000 systems. In addition to disk imaging, it also offers virus scanning, memory testing, disk wiping, testdisk, and file recovery features. Operating System: Windows, Linux.
Giải pháp sao lưu này tạo ra một ảnh của phân vùng hoặc toàn bộ hệ thống, sao chép chỉ các phần được sử dụng để tiết kiệm thời gian và không gian. Nó có thể được sử dụng cho sao lưu hoặc sao chép một ảnh vào nhiều hệ thống.
Hệ điều hành: Linux.
This backup solution creates an image of a partition or your entire system, copying only the used portions to save time and space. It can be used for backup or to copy an image onto many systems. Operating System: Linux.
10. Redo
Được tải về hơn 750.000 lần, Redo được cho là “giải pháp phục hồi thảm họa hoàn chỉnh nhất, dễ dàng nhất và có sẵn”. Nó chạy từ mọt Live CD, nên không cần cài đặt. Nó rất nhanh và dễ sử dụng, thậm chí nếu bạn xóa toàn bộ ổ đĩa của bạn, thì nó vẫn có thể đưa bạn trở ngược lại và chạy chỉ trong 10 phút.
Hệ điều hành: Linux.
Downloaded more than 750,000 times, Redo claims to be "easiest, most complete disaster recovery solution available." It runs from a live CD, so no installation is necessary. It's so fast and easy to use that even if you erase your entire hard drive, it can get you back up and running in just ten minutes. Operating System: Linux.
Browser
Trình duyệt
Phiên bản nguồn mở của trình duyệt Google Chrome thúc đẩy một số tính năng an ninh được xây dựng sẵn, giống như tự động cập nhật, hộp cát – sandboxing, duyệt an toàn - SafeBrowsing, việc khóa các trình cài cắm đã lỗi thời và nhiều tính năng khác. Đội Chromium bao gồm các chuyên gia an ninh nổi tiếng, và họ đáp ứng được những thông báo về khả năng bị tổn thương rất nhanh - đôi khi đưa ra các bản vá trong 24 giờ.
Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
The open source version of Google's Chrome browser boasts a number of built-in security features, like automatic updates, sandboxing, SafeBrowsing, blocking out-of-date plug-ins and more. The Chromium team includes well-known security experts, and they respond to vulnerability notifications very quickly–sometimes putting out patches within 24 hours. Operating System: Windows, Linux, OS X.
12. Firefox
Được Quỹ Mozilla phát triển, Firefox cũng nói đưa ra một kinh nghiệm duyệt an ninh hơn. Các tính năng an ninh bao gồm ID website ngay lập tức, việc duyệt riêng tư, các khả năng không theo dõi, chống virus và chống phishing, tự động cập nhật và nhiều hơn thế.
Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
Developed by the Mozilla Foundation, Firefox also claims to offer a more secure browsing experience. Security features include instant website ID, private browsing, do-not-track capabilities, anti-virus and anti-phishing features, automatic updates and more. Operating System: Windows, Linux, OS X.
Trình duyệt Tor nhằm để giữ cho bạn an toàn và nặc danh trong khi duyệt trên Internet. Nó truyền các giao tiếp xuyên qua nhiều lớp để ngăn chặn những người ngoài (giống như các thực thể chính phủ) khỏi việc gián điệp lên bạn hoặc theo dõi các hoạt động của bạn.
Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
The Tor browser aims to keep you safe and anonymous while browsing the Internet. It transmits communications across multiple relays to prevent outsiders (like government entities) from spying on you or tracking your activities. Operating System: Windows, Linux, OS X.
Browser Add-Ons
Các trình bổ sung của trình duyệt
Thay thế cho McAfee SiteAdvisor Plus
Theo máy đếm trên trang chủ của nó, WOT từng được tải về hơn 68 triệu lần. Nó hiển thị một “đèn giao thông” xanh, vàng hoặc đỏ cho các website để cho bạn biết liệu site đó có một uy tín đáng tin cậy hay không. Nó làm việc với tất cả các trình duyệt chính, bao gồm Firefox, IE, Chrome, Safari và Opera.
Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
According to the counter on its home page, WOT has been downloaded more than 68 million times. It displays a green, yellow or red "traffic light" for websites to let you know whether the site has a trusted reputation or not. It works with all major browsers, including Firefox, IE, Chrome, Safari and Opera. Operating System: Windows, Linux, OS X.
Đừng giữ sử dụng cùng mật khẩu liên tục và liên tục! PasswordMaker tạo mật khẩu duy nhất cho từng dịch vụ bạn sử dụng. Tất cả điều bạn phải nhớ là một mật khẩu chủ và trình bổ sung này làm phần còn lại cho bạn.
Hệ điều hành: Windows, Linux, OS X.
Don't keep using the same password over and over! PasswordMaker creates unique passwords for each service you use. All you have to remember is one master password and this add-on does the rest for you. Operating System: Windows, Linux, OS X.
Data Destruction
Hủy dữ liệu
16. BleachBit 
Thay thế cho Easy System Cleaner
BleachBit kết hợp nhiều chức năng an ninh và tính riêng tư vào một tiện ích duy nhất. Nó làm sạch “đồ tạp nhạp – junk” như các tệp tạm thời và cookies, và nó bảo vệ tính riêng tư của bạn bằng việc xóa lịch sử của bạn và xóa các tệp lưu ký. Nó cũng bao gồm một tệp “cắt vụn” để giúp bạn loại trừ hoàn toàn tất cả dấu vết của các tệp không mong muốn.
Hệ điều hành: Windows, Linux.
BleachBit combines multiple security and privacy functions into a single utility. It cleans out "junk," like cookies and temporary files, and it protects your privacy by erasing your history and deleting log files. It also includes a file "shredder" to help you completely eliminate all traces of unwanted files. Operating System: Windows, Linux.
17. Eraser
Thay thế BCWipe Enterprise
Giống như các công cụ “cắt vụn” dữ liệu khác, Eraser loại bỏ hoàn toàn tất cả các dấu vết của một tệp khỏi ổ của bạn bằng việc ghi đè nó vài lần với các dữ liệu ngẫu nhiên. Website Eraser gợi ý bạn có lẽ thích sử dụng nó để chắc chắn không ai có thể phục hồi lại được “mật khẩu, thông tin cá nhân, các tài liệu mật từ công việc, các bản ghi tài chính, [hoặc] các vần thờ tự viết” của bạn.
Hệ điều hành: Windows.
Like other data "shredding" tools, Eraser completely eliminates all traces of a file from your drive by overwriting it several times with random data. The Eraser website suggests you might like to use it to make sure no one can recover your "passwords, personal information, classified documents from work, financial records, [or] self-written poems." Operating System: Windows.
18. Wipe
Thay thế BCWipe Enterprise
Nếu bạn là trên Linux, thì bạn sẽ không có khả năng sử dụng Eraser, nhưng bạn sẽ có khả năng chạy Wipe, mà đưa ra nhiều chức năng y hệt. Site này cũng đưa ra ít chi tiết kỹ thuật hơn về cách đảm bảo an ninh cho các công việc xóa.
Hệ điều hành: Linux.
If you're on Linux, you won't be able to use Eraser, but you will be able to run Wipe, which offers much the same functionality. The site also offers a little more technical detail about how secure deletion works. Operating System: Linux.
Nếu bạn cần xóa toàn bộ đĩa, DBAN làm công việc này. Nó là một công cụ tuyệt với để sử dụng nếu bạn có kế hoạch tài trợ hoặc bố trí một hệ điều hành cũ và không muốn mọi người có khả năng truy cập các bản ghi của bạn từ ổ đĩa cứng.
Hệ điều hành: Không phụ thuộc hệ điều hành.
If you need to delete an entire drive, DBAN does the job. It's a great tool to use if you plan to donate or dispose of an old system and don't want people to be able to access your records from the hard drive. Operating System: OS Independent.
Data Loss Prevention
Chống mất dữ liệu
20. OpenDLP
Giải pháp DLP được quản lý tập trung này có thể quét hàng ngàn máy Windows hoặc Unix một lần để phát hiện bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào còn lại. Nó sau đó trả về các kết quả một cách an ninh tới giao diện Web dễ sử dụng cho người sử dụng (GUI), sao cho các công chức tuân thủ và nhân sự về an ninh có thể xác định được các dạng thông tin nào có thể trú ngụ trong các hệ thống của họ.
Hệ điều hành: Windows.
This centrally managed DLP solution can scan thousands of Windows or Unix systems at once to discover any sensitive data at rest. It then returns results securely to an easy-to-use Web GUI, so that compliance officers and security personnel can determine what types of information might be residing on their systems. Operating System: Windows.
21. MyDLP
Là một giải pháp DLP khỏe mạnh hơn, MyDLP thực sự có thể ngăn cản được dữ liệu nhạy cảm khỏi việc để lại trong các máy của bạn cũng như việc nhận diện ra vị trí của nó. Bổ sung thêm cho phát hành cộng đồng tự do, nó cũng có sẵn sàng trong một phiên bản chuyên nghiệp phải trả tiền đi với sự hỗ trợ.
Hệ điều hành: Windows, Linux, VMware.
A much more robust DLP solution, MyDLP can actually prevent sensitive data from leaving your system as well as identifying its location. In addition to the free community edition, it's also available in a paid enterprise edition that comes with support. Operating System: Windows, Linux, VMware.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.