Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Bộ Nội vụ Đức tìm kiếm sự tinh thông nguồn mở


German Interior Ministry seeks open source expertise
Submitted by Gijs Hillenius on August 12, 2015
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/08/2015

Bộ trưởng Nội vụ Đức đang tìm kiếm sự trợ giúp với một phần hạ tầng CNTT dựa vào Linux của bộ. Vào tháng 7, Bundesministerium des Innern (BMI) đã xuất bản một yêu cầu thầu, tìm kiếm sự tinh thông trong các máy chủ SUSE Linux Enterprise Server và năng lực trong việc giám sát an toàn CNTT bằng việc sử dụng Nagios.

2 giải pháp nguồn mở nổi tiếng đó là một phần của một hợp đồng khung để tích hợp các giải pháp phần mềm sở hữu độc quyền và dựa vào Linux của BMI. Hợp đồng sẽ được trao trong 2 năm. Nó có thể được mở rộng nhiều nhất là 4 năm.

Thời hạn chót cho việc đệ trình các bản chào là vào ngày 27/08.

Cả 2 giải phpá nguồn mở đó được đưa vào trong Migrationsleitfaden của BMI (phiên bản 4, từ 2012). Migrationsleitfaden là một chỉ dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước sử dụng hoặc cân nhắc các giải pháp nguồn mở. Tài liệu đó mô tả Suse Linux như là “một trong những phát tán Linux hàng đầu được các doanh nghiệp lớn sử dụng”. Nagios là “lựa chọn thay thế nguồn mở phổ biến nhất” cho việc giám sát an toàn CNTT.

Germany’s Minister of the Interior is looking for help with its partly Linux-based IT infrastructure. In July, the Bundesministerium des Innern (BMI) published a request for tender, seeking expertise in SUSE Linux Enterprise Server and prowess in the IT security monitoring using Nagios.
These two well-known open source solutions are part of a framework contract to integrate BMI’s Linux-based and proprietary software solutions. The contract will be awarded for two years. It can be extended to at most four years.
Deadline for submitting offers is on 27 August.
Both open source solutions are included in BMI’s Migrationsleitfaden (version 4, from 2012). The Migrationsleitfaden are a guideline for public administrations using or considering open source solutions. The document describes Suse Linux as “one of the leading Linux distributions used by enterprises”. Nagios is “the most common open source alternative” for IT security monitoring.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.