Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

‘Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) vì sự phát triển bền vững bằng việc sử dụng Hệ thống Điện toán Đám mây Tự trị’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu của các tác giả Nureni Asafe Yekini, Uduak Inyang-Udoh, Funmilayo Doherty, được đăng trên Tạp chí Quốc tế về Kỹ thuật và Chế tạo (IJEM), Tập 6, Số 6, các trang 60-68, 2016. DOI: 10.5815/ijem.2016.06.06.
Tài liệu có thể là tham khảo tốt cho việc cung cấp các tài nguyên giáo dục mở trong Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp - TVET (Technical and Vocational Education and Training) tại Việt Nam.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch tiếng Việt có 18 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/zpmgnh9i0urd4v2/IJEM-V6-N6-6_Vi-22092018.pdf?dl=0


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.