Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Bảo vệ đầu tư với nguồn mở


Investment Protection With Open Source
Khi lựa chọn duy nhất là sở hữu độc quyền, thì bảo vệ đầu tư có nghĩa là các nhà cung cấp lớn. Nhưng với nguồn mở, thì điều đó không còn đúng nữa.
When the only choice was proprietary, investment protection meant large vendors. But with open source, that's no longer given.
Published 09:30, 23 November 11, by Simon Phipps
Bài được đưa lên Internet ngày: 23/11/2011
Lời người dịch: Một lời khuyên tốt của Simon Phipps, giám đốc OSI và là cựu lãnh đạo của hãng Sun Microsystems về các giá trị thực của phần mềm tự do nguồn mở và sở hữu độc quyền và các nhà cung cấp chúng. Khi người ta nói: “nguồn mở có thể đi với các giấy phép tự do nhưng...” là họ đang che đậy một sự yếu kém của phần mềm sở hữu độc quyền bằng việc tung nó ra như một yếu kém của nguồn mở. Có 2 lý do để giải thích cho điều này. Bạn hãy xem và hãy tự ngẫm nhé.
Tôi đã nghe nói rằng các công ty không muốn nguồn mở vì họ muốn an ninh của một mối quan hệ với một doanh nghiệp lớn. Nhưng quan điểm này phản ánh sự hiểu nhầm về các giá trị thực của nguồn mở. Tôi tin tưởng đây sẽ là một hệ quả nữa của “khung giá”.
có một khung thông điệp tổng thể có liên quan tới giá mà các công ty phần mềm sở hữu độc quyền thích sử dụng xung quanh nguồn mở. Trong mỗi vụ việc, một ý tưởng hoàn tất câu “nguồn mở có thể đi với các giấy phép tự do nhưng...” theo các cách thức vận dụng sáng tạo. Trong nhiều trường hợp, tuyên bố đưa ra che đậy một sự yếu kém của phần mềm sở hữu độc quyền bằng việc tung nó ra như một yếu kém của nguồn mở.
Trong trường hợp của sự bảo vệ đầu tư phần mềm, câu đó hoàn tất “... nhưng bạn cần một nhà cung cấp sở hữu độc quyền để bảo vệ đầu tư dài hạn”. Đó là một tuyên bố bịp bợm và tôi gợi ý rằng thực sự mô hình nguồn mở - được thực hiện tốt - đưa ra an ninh nhiều hơn so với mô hình sở hữu độc quyền.
I have heard it said that companies don't want open source because they want the security of a relationship with a big business. But this outlook reflects misunderstandings of the real values of open source. I believe it to be yet another consequence of the "price frame".
There is an overall price-related message-frame that proprietary software companies like to use around open source. In each instance, an idea completes the phrase "open source may come with free licenses but..." in creatively manipulative ways. In many cases, the resulting statement conceals a weakness of proprietary software by casting it as a weakness of open source.
In the case of software investment protection, the phrase gets completed "... but you need a proprietary vendor for long-term investment protection". That's a deceptive statement and I suggest that actually the open source model - done well - offers more security than the proprietary model.
Mythbusting
Lật tẩy chuyện hoang đường
Đây là câu chuyện hoang đường thường xuyên và mạnh mẽ vì nó xây dựng trên ít nhất 2 sự hiểu sai:
 • Nó có thể phản ánh một tin tưởng rằng sử dụng phần mềm nguồn mở có nghĩa là bạn ở trong cái của riêng bạn, và rằng “nguồn mở” là trái nghĩa với “được hỗ trợ”. Nhưng điều đó là không đúng. Trong khi bạn có một sự tự do để sử dụng phần mềm nguồn mở bất kỳ cách gì bạn muốn mà không cần hỏi quyền hoặc mua một “quyền sử dụng”, thì tất cả các phần mềm nguồn mở doanh nghiệp đáng kể có các công ty sẵn sàng và có khả năng cung cấp tất cả những sự bảo vệ y hệt như chúng sẵn sàng với các phần mềm sở hữu độc quyền. Nó chỉ không phải là cả bộ, trao cho bạn sự mềm dẻo để quyết định bạn sẽ mua từ ai, bạn sẽ trả bao nhiêu tiền và tiếp tục bao nhiêu lâu. Tất nhiên, điều đó đe dọa một cách khó tin đối với các nhà cung cấp sở hữu độc quyền khi họ muốn khóa trói bạn vào sản phẩm của họ. Họ thà làm bạn tin rằng dịch vụ và hỗ trợ lựa chọn có nghĩa là không có dịch vụ và hỗ trợ còn hơn.
 • Nó có thể phản ánh một sự tin tưởng rằng sử dụng nguồn mở có nghĩa là buôn bán với các công ty nhỏ, và rằng việc buôn bán với các công ty lớn là an toàn hơn. Điều đó đúng một phần. Việc xây dựng một tập đoàn phần mềm đa quốc gia có thể là không có khả năng khi không có sự khóa trói. Phần đầu có một chiều tích cực; có một sự lựa chọn nhà cung cấp trao cho bạn nhiều sự kiểm soát hơn đối với những thương thảo của bạn. Nhưng phần thứ 2 - rằng các công ty lớn là an toàn hơn - không nhất thiết là như vậy. Trong nền kinh tế ngày nay, thậm chí các công ty lớn có thể đổ hoặc bị mua. Các công ty có thể thay đổi chiến lược sau khi có một CEO mới hoặc tiến hành một vụ sát nhập lớn. Nếu bạn phụ thuộc vào phần mềm sở hữu độc quyền, thì kích cỡ nhà cung cấp của bạn sẽ ít giúp được gì khi dạng thay đổi này xảy ra. Nhưng với phần mềm nguồn mở, thì tính mềm dẻo để sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và phân phối phần mềm mà không cần xin phép tiếp đồng nghĩa bất kỳ thành viên cộng đồng nào cũng có thể trở thành dẫn đầu. Miễn là cơ hội kinh doanh là có, thì ai đó sẽ ở đó để “đặt lại chỗ và tiếp tục”.
Có lẽ từng có trường hợp là “không ai bị đánh vì mua đồ của nhà cung cấp lớn lắm tiền”, nhưng nền kinh tế ngày nay có nghĩa là tính mềm dẻo mà nguồn mở cho phép - và điều mà các nhà cung cấp sở hữu độc quyền lấy đi khỏi bạn - là quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu bạn nghe bảo vệ đầu tư này như nhau, thì đáng hỏi vì sao điều đó vẫn còn được tin tưởng mạnh đến thế.
It's a powerful and persistent myth because it builds on at least two misconceptions:
 • It may reflect a belief that using open source software means you're on your own, and that "open source" is the antonym for "supported". But that's not true. While you have the liberty to use open source software any way you want without needing ask permission or buy a "right to use", all significant enterprise open source software has companies ready and able to provide all the same protections as are available with proprietary software.
  It's just
  unbundled, giving you the flexibility to decide who you buy from, how much you pay and how long to continue. Of course, that's incredibly threatening to proprietary vendors who want to lock you in to their product. They would rather you believed that optional service and support means no service and support.
 • It may reflect a belief that using open source means trading with small companies, and that trading with large companies is safer. That's partly true. Building a multinational software corporation may be impossible without proprietary lock-in.
  The first part has a positive dimension; having a choice of supplier gives you more control of your negotiations. But the second part - that large companies are safer - is not necessarily so. In today's economy, even large companies can fail or be acquired. Companies can change strategy after getting a new CEO or making a large acquisition.
  If you're dependent on proprietary software, the size of your supplier will be little help when this kind of change happens. But with open source software, the flexibility to use, study, modify and distribute the software without further permission means any community member can take over the lead. As long as the business opportunity exists, someone will be there to "rehost and carry on".
It may once have been the case that "no-one got fired for buying $large-vendor", but today's economy means that the flexibility that open source permits - and which is taken away from you by proprietary vendors - is more important than ever. If you hear this investment protection meme, it's worth asking why it's still believed so strongly.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.