Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Các vệ tinh quan sát của Mỹ bị thâm nhập


US observation satellites hacked
31 October 2011, 11:00
Bài được đưa lên Internet ngày: 31/10/2011
Lời người dịch: “Theo một báo cáo từ Bloomberg Businessweek, vào năm 2007 và 2008, các cuộc tấn công lặp đi lặp lại đã được thực hiện vào các hệ thống kiểm soát của 2 vệ tinh của Mỹ, Terra AM-1 và Landsat 7, được sử dụng cho những quan sát khí hậu trái đất và đại hình địa vật và bản đồ” và người ta nghi ngờ cho quân đội Trung Quốc đứng đằng sau vụ việc này.
Theo một báo cáo từ Bloomberg Businessweek, vào năm 2007 và 2008, các cuộc tấn công lặp đi lặp lại đã được thực hiện vào các hệ thống kiểm soát của 2 vệ tinh của Mỹ, Terra AM-1 và Landsat 7, được sử dụng cho những quan sát khí hậu trái đất và đại hình địa vật và bản đồ. Bloomberg tham chiếu tới những trích đoạn trong một bản thảo cuối cùng của báo cáo thường niên của Ủy ban Rà soát Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung, sẽ xuất bản vào tháng sau.
Các vệ tinh được kiểm soát thông qua trạm vệ tinh Svalbard (SvalSat) trên một hòn đảo của Bắc cực là Spitsbergen. Vệ tính Terra AM-1 được hiểu sẽ nằm dưới sự kiểm soát của các tin tặc trong tổng số 11 phút trong một quá trình của 2 cuộc tấn công vào tháng 6 và 10/2008. Landsat 7 được cho là đã bị nằm trong tay của các tin tặc tổng số “12 phút hoặc hơn”, trong các cuộc tấn công vào tháng 10/2007 và tháng 7/2008. Trong từng vụ việc này, nó có thể đã có khả năng cho các tin tặc làm giả các dữ liệu, kiểm soát hoặc thậm chí làm hỏng vệ tinh.
Vì trạm SvalSat sử dụng Internet cho giao thức kiểm soát của nó và để giao tiếp với NASA, báo cáo gợi ý rằng cuộc tấn công từng dựa vào Internet. Bài báo nói rằng bản chất của cuộc tấn công dường như chỉ ra quân đội Trung Quốc, dù nó không lên án một cách trực tiếp.
According to a report from Bloomberg Businessweek, in 2007 and 2008, repeated attacks were made on the control systems of two US satellites, Terra AM-1 and Landsat 7, used for Earth climate and terrain observations and mapping. Bloomberg refers to excerpts in a final draft of the annual report by the U.S.-China Economic and Security Review Commission, due for publication next month.
The satellites are controlled via the Svalbard Satellite Station (SvalSat) on the Arctic island of Spitsbergen. The Terra AM-1 satellite is understood to have been under the hackers' control for a total of eleven minutes in the course of two attacks in June and October 2008. Landsat 7 is reported to have been in the hackers' hands for a total of "12 or more minutes", during attacks in October 2007 and July 2008. During each of these incidents, it would have been possible for the hackers to fake data, control or even crash the satellites.
As the SvalSat station uses the internet for its control protocol and to communicate with NASA, the report suggests that the attack was internet-based. The article states that the nature of the attack appears to point to the Chinese military, though it stops short of making a direct accusation.
(crve)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.