Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Chính phủ Anh đưa ra các kế hoạch về an ninh không gian mạng


UK government lays out cyber security plans
25 November 2011, 13:52
Bài được đưa lên Internet ngày: 25/11/2011
Lời người dịch: Sau Bộ Quốc phòng Mỹ, nay tới lượt Văn phòng Nội các Chính phủ Anh đưa ra Chiến lược về An ninh Không gian mạng. Một lần nữa khẳng định sự tồn tại không thể chối cãi của Chiến tranh không gian mạng. Chiến lược này “đưa ra cách mà nước Anh hỗ trợ cho sự thịnh vượng về kinh tế, bảo vệ an ninh quốc gia canh giữ con đường sống của nhân dân bằng việc xây dựng một môi trường số tin cậy hơn và đàn hồi hơn”. Chính phủ Anh nói họ xếp an ninh không gian mạng như một ưu tiên an ninh quốc gia ở lớp 1 và đã phân bổ 650 triệu £ qua 4 năm để tăng cường phòng thủ. Xem thêm: [01], [02]. Tải về bản dịch sang tiếng Việt tài liệu Chiến lược An ninh KGM của nước Anh ở đây.
Văn phòng Nội các Chính phủ Anh đã công bố xuất bản Chiến lược An ninh Không gian mạng mới của mình, “đưa ra cách mà nước Anh hỗ trợ cho sự thịnh vượng về kinh tế, bảo vệ an ninh quốc gia canh giữ con đường sống của nhân dân bằng việc xây dựng một môi trường số tin cậy hơn và đàn hồi hơn”. Chính phủ Anh nói họ xếp an ninh không gian mạng như một ưu tiên an ninh quốc gia ở lớp 1 và đã phân bổ 650 triệu £ qua 4 năm để tăng cường phòng thủ.
Một dự án thí điểm cho một trung tâm về an ninh không gian mạng chung cho nhà nước/tư nhân đang được khởi động vào tháng 12 cho các lĩnh vực phòng vệ, truyền thông, tài chính, dược học và năng lượng; trung tâm này sẽ trao đổi “thông tin có thể kiện về những mối đe dọa không gian mạng” và quản lý đáp trả các cuộc tấn công. Đề cập tới những mối đe dọa cao cấp, chính phủ cam kết cho một Nhóm Hoạt động Không gian mạng Phòng thủ mới bên trong Bộ Quốc phòng, sẽ xem xét việc phát triển các chiến thuật, các kỹ thuật và các kế hoạch cho “các khả năng không gian mạng” quân sự. Điều này cũng đang xem xét cách đề cập tới tri thức và các kỹ năng số của các lính dự bị để tiếp tục cho kế hoạch quân sự.
Theo hướng tương tự, chính sách cho việc đề cập tới tội phạm trực tuyến tập trung vào sử dụng có mở rộng “Những nét đặc biệt của không gian mạng”, các sĩ quan Cảnh sát Đặc biệt với các kỹ năng phù hợp, đề cập tới những điều tra. Chính phủ lưu ý sử dụng “sự đột phá” của các sĩ quan cảnh sát như vậy tại Đơn vị chống tội phạm điện tử của Cảnh sát Trung ương PCeU và đưa ra một kế hoạch tạo ra một đơn vị tương tự mức quốc gia bên trong Cơ quan chống Tội phạm Quốc gia vào năm 2013. Điều này có thể được bổ sung bằng một hệ thống báo cáo những sự lừa gạt duy nhất cho các doanh nghiệp và công chúng được gọi là “Lừa gạt Hành động”. Một chiến dịch “Lên Trực tuyến An toàn” được cải tiến cũng sẽ đưa ra “'bộ ba' Trực tiếp của NHS” thông qua website để hỗ trợ mọi người trong việc “giải quyết các vấn đề về an ninh không gian mạng của họ”.
Các yếu tố khác trong tài liệu chính sách mới bao gồm việc phát triển “các dấu chứng nhận hàng hóa” cho các phần mềm an ninh, làm cho các ISP ký một tập hợp các “nguyên tắc chỉ dẫn” về cách hỗ trợ an ninh cho những người sử dụng của họ, cải thiện giáo dục, cả cho công chúng nói chung và cho nghiên cứu, và xem xét các cách thức để tạo ra sự tăng trưởng kinh tế trong nền công nghiệp an ninh không gian mạng.
The UK Government's Cabinet Office has announced the publication of its new Cyber Security Strategy which "sets out how the UK will support economic prosperity, protect national security and safeguard the public’s way of life by building a more trusted and resilient digital environment". The UK Government says it ranks cyber security as a tier 1 national security priority and has allocated £650 million over four years to reinforce defences.
A pilot for a joint public/private cyber security hub is being started in December for defence, telecoms, finance, pharmaceuticals and energy; the hub will exchange "actionable information on cyber threats" and manage the response to attacks. To address high-end threats, the government is committing to a new Defence Cyber Operations Group within the MOD which will look at developing tactics, techniques and plans for military "cyber capabilities". It also is considering how to tap reservists' digital knowledge and skills to contribute to military planning.
In a similar vein, the policy for tackling online crime focuses on expanded use of "cyber-Specials", Police Special officers with relevant skills, to tackle investigations. The government notes the "ground-breaking" use of such police officers at the Metropolitan Police's PCeU (Police Central e-crime Unit) and sets out a plan to create a similar national-level unit within the NCA (National Crime Agency) by 2013. This would be complemented by a single fraud reporting system for businesses and the public called "Action Fraud". An enhanced "Get Safe Online" campaign will also offer "NHS Direct 'triage'" through the web site to assist people in "solving their cyber security problems".
Other elements in the new policy document include developing "kitemarks" for security software, getting ISPs to sign up to a set of "guiding principles" on how to support their users' security, improving education, both for the general public and for research, and looking at ways to create economic growth in the cyber security industry.
(djwm)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.