Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

‘Khung năng lực CNTT-TT cho giảng viên của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt


Khung năng lực CNTT-TT cho các giảng viên, phiên bản 3 năm 2018 của UNESCO

Là tài liệu Phiên bản 3 do UNESCO xuất bản năm 2018 nhằm trợ giúp các quốc gia và các cơ sở giáo dục xây dựng ‘Khung năng lực CNTT-TT cho giảng viên của UNESCO’.
Khung năng lực CNTT-TT cho giảng viên - ICT CFT (ICT Competency Framework for Teachers) Phiên bản 3 năm 2018 của UNESCO đề cập tới các tác động của những tiến bộ công nghệ gần đây trong giáo dục và huấn luyện, như Trí tuệ Nhân tạo - AI (Artificial Intelligence), các Công nghệ Di động, Internet của Vạn vật - IoT (Internet of Things) và Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources), để hỗ trợ tạo ra các Xã hội Tri thức bao hàm toàn diện để giúp đạt được một số Mục tiêu Phát triển Bền vững - SDG (Sustainable Development Goals) có liên quan tới CNTT-TT như: Giáo dục chất lượng (SDG 4), Bình đẳng giới (SDG 5), Hạ tầng (SDG 9), Giảm bất bình đẳng trong và xuyên các quốc gia (SDG 10), Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh (SDG 16) và các Quan hệ đối tác vì các mục tiêu đó (SDG 17). ICT CFT dựa vào 3 mức: (1) Giành được Tri thức; (2) Đào sâu Tri thức; và (3) Tạo lập Tri thức; cùng với và 6 khía cạnh giáo dục tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Ở điểm giao cắt của từng mức và khía cạnh là một trong 18 năng lực CNTT-TT của giảng viên, như Hình bên trên.
Để các giảng viên có đủ các năng lực làm việc trong thế kỷ 21 với các công nghệ như AI - Di động - IoT - OER, có lẽ toàn bộ đội ngũ giảng viên ở tất cả các cấp học cần được đào tạo lại và huấn luyện lại chăng?


Bạn có thể tự do tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt có 103 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.