Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang MICHIGAN, nước MỹHoạt động năm 2018:
  • HB 5579 (được ban hành năm 2018): Dự luật dành riêng, bao gồm việc cấp vốn cho Đại học Ảo Michigan (Michigan Virtual University). Bao gồm điều khoản yêu cầu các vốn cấp sẽ được sử dụng để cung cấp sự lãnh đạo cho hệ thống giáo dục học tập ảo của bang bằng việc cung cấp nền tảng dựa vào Internet sao cho các nhà giáo dục có thể sử dụng để tạo lập các công cụ và tài nguyên học tập lấy sinh viên làm trọng tâm để chia sẻ trong kho tài nguyên giáo dục mở của bang và tạo thuận lợi cho mạng những người sử dụng để hỗ trợ cho các nhà giáo dục trong việc sử dụng nền tảng tạo lập nội dung và kho các tài nguyên giáo dục mở của bang. Như một phần của sáng kiến này, Đại học Ảo Michigan sẽ làm việc cộng tác với các khu trường và các khu trường trung gian để lên kế hoạch làm cho các tài nguyên ảo sẵn sàng và phù hợp với các tiêu chuẩn của chương trình giảng dạy của hệ thống K-12 của Michigan để các sinh viên, các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh sử dụng. Hành động mới nhất: Thống đốc Bang đã ký ngày 28/06/2018.


2018 Activity:
  • HB 5579 (enacted 2018): Appropriations bill including funding for the Michigan Virtual University. Includes provision requiring that funds shall be used to provide leadership for the state’s system of virtual learning education by providing an internet-based platform that educators can use to create student-centric learning tools and resources for sharing in the state’s open educational resource repository and facilitate a user network that assists educators in using the content creation platform and state repository for open educational resources. As part of this initiative, the Michigan Virtual University shall work collaboratively with districts and intermediate districts to establish a plan to make available virtual resources that align to Michigan’s K-12 curriculum standards for use by students, educators, and parents. Last Action:Signed by the Governor – 06/28/2018.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.