Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Giới thiệu về Mở

Là bản dịch của tài liệu: Biswas-Diener, R và Jhangiani, R S. 2017. Giới thiệu về Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 3-7. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.a. Giấy phép: CC BY 4.0.


Mở có 2 nghĩa chính: (1) Không mất tiền hoặc chí ít là giá thấp; (2) Cho phép truy cập!
Giáo dục Mở có nghĩa là loạt bỏ các rào cản tài chính, pháp lý và kỹ thuật để truy cập được tới giáo dục, với Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) là thành phần không thể thiếu.


Tự do tải về bản dịch có 8 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.