Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Cấp phép Mở và Chính sách Cấp phép Giáo dục Mở

Là bản dịch của tài liệu: Green, C. 2017. Cấp phép Mở và Chính sách Cấp phép Giáo dục Mở. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 29-41. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.c. Giấy phép: CC BY 4.0.


Tài liệu là tuyệt vời cho bất kỳ ai trong số hơn 20 triệu người Việt Nam làm việc trong ngành giáo dục, bất kể bạn là ai, để tham khảo!


Có lẽ không quá lời để nói rằng các giấy phép Creative Commons cung cấp nền tảng pháp lý cho hầu hết các phong trào giáo dục mở. Các giấy phép đó - tự do và dễ áp dụng - cung cấp cho các nhà giáo dục, các học giả, và các nghệ sỹ ngôn ngữ để chia sẻ tác phẩm của họ dựa vào các điều khoản của riêng họ. Trong chương này, tác giả Cable Green đưa ra sách vỡ lòng về bản thân các giấy phép trước khi đi tiếp để khai thác cách làm thế nào những người làm chính sách của nhà nước có thể tận dụng được các chính sách cấp phép mở để đấu tranh có hiệu quả với một dải các thách thức bao gồm các chi phí sách giáo khoa cao và nghiên cứu được nhà nước cấp vốn vẫn có bức tường thanh toán.
Nếu chúng ta muốn OER đi vào dòng chính thống; nếu chúng ta muốn một tập hợp hoàn chỉnh các OER được giám tuyển cho tất cả các mức trình độ, trong tất cả các môn học, ở tất cả các ngôn ngữ, được tùy biến để đáp ứng các nhu cầu địa phương; nếu chúng ta muốn việc cấp vốn đáng kể sẵn sàng cho sự tạo lập, áp dụng và liên tục cập nhật của OER - thì chúng ta cần: (1) nhận thức rộng khắp về và hỗ trợ có hệ thống cho tài nguyên giáo dục mở; và (2) áp dụng rộng rãi các chính sách cấp phép giáo dục mở, khi chúng ta thay đổi các quy định về tiền, khi mặc định trong tất cả các tài nguyên giáo dục được nhà nước cấp vốn là ‘mở’ chứ không là ‘đóng’, chúng ta sẽ sống trong thế giới nơi từng người có thể giành được tất cả giáo dục họ mong muốn.


Tự do tải về bản dịch có 19 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.